KNMG verontwaardigd over akkoord VWS-apothekers

KNMG-bericht van 8 oktober 1999

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft met verontwaardiging kennis genomen van het vanmiddag gesloten akkoord tussen minister Borst van VWS en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Met het akkoord wordt de apotheker voor een deel op de stoel van de arts gezet. In de ogen van de artsenfederatie KNMG is dit onacceptabel.

Tot nu toe vervullen apothekers, naast hun rol als verschaffer van geneesmiddelen, een ook door artsen gewaardeerde functie als farmaceutisch adviseur naar zowel behandelaars (voorschrijvers) als patiënten.

Uit het akkoord blijkt dat de minister voornemens is apothekers de status te geven van medebehandelaar in de zin van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit is, naar het oordeel van de KNMG, een ernstige inbreuk op de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Hiermee komt niet alleen de privacy van patiënten in het geding, maar ook het integrale karakter van de behandeling van de patiënt. Medische informatie wordt, ook door de overheid, gezien als vertrouwelijk in de relatie tussen patiënt, arts en hen die tot dusver de status van medebehandelaar hebben. Bovendien zijn beoordeling, diagnose en behandeling steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. Apothekers missen de diagnostische deskundigheid die voor een functie als medebehandelaar noodzakelijk is.

De artsenfederatie heeft de minister vandaag gevraagd om spoedoverleg over de gevolgen van haar akkoord met de KNMP.

Ga naar : Nieuwspagina van de KNMG
Volgend artikel : Artsen waarschuwen voor tweedeling in zorg

© copyright KNMG 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' KNMG verontwaardigd over akkoord VWS-apothekers '
Lees ook