KNMI

Achtergrond

KNMI volledig millenniumbestendig

Het KNMI is volledig millenniumbestendig. Deze week is het laatste millenniumbestendige systeem, voor de afhandeling van luchtvaartmeteorologische gegevens, opgeleverd en getest. Op basis van bestaande calamiteitenplannnen zijn noodscenario's ontwikkeld en getest. Daardoor blijft het KNMI ook onder extreem negatieve condities, zoals het uitvallen van de elektriciteit en telecomverbindingen, in staat de maatschappelijk vitale functies uit te oefenen.

Millenniumwisseling ook voor het KNMI van belang

Hoewel het nieuwe millennium ook voor de meteorologen en klimatologen officieel pas in 2001 begint, is het ook voor meteorologische instituten van cruciaal belang om de overgang naar het jaar 2000 vlekkeloos te laten verlopen. Het KNMI is de centrale spin in het web voor leverantie van data en daarbij spelen computers een belangrijke rol. Aan die communicatie mag asboluut niets mankeren. Als er iets mis gaat, waardoor geen of onjuiste berichten worden gegeven, kan dat leiden tot verlies van mensenlevens of grote economische schade. Denk maar aan waarschuwingen voor extreem weer, voor de lucht- en zeevaart, de calamiteitenberichtgeving (bij chemische of nucleaire rampen) en het weerbericht voor de samenleving.

In nauwe samenwerking met het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft het KNMI zich zo goed mogelijk voorbereid op het gevreesde millenniumprobleem. Al in de loop van 1998 was de inventarisatie afgerond van objecten die op het millenniumprobleem moesten worden bekeken. Dat waren uiteraard voornamelijk computerprogramma's of apparaten waarin digitale informatietechnologie is verwerkt. Op basis van die inventarisatie zijn, waar nodig objecten millenniumbestendig gemaakt of vervangen door nieuwe, die wel millenniumbestendig zijn.

Begonnen is toen met het opzetten van een Noodscenario voor het geval productiesystemen en/of communicatie- en/of andere -systemen eventueel gelijktijdig zullen uitvallen. Dat heeft geresulteerd in een compleet alternatieve infrastructuur waarmee de maatschappelijk vitale functies van het KNMI onder extreem-negatieve millenniumcondities op een minimaal maar adequaat niveau kunnen worden voortgezet. Zo zijn als schaduw zeven handbediende waarneemstations ingericht voor geval het binnenlands meetnet uitvalt of onbereikbaar wordt. Het Nationaal Noodnet voorziet in de communicatie, zowel naar handmatig bediende waarneemstations als naar de afnemers. Eind 1998 waren al bijna alle vitale objecten millenniumbestendig en half december 1999 kon het sein volledig millenniumbestendig worden afgegeven. Van vitaal belang zijn:
* waarschuwingen algemeen,

* waarschuwingen voor de luchtvaart

* waarschuwingen maritiem

* calamiteitenberichtgeving

* weerbericht voor de samenleving

Naast het veilig stellen van deze vitale functies zijn ook de niet vitale systemen van het KNMI getest. Zo zijn de computers van alle medewerkers op millenniumfouten getest en zonodig aangepast. Ook het financieel-administratief systeem is vervangen door een nieuw hypermodern millenniumbestendig systeem.

Samenhangende integratietests

Om maximale zekerheid te krijgen over de millenniumbestendigheid van alle vitale systemen zijn `Millennium Integratietests' georganiseerd. Daarin zijn alle vitale objecten, die eerder al millenniumbestendig waren verklaard, nogmaals getest. Niet alleen individueel, maar vooral ook in hun onderlinge samenhang. De integratietests zijn in de eerste helft van 1999 uitgevoerd waarna alle gevonden problemen zijn opgelost. Voor alle zekerheid zijn de integratietests eind 1999 herhaald. Verder is van belang te zorgen dat de systemen die millenniumbestendig zijn, dat ook blijven. Operationele programmatuur bij het KNMI wordt regelmatig vernieuwd en het gevaar dat in nieuwe versies van programma's alsnog een millenniumfout sluipt is niet ondenkbeeldig. Daarom zijn de procedures voor het invoeren van nieuwe operationele programmatuur aangescherpt met toetsingen op millenniumfouten.

Levensreddend noodscenario

Wanneer er zoveel misgaat dat de reguliere systemen het volledig laten afweten, treedt het `Noodscenario Jaar 2000 KNMI' in werking. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de telecommunicatieverbindingen uitvallen of de centrale computers niet meer werken. Ook onder zulke omstandigheden moet het KNMI in staat blijven belangrijke weerberichten en waarschuwingen te maken en te verspreiden. Er zijn situaties denkbaar waarin serieus gevaar voor verlies van mensenlevens ontstaat, wanneer het KNMI niet of niet op tijd de juiste informatie kan leveren. Bijvoorbeeld bij extreme weersituaties of chemische en nucleaire calamiteiten. Om te bepalen waar een gifwolk naar toe gaat en verontreinigde neerslag kan vallen of is gevallen is meteorologische informatie onmisbaar. Daar komt bij dat rond de jaarovergang het gevaar voor dergelijke rampen juist door het millenniumprobleem groter is dan normaal.

Het Noodscenario kan alleen in werking treden als aan twee voorwaarden wordt voldaan: zowel de noodstroomvoorziening van het KNMI als het Nationale Noodnet moet werken.

Het Noodscenario biedt de zekerheid dat ook onder extreme omstandigheden de maatschappelijk vitale functies van het KNMI blijven functioneren. Speciaal daarvoor is een alternatieve meteorologische infrastructuur opgezet en uitgetest. Waarnemingen worden dan met de hand gedaan, telefoonverbindingen gaan via het Nationaal Noodnet en de weersverwachtingen worden dan zonder computers gemaakt.

Millenniumcrisisteam KNMI

Om de millenniumovergang zo goed mogelijk te laten verlopen is voor de jaarwisseling een speciaal millenniumcrisisteam ingesteld, dat bewaakt of problemen optreden en zonodig maatregelen neemt. In geval van escalatie, bijvoorbeeld als moet worden overgegaan handmatige procedures, zijn een aantal medewerkers standby. Het millenniumcrisisteam rapporteert zijn bevindingen aan het departementaal coördinatiecentrum van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met de afdeling voorlichting van het KNMI.


* Schrikkeljaar 2000

* 21e eeuw begint in 2001

+ Kalenders

Laatste wijziging: 16 december 1999

Harry Geurts, PR & Voorlichting KNMI
Copyright © KNMI

Deel: ' KNMI volledig millenniumbestendig '
Lees ook