Persbericht

Gepubliceerd op 23-07-2002
Sector Goederen, Bus, Taxi, Mobis Categorie Algemeen

KNV: Grote zorgen financiering openbaar vervoer
Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft minister De Boer van Verkeer en Waterstaat in een brief enkele wensen voorgelegd voor de komende kabinetsperiode. KNV wil dat in het nieuwe kabinet extra maatregelen worden genomen om de Nederlandse concurrentiepositie te verbeteren en de bereikbaarheid van belangrijke stedelijke en industriële centra in Nederland te vergroten. Daarnaast maakt KNV zich grote zorgen over de financiering van het openbaar vervoer

KNV pleit ervoor dat de plannen voor een nieuwe financieringssystematiek (IBO) voor het openbaar vervoer heroverwogen worden. Dit bekostigingssysteem, waarbij elke financiële prikkel om zich in te spannen voor betere service aan meer passagiers wordt weggenomen, kan niet in het belang van beter openbaar vervoer zijn. Bovendien dreigt het openbaar vervoer door algemene bezuinigingsmaatregelen minder geld toebedeeld te krijgen. Dit staat haaks op de voornemens uit het strategisch akkoord waarin staat dat er voor openbaar vervoer extra geld beschikbaar wordt gesteld.

Ter verbetering van de concurrentiepositie van Nederland, pleit KNV voor een verlaging van de sociale premies. Maar ook dienen binnen de EU dezelfde regels voor iedereen gelden. Dit mag niet per land verschillen. Er moet voortvarend gewerkt worden aan de voltooiing van de interne markt. Regelgeving moet geharmoniseerd worden en de interpretatie, controle en sanctionering op overtreding van die regels moeten in ieder EU land uniform zijn. Pas dan kan er sprake zijn van eerlijke concurrentie.

KNV vindt het positief dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de verbetering van de bereikbaarheid in Nederland. De keuze voor bevordering van doorstroming, het oplossen van knelpunten, verbreding van bestaande wegen en versnelling van procedures wordt door KNV onderschreven.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie in het collectief personenvervoer (openbaar vervoer, taxi- en touringcarvervoer) en het beroepsgoederenvervoer

Den Haag, 23 juli 2002

---

Deel: ' KNV Grote zorgen financiering openbaar vervoer '
Lees ook