Friesland Coberco Dairy Foods

30 juli 1999

Beursdag Friesland Coberco Dairy Foods 29 juli1999

Koers certificaat 128,00 gulden
De koers van een certificaat van aandeel B in Friesland Coberco Dairy Foods is vastgesteld op 128,00 gulden (58,10 euro) gedaan / laten. De vorige koers van 27 mei 1999 was 160,00 gulden (72,60 euro). Op de interne beurs van 29 juli 1999 zijn 18.536 (dubbeltelling) van de 1,52 miljoen certificaten die in omloop zijn, verhandeld. Het aantal certificaten van aandelen B dat in omloop is, is met 96.831 gestegen door de terugbetaling in de vorm van certificaten van ledenbewijzen van oud-Coberco leden en ledenkapitaal van oud Twee Provinciën en De Zuid-Oost-Hoek leden die het lidmaatschap in 1998 hebben beëindigd. De koers van 29 juli is bepalend voor het aantal certificaten dat de oud-leden ontvangen. Deze certificaten waren op deze beursdag direct verhandelbaar. Dit heeft geleid tot een groter aanbod, wat van invloed is geweest op de koers. De koers is tot stand gekomen op basis van het principe dat zoveel mogelijk orders konden worden uitgevoerd. De koers kan maximaal twintig procent afwijken van de vorige beurskoers.

De eerstvolgende beursdag is op 30 september 1999.

Voor 12,4 miljoen gulden ledengeld omgezet in certificaten

Het aantal certificaten van aandelen B is toegenomen met 96.831. Dit betekent een stijging van 6,8 procent. De toename is het gevolg van het feit dat op 29 juli voor 12,4 miljoen gulden aan ledengeld is omgezet in certificaten. Het gaat hier om geld afkomstig van ledenbewijzen en ledenkapitaal van veehouders die in de loop van 1998 hun lidmaatschap hebben beëindigd. Deze melkveehouders hebben hun bedrijf beëindigd of verkocht, zijn uit de maatschap gestapt, zijn overleden of zijn overgestapt naar een ander zuivelconcern. Conform de statuten van Zuivelcoöperatie De Zeven Provinciën hebben de beëindigers hun ingebrachte ledengeld terugbetaald gekregen in certificaten van aandelen B. Hoeveel certificaten ze hebben gekregen, was afhankelijk van de koers op de beursdag van 29 juli. De statuten bepalen dat het aantal uit te geven certificaten wordt berekend door het ledengeld te delen door de koers van het certificaat die wordt genoteerd op de eerste beursdag volgend op de maand waarin de jaarstukken van de coöperatie zijn goedgekeurd (dit was op de algemene vergadering van afgelopen mei).

De beëindigers hadden de keuze om de certificaten in ontvangst te nemen of om ze op de dag van omzetting direct te koop aan te bieden. Dit laatste heeft geleid tot een groter aanbod, wat van invloed is geweest op de koers. Het aantal certificaten dat door deze groep beëindigers was aangeboden bedroeg 21.463 (circa 22 procent). Hiervan zijn 8.368 certificaten verhandeld. Voor de andere certificaten waren te weinig kopers.

Deel: ' Koers certificaat Friesland Coberco Dairy Foods 128 gulden '
Lees ook