Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse kokkelvisserij

Coxstraat 41, 4421 DC Kapelle Tel: 0113 - 330 147Fax: 0113 - 330
148E-mail: kokkel@zeelandnet.nlInternet: http://www.kokkel.zeelandnet.nl  
PERSBERICHT

Aan de redactie visserij, parlementair nieuws


Kapelle, 9 februari 1999
Kokkelvisserij: 1,5% van de Waddenzee bevist in 1998

Na een reeks van jaren waarin door het ontbreken van kokkels niet of slechts in beperkte mate kon worden gevist, was in 1998 in de Waddenzee eindelijk weer eens sprake van een groot kokkelbestand. Ondanks de ruime voorraad kokkels heeft de sector niet meer gevist dan vooraf door marktbehoefte was aangegeven, terwijl er ruim voldoende kokkels voor de vogels werden gereserveerd. In de periode eind augustus - november 1998 is door de kokkelvisserij 9340 ton kokkelvlees in de Waddenzee gevist.

Op basis van de bestandgegevens bleek dat de Voordelta en de Oosterschelde niet in aanmerking kwamen voor bevissing. In de Westerschelde bleken wel voldoende kokkels aanwezig te zijn. Hier is 624 ton gevist.

De sector heeft voor het seizoen 1998 weer een visplan opgesteld waarin de verwevenheid van natuur en visserij centraal staat. Nieuw element hierin was het besluit om in 1998 vrijwillig af te zien van het bevissen van gebieden met een relatief hoge kans op vorming van stabiele mosselbanken. De vistijden werden gedurende het seizoen voortdurend aangepast op grond van de bevindingen. Zelfregulering

De Nederlandse kokkelvisserij is zich bewust van de noodzaak om in dit natuurgebied op een duurzame wijze te vissen. Naast de regulering door de overheid heeft de sector gekozen voor een strenge zelfregulering. Het door de sector opgestelde beheersplan moet ertoe leiden dat er op verantwoorde wijze gevist kan worden in de verschillende gebieden in Nederland. Per week worden in de op dit beheersplan gebaseerde visplan de maximale vistijden, spreiding van de vloot en sluiting van gebieden met kleine kokkels aangegeven. Een strenge interne controle ondersteunt dit beleid. Deze interne controle gebeurt via een zogenaamde blackbox aan boord van de kokkelschepen. De blackbox bevat software waarmee de vistijden en de positie van het schip wordt geregistreerd en waar zich eventuele storingen hebben voorgedaan. Niet naleving van de ingestelde regels leidt tot boetes voor het bedrijf.

Visserij Waddenzee 1998

Het kokkelseizoen begon in de Waddenzee op 24 augustus 1998. Gedurende veertien weken werd er per week het maximale aantal visuren bepaald en waar er gevist mocht worden. Bepalende factoren hierbij waren de weersomstandigheden, de hoeveelheid en kwaliteit van de kokkels, eventuele aanwezigheid van mosselpercelen etc. In totaal werd 38,13 km² (1,5 %) van de totale oppervlakte van de Waddenzee daadwerkelijk bevist. Van het totale kokkelbestand in de Waddenzee (145 miljoen kg vlees), werd ongeveer 6,5 procent (9,4 miljoen kg vlees) door de kokkelvisserij gevangen.

Gedurende het seizoen is steekproefsgewijs gecontroleerd op naleving van de voorwaarden uit het visplan. Aan het einde van het seizoen zijn alle schepen gecontroleerd over het gehele seizoen.
Voor drie schepen werd een overtreding geconstateerd. Zij hebben een boete ontvangen.

Visserij Westerschelde 

Het kokkelseizoen in de Westerschelde startte op 17 augustus 1998. Gedurende tien weken werd gevist, waarbij de vistijden en visgebieden in het visplan voortdurend bijgesteld. Er werd zelfs besloten om door de achterblijvende groei van de kokkels in week 35 en 36 de visserij stil te leggen. In totaal is 6,24 km² van de Westerschelde daadwerkelijk bevist. De Producentenorganisatie heeft geen noemenswaardige overtredingen geconstateerd maar heeft wel een boete opgelegd voor het koken buiten het daartoe aangewezen vak. Eén vaartuig heeft van het ministerie LNV een visverbod van een week gekregen door een te hoog percentage kleine kokkels in de vangst.  

Nadere informatie voor de pers:
J. Holstein, secretaris kokkelvisserij, tel. 0113-330147, fax. 0113-330148
 

Deel: ' Kokkelvisserij 1,5% van de Waddenzee bevist in 1998 '
Lees ook