KONINKLIJKE BAM GROEP REALISEERT STERKE WINSTGROEI IN EERSTE HALFJAAR 1999


· nettowinst +23%

· winst per aandeel + 8%

· winstprognose geheel 1999 naar boven bijgesteld tot ruim 20%

Gang van zaken in eerste halfjaar 1999

Koninklijke BAM Groep N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) heeft over het eerste halfjaar 1999 ten opzichte van het eerste halfjaar 1998 een 23% hogere nettowinst behaald van NLG 16,8 miljoen (1e halfjaar 1998: NLG 13,7 miljoen) Alle activiteiten hebben positief bijgedragen aan de winstgroei.

Per aandeel steeg de winst met 8% tot NLG 7,15 / euro 3,24 (1e halfjaar 1998: NLG 6,63 / euro 3,01). Daarbij dient te worden aangetekend dat het gemiddeld aantal geplaatste aandelen toenam van 2.064.689 over de eerste helft van 1998 naar 2.349.810 over de eerste helft van 1999, als gevolg van de emissie van aandelen eind november 1998 (205.000 stuks) en de keuze van aandeelhouders voor stockdividend over 1998 (80.121 stuks).

De omzet van de productie voor derden steeg met 9% tot NLG 1.049 miljoen (1998: NLG 963 miljoen). De ontwikkeling in Nederland en in België, onze tweede thuismarkt, is positief. België draagt voor ongeveer 10% bij in de groepsomzet en draagt ook goed bij aan de groepswinst.

De omzet van de productie voor derden, verdeeld over de diverse sectoren, luidt als volgt (bedragen x NLG 1 miljoen):

1999 1998
1e helft 1e helft
BAM Bouw
Utiliteitsbouw 392 446
Woningbouw 196 135
Industriële bouw 38 55
Subtotaal 626 636
BAM Vastgoed 57 41
BAM Infra 275 226
BAM Installatietechniek 145 111
Subtotaal 1.103 1.014
Af: interne omzet ( 54 ) ( 51 )
Totaal omzet 1.049 963

Het bedrijfsresultaat steeg met bijna 30% tot NLG 28,5 miljoen (1998: NLG 22,1 miljoen). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen steeg van NLG 20,9 miljoen naar NLG 26,1 miljoen.

Gespecificeerd naar activiteit bedroeg het resultaat vóór belastingen in het eerste halfjaar 1999 (bedragen x NLG 1 miljoen):

Bouw en Vastgoed 20
Infra 4
Installatietechniek 7
Subtotaal 31
Groepskosten, rente en overige lasten ( 5 )
Totaal 26

Ultimo juni 1999 was de orderportefeuille onveranderd op een goed niveau van NLG 3 miljard en evenwichtig gespreid over de verschillende sectoren van de groep.

Belangrijke ontwikkelingen

In de zomer is gestart met het boren van de tunnel die deel uitmaakt van het combinatiewerk Westerschelde-oeververbinding.

De in combinatie in aanbouw zijnde Millenniumtoren aan het Weena te Rotterdam bereikt binnenkort haar hoogste punt (131 meter).

De ontwikkelings- en bouwactiviteiten rond Amsterdam ArenA verlopen volgens schema. Het betreft hier een gebiedsontwikkeling in samenwerking met de gemeente Amsterdam en twee andere marktpartijen met een volume van ruim NLG 2 miljard voor de private partijen en een doorlooptijd tot circa 2005. Onlangs is begonnen met de bouw van de Oval Tower, een kantoorgebouw van ruim 29.000 m² en een hoogte van circa 100 meter. Dit gebouw is inmiddels verkocht aan een grote Duitse belegger. Al eerder is gestart met de bouw van de eerste fase van het Uitgaanscentrum (Mega-bioscoop en popevenementenhal), de bouw van een woonwinkelcentrum van 100.000 m², de bouw van de ArenA Arcade (16.000 m² megastores) en het Rainbow Office (circa 10.000m² kantoren). Aansluitend aan deze projecten is tevens een viertal parkeergarages ontwikkeld en inmiddels in aanbouw voor in totaliteit circa 3350 parkeerplaatsen.

De ontwikkeling van 700 woningen op het voormalige AJAX-terrein in De Meer te Amsterdam (in samenwerking met twee partners) heeft er toe geleid, dat deze week de eerste woningen zijn verkocht. De belangstelling is overweldigend. De start van de bouw is gepland in november 1999.

Begin juli jl. is de overname van Wegenbouwbedrijf J. Lintzen B.V. geformaliseerd. De in mei jl. aangekondigde gesprekken over de overname van Vissers' Infra en Milieu B.V. en HOKA B.V., welke beide bedrijven actief zijn op het gebied van infrastructuur, bevinden zich in het afrondende stadium. In aanvulling op de eerder verworven bedrijven Verlaat Groep B.V. en Nelis Infra B.V. wordt daarmee de positie van BAM als wegenbouwer en op het gebied van infra-techniek (kabels en leidingen) in geheel Nederland wezenlijk versterkt.

Raad van Commissarissen

In de vacature van voorzitter van de Raad van Commissarissen, ontstaan door het overlijden van ir. H.P.H. Crijns, is voorzien. Drs. R.B.J. van Eldik is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen en drs. J. Kleiterp tot vice-voorzitter.

Vooruitzichten

Voor het tweede halfjaar 1999 wordt een overeenkomstige winststijging als over het eerste halfjaar 1999 verwacht. Daarmee wordt de eerder afgegeven prognose van een belangrijk hogere winst over geheel 1999 opwaarts bijgesteld. Deze verwachting is gebaseerd op de goed gevulde orderportefeuille en een geraamde omzet van NLG 2,35 miljard over geheel 1999 (na eliminatie van de interne omzet).

De verdeling van de omzet over de diverse sectoren in 1999 is thans naar verwachting als volgt (bedragen x NLG 1 miljoen):

Prognose 1999 1998 gerealiseerd
BAM Bouw
Utiliteitsbouw 930 924
Woningbouw 440 390
Industriële bouw 70 115
Subtotaal 1.440 1.429
BAM Vastgoed 125 * 100 *
BAM Infra 650 507
BAM Installatietechniek 310 246
Subtotaal 2.525 2.282
Af: interne omzet ( 175 ) ( 174 )
Totaal omzet aan derden 2.350 2.108


*) Hierin is niet begrepen de vastgoedontwikkelingsomzet van de bedrijven die behoren tot BAM Bouw en het aandeel in de vastgoedontwikkelingsomzet van niet-geconsolideerde deelnemingen. De totale vastgoedontwikkelingsomzet van de groep zal naar verwachting in 1999 een omvang hebben van NLG 250 miljoen (1998: NLG 210 miljoen).

Bunnik, 16 september 1999
Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep N.V.

Bijlage: financiële gegevens over het eerste halfjaar 1999 en 1998 en geheel 1998 in guldens en in euro.

Voor nadere informatie:
De heer J. Ruis, telefoon 030 - 659 83 65, e-mail: ruis@bamgroep.nl Financiële gegevens over het eerste halfjaar 1999 in guldens

Verkorte winst-en-verliesrekening
(in miljoenen guldens)
1e halfjaar 1999 1e halfjaar 1998 jaar 1998

Omzet van de productie voor derden 1.049 963 2.108

Bedrijfsresultaat 28,5 22,1 52,3
Saldo rentebaten en lasten (2,2) (2,1) (3,8)
Resultaat uit deelnemingen (0,2) 0,9 1,5
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 26,1 20,9 50,0 Belastingen (9,3) (7,2) (16,8)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 16,8 13,7 33,2 Aandeel derden in resultaten groepsmaatschappijen - - (0,2) Netto resultaat 16,8 13,7 33,0

Gegevens per gewoon aandeel van nominaal euro 2
Aantal geplaatste aandelen 2.349.810 2.064.689 2.269.689 Gemiddeld aantal geplaatste aandelen* 2.349.810 2.064.689 2.085.470 Uitkomsten op basis van het gemiddeld
aantal geplaatste aandelen:

- Netto resultaat 7,15 6,63 15,81

- Cashflow 13,16 13,28 30,03

Eigen vermogen 60,67 59,30 56,43
Dividend 6,25


* Als gevolg van een emissie van 205.000 aandelen eind november 1998 is het gemiddeld aantal geplaatste aandelen over 1998 lager dan het aantal ultimo 1998.

Verkorte balansen (in miljoenen guldens)
30 juni 1999 30 juni 1998 31 dec. 1998
Vaste activa 166,5 161,6 160,3
Vlottende activa 699,5 572,7 561,3
Vlottende passiva (575,2) (467,6) (455,7)
290,8 266,7 265,9
Langlopende schulden

- Converteerbare achtergestelde obligatielening 85,0 85,0 85,0
- Overige 1,5 1,2 0,8
86,5 86,2 85,8
Voorzieningen 61,8 58,1 51,8
Aandeel van derden - - 0,2
Eigen vermogen 142,5 122,4 128,1
290,8 266,7 265,9

Garantievermogen 263,7 242,7 241,2

Financiële gegevens over het eerste halfjaar 1999
in euro
Verkorte winst-en-verliesrekening
(x euro 1 miljoen
1e halfjaar 1999 1e halfjaar 1998 jaar 1998

Omzet van de productie voor derden 476 437 957

Bedrijfsresultaat 12,9 10,0 23,7
Saldo rentebaten en lasten (1,0) (0,9) (1,7)
Resultaat uit deelnemingen (0,1) 0,4 0,7
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 11,8 9,5 22,7 Belastingen (4,2) (3,3) (7,6)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 7,6 6,2 15,1 Aandeel derden in resultaten groepsmaatschappijen - - (0,1) Netto resultaat 7,6 6,2 15,0

Gegevens per gewoon aandeel van nominaal euro 2
Aantal geplaatste aandelen 2.349.810 2.064.689 2.269.689 Gemiddeld aantal geplaatste aandelen* 2.349.810 2.064.689 2.085.470 Uitkomsten op basis van het gemiddeld
aantal geplaatste aandelen:

- Netto resultaat 3,24 3,01 7,17

- Cashflow 5,97 6,03 13,63

Eigen vermogen 27,53 26,91 25,61
Dividend 2,84


* Als gevolg van een emissie van 205.000 aandelen eind november 1998 is het gemiddeld aantal geplaatste aandelen over 1998 lager dan het aantal ultimo 1998.

Verkorte balansen (x euro 1 miljoen)
30 juni 1999 30 juni 1998 31 dec.1998 Vaste activa 75,6 73,3 72,7
Vlottende activa 317,4 259,9 254,7
Vlottende passiva (261,0) (212,2) (206,8)
132,0 121,0 120,6
Langlopende schulden

- Converteerbare achtergestelde obligatielening 38,6 38,6 38,6
- Overige 0,7 0,5 0,3
39,3 39,1 38,9
Voorzieningen 28,0 26,4 23,5
Aandeel van derden - - 0,1
Eigen vermogen 64,7 55,5 58,1
132,0 121,0 120,6

Garantievermogen 119,7 110,1 109,5

Deel: ' Koninklijke BAM Groep realiseert sterke winstgroei '
Lees ook