Gemeente Velsen

Velsen, 04-09-2001

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw W. van de Wint - Wesseling

Zondag 2 september ontvangt mevrouw W. van de Wint - Wesseling uit handen van wethouder G. Vosse, in zijn hoedanigheid als loco-burgemeester van de gemeente Velsen, een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau). Dit vindt plaats in de gereformeerde kerk "De Morgenster", Vrijburglaan 2 in Heemskerk.

Onderstaand treft u een overzicht van de vele vrijwillige activiteiten van mevrouw Van de Wint.
Gedurende ruim 30 jaar zet mevrouw Van de Wint zich in op vrijwillige basis voor de
- met name - gehandicapte medemens. Zij bevordert de emancipatie, participatie en integratie voor mensen met een verstandelijke handicap.

Sinds de geboorte van haar gehandicapte zoon (1963-1993) heeft zij zich met hart en ziel ingezet. Via de oudervereniging Philadelphia raakte zij betrokken bij de planvorming en tot stand koming van een gezinsvervangend tehuis in Zeewijk. Zij zette zich actief in om deze plannen te realiseren en in 1985 werd "De Duinpan" opgericht. Ook maakte zij tot 1995 deel uit van de ouderraad. Sinds 1995 begeleidt zij een gespreksgroep in "De Duinpan" voor aangepaste gezinsdiensten. Van 1968-1981 was zij (tijdens de schoolleeftijd van haar zoon) actief in de ouderraad van de ds M.G.Blauwschool te Haarlem.
Vanaf 1971 was mevrouw Van de Wint lid en tevens een van de oprichters van de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond. In 1976 werd zij bestuurslid. Mevrouw Van de Wint vond het haar taak om ook andere ouders te betrekken bij ontwikkelingen die een positief effect hebben op het leven van mensen met een verstandelijke handicap. Zij organiseert nu al 30 jaar oecumenische kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke handicap, hun families en belangstellenden voor de regio IJmond. 1981-1993 was zij intensief betrokken bij de Stichting Dagverblijven IJmond; zij verrichtte allerlei ondersteunende activiteiten.

In 1975 werd zij lid van de BNMO (Bond van Ned.Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers), afd. Noord-Holland). Sinds 1988 maakt zij ook deel uit van het bestuur. Haar echtgenoot was in Mil.Dienst invalide geworden en zij voelt zich erg betrokken bij deze organsiatie. Zij verzorgt o.a. meerdaagse reizen; tevens treedt zij op als contactpersoon en bezoekt zij leden in haar rayon. Zij staat deze mensen met woord en daad bij.

Op jeugdige leeftijd (begin jaren vijftig) werd zij actief lid van de Gereformeerde Kerk te IJmuiden, tevens startte zij met vrijwillige activiteiten. Langzamerhand namen de taken die zij op zich nam in omvang en zwaarte toe. Sinds 1989 maakt zij deel uit van het bestuur. Dit betekent dat zij lid is van de kerkenraad, eerst als ouderling, later als diaken. Zij was (is) mede belast met de pastorale zorg in haar wijk en zij werkt mee met het zoeken naar oplossingen van geestelijke en stoffelijke noden die binnen en buiten de gereformeerde kerkgemeenschap (werelddiaconaat) voorkomen.

Mevrouw Van de Wint heeft een positieve, medelevende instelling; zij is een vrouw met een uiterst groot sociaal gevoel; zij heeft een warme belangstelling en liefde voor de (gehandicapte) medemens; kortom zij is een vrouw met het hart op de goede plaats.

De uitreiking zal plaatsvinden in de Gereformeerde kerk "De Morgenster", Vrijburglaan no. 2, Heemskerk, zondag 2 september a.s. om ongeveer 16.10 / 16.15 uur.

De Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond viert dan het feit dat zij sinds dertig jaar oecumenische kerkdiensten organiseert voor mensen met een verstandelijke handicap, hun familie en andere belangstellenden

Deel: ' Koninklijke onderscheiding voor inwoonster gemeente Velsen '
Lees ook