Provincie Noord-Holland

Dreef 3, Haarlem
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Datum27 april 2001Bureau Communicatie
Tel(023) 514 44 52
OnderwerpKoninklijke OnderscheidingenFax(023) 514 41 55 (Heden per email verzonden aan lijst 001 en 002)
Internet
www.noord-holland.nl
Email:
bjz.communicatie@
noord-holland.nl

Koninklijke Onderscheiding voor de heren Bijl, Dorresteijn, Hoekzema, de Leeuw, Louter en Quant

Op vrijdagmorgen 27 april 2001 hebben uit handen van de heer prof.dr. J.A. van Kemenade, commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland een koninklijke onderscheiding ontvangen de heren mr. D. Bijl, chef van het Kabinet van de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, N.W. Dorrestijn, burgemeester van Noord-Koggenland, de heer drs. W.K. Hoekzema, oud-burgemeester van Den Helder, W.S.P.P. de Leeuw, burgemeester van Opmeer, J.S.C.M. Louter, oud burgemeester van Harenkarspel, en mr. L.H.M. Quant, oud-burgemeester van Schoorl.

De heer Bijl is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij begon zijn loopbaan als medewerker bij de Nederlandse Vereniging RAI te Amsterdam. Vervolgens was hij directiesecretaris bij Elsevier Books International B.V. te Amsterdam en sedert 1979 is hij werkzaam bij de provincie Noord-Holland. Na enige functies binnen de provincie bekleed te hebben werd hij in 1991 benoemd tot kabinetschef en tevens hoofd van de afdeling Kabinet. Als zodanig is hij onder meer verantwoordelijk voor burgemeestersaangelegenheden, openbare orde en veiligheid en rampenbestrijding. Tevens was hij medeverantwoordelijk voor de afwikkeling van de Cinduramp, de Bijlmerramp, de Dakatoramp en de milleniumproblematiek. Ook naast zijn werkkring kan de heer Bijl bogen op belangrijke verdiensten, zoals docent crisisbeheersing Instituut voor internationale betrekkingen Clingendael, lid begeleidingscommissie Politiecentrum Noord-Holland, lid van het Tribunal d'Appel International Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) en voorzitter van het college van Autosport Rechtspraak van de automobielfederatie KNAF, bestuurlid van de KNAC, docent crisisbeheersing NIBRA en docent topkaderopleiding brandweer etc.

De heer Dorrestijn is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sedert 1985 burgemeester van Noorder-Koggenland en kan ook naast zijn werkkring bogen op belangrijke nevenactiviteiten. Zo was hij onder meer lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en voorzitter van de Kamercentrale Den Helder VVD. Bovendien is hij sedert 1989 voorzitter van de Stichting Woonzorgcentrum Avondlicht in Hoorn. Voorts werd hij in 1988 gevraagd zich beschikbaar te stellen voor een functie in het dagelijks bestuur van het toenmalig hoogheemraadschap van het Noord-Hollands Noorderkwartier. Sedertdien is hij hoogheemraad gebleven in de opeenvolgende besturen, ook na de fusie die in 1993 leidde tot de oprichting van het huidige hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. Sedert 1995 is de heer Dorrestijn vice-dijkgraaf en bij het aantreden van het huidige college van dijkgraaf en hoogheemraden in 1999 werd hij zonder enige discussie in de rol herbevestigd.

De heer Hoekzema is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij begon zijn politieke loopbaan in de Provinciale Staten van Utrecht en de gemeenteraad van Rhenen. Vervolgens was hij tot 1982 burgemeester van Coevorden en van 1982 tot 1986 staatssecretaris van Defensie. In de periode 1987 1995 was hij burgemeester van Huizen en sedertdien tot 1 januari 2001 burgemeester van Den Helder. Naast zijn werkkring was hij onder meer: voorzitter Gewest Kop Noord-Holland, lid van het algemeen bestuur van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, lid van de Nationale Havenraad, lid algemeen en dagelijks bestuur Vereniging van Waddengemeenten, alsmede lid van diverse comités van aanbeveling, voorzitter van vrienden- en promotiestichtingen, commissaris van een technologiefonds etc. Daarnaast was de heer Hoekzema actief in verschillende partij-organen van de VVD, zoals lid van de VVD partijraad, lid van het hoofdbestuur, landelijk voorzitter VVD en voorzitter van de partijcommissie Binnenlandse Zaken. (De heer Hoekzema werd in 1986 reeds benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.)

De heer De Leeuw is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij begon zijn loopbaan in 1960 in zijn toenmalige woonplaats Leeuwarden waar hij tot 1976 werkzaam was bij V & D als afdelingsmanager personeelszaken. Daarnaast was hij van 1966-1976 lid van de gemeenteraad en bekleedde hij tal van nevenactiviteiten. Op 1 juli 1976 werd hij benoemd tot burgemeester van Opmeer. Na de streeksgewijze gemeentelijke herindeling van oostelijk Westfriesland, waarbij de gemeenten Opmeer en Hoogwoud werden opgeheven en samengevoegd werd hij opnieuw benoemd tot burgemeester, een functie welke hij inmiddels 25 jaar bekleedt. Naast zijn burgemeestersschap kan de heer De Leeuw bogen op belangrijke nevenverdiensten zo is hij onder meer bestuurslid en vice-voorzitter van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid, lid VNG-commissie Minderheden, voorzitter Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling "De Gouw", voorzitter Streek VVV West-Friesland, bestuurslid Museumboederij Stichting Adriaan Donker, bestuurslid Stichting Westfriese Molens, voorzitter college MBO, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Vluchtelingen te Den Haag en voorzitter ROC.

De heer Louter is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was voorheen burgemeester van de gemeente Obdam en waarnemend burgemeester van de voormalige gemeente Harenkarspel. Vervolgens was hij van 1 januari 1990 tot 18 augustus 2000 burgemeester van Harenkarspel. Als burgemeester heeft hij een voortrekkersrol vervuld in de samenvoeging van de drie voormalige gemeenten Sint Maarten, Harenkarspel en Warmenhuizen. Voorts kwam hij als voorloper van de bestuurlijke vernieuwing op voor de belangen van de kleinere gemeenten. Daarnaast bekleedde de heer Louter diverse nevenfuncties, waaronder voorzitter van de Stichting Ondernemen in de Kop van Noord-Holland, lid van het Dagelijks Bestuur van het Gewest Kop van Noord-Holland, lid van het Platform Kleinere Gemeenten van de VNG, lid van het Regionaal Bestuur Politie en lid van de Stichting Werkgarantie Gewest Kop van Noord-Holland.Daarnaast was hij actief voor de provinciale Kruisvereniging, afdeling Schagen en lid van de commissie van Aanbeveling van Yojana Projecthulp, een organisatie die zich inzet voor ontwikkelingsprojecten voor kinderen en hun omgeving in India.

De heer Quant is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij begon in 1967 zijn loopbaan als kandidaat notaris. Vervolgens was hij van 1971 tot 1979 hoofd van het bureau kabinetszaken bij de provincie Noord-Holland en van 1979 tot 1985 waarnemend chef van het kabinet van de commissaris van de Koningin. In 1985 volgde zijn benoeming tot kabinetschef. In deze periode was hij actief op het gebied van de plaatselijke politiek, de Noordhollandse Bestuursacademie en onderwijs. In 1991 werd hij benoemd tot burgemeester van Schoorl. In verband met een gemeentelijke herindeling heeft hij zijn functie op 1 januari 2001 neergelegd. Naast zijn werkkring kan de heer Quant bogen op belangrijke nevenactiviteiten. Zo was hij onder meer voorzitter van het driehoeksoverleg van het district Noord-Kennemerland-West, lid dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland van de regionale brandweer, lid algemeen bestuur Kon.Ned.Brandweervereniging, lid van de Raad voor het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding NIBRA, bestuurslid en sedert 1993 voorzitter van het Noordhollands Landschap, bestuurslid Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, voorzitter van de Stichting voor de Kunst, het centrum voor amateurkunst Noord-Holland, medeoprichter en voorzitter van de Stichting Aniated People, bestuurslid van de Stichting Henny Hoogenbijl.

Inlichtingen: Raymond Fillet, bureau communicatie, tel. (023) 514 44 09

Deel: ' Koninklijke Onderscheidingen in Noord-Holland '
Lees ook