Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 5 JULI 2002 IN

KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vrijdag 5 juli 2002 goedgekeurd heeft.

In afwijking van wat op 3 juli 2002 werd meegedeeld, draagt Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN de titel: "Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken."

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL, van Vlaams minister Mieke VOGELS en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering benoemt, op gemotiveerd voorstel van de selectiecommissie, de heer Dirk Vanderpoorten tot adjunct-administrateur-generaal van Kind en Gezin.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt, onder voorbehoud van technisch nazicht, voor het toekomstige beleidsdomein 'Ruimte, Wonen en Onroerend Erfgoed' principieel de indeling in entiteiten en de taakstelling van elk van die entiteiten goed. De goedkeuring is een vervolg op de regeringsbeslissing van 19 januari 2001 waarbij de basisprincipes voor de reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat werden vastgelegd en een leidraad is goedgekeurd voor de invulling van de dertien beleidsdomeinen.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Een arrest van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel inzake een geschil met de TV Hye Gebroeders NV - Ghent Dredging NV over het onderhoud van het kanaal Gent- Terneuzen (1985-1986) verplicht de Vlaamse overheid tot betaling van een som van 856.274 euro. De Vlaamse regering beschouwt dit als een last uit het verleden, want daterend van vòòr de regionalisering. De Vlaamse regering legt daarom 50% van het te betalen bedrag ten laste van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Het gedeelte ten laste van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging wordt gestort in de ontvangsten van het Vlaamse infrastructuurfonds.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Op basis van vaststellingen van het projectteam zorgverzekering en van opmerkingen van actoren binnen het toepassingsgebied van de verzekering beslist de Vlaamse regering principieel tot wijziging van het besluit dat de uitvoering van de tenlastenemingen in het kader van de zorgverzekering regelt. Het wijzigingsbesluit voegt een derde mogelijkheid toe voor terugbetaling door de zorgkassen van niet-medische hulp- en dienstverlening, nl. betaling aan de gebruiker op basis van attesten die het verblijf in een residentiële zorgvoorziening aantonen. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Op basis van vaststellingen van het projectteam zorgverzekering en van opmerkingen van de zorgkassen beslist de Vlaamse regering tot wijziging van het subsidiebesluit betreffende de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor de jaren 2001 en 2002. Het besluit wijzigt de voorschottenregeling (inzake tenlastenemingen, niet inzake werkingskosten) ten behoeve van de zorgkassen. Zonder de voorgestelde wijziging zou geen voorschot verschuldigd zijn voor de financiering van de tenlastenemingen voor de maanden april, mei en juni 2002. Hierdoor zou er voor sommige zorgkassen een reëel risico op een financieringstekort ontstaan.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na onderhandelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten, en na advies van de VlOR en de SERV keurt de Vlaamse regering, onder voorbehoud van technisch nazicht, opnieuw principieel een voorontwerp van decreet goed betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Hierbij wordt de bachelor/master-structuur ingevoerd, de accreditatie van opleidingen voorzien en het concept van de associatie van een universiteit met één of meerdere hogescholen geïntroduceerd. Het bevat ook bepalingen met betrekking tot de financiering van de hogescholen tot en met 2006. Het hoofddoel van dit voorontwerp van decreet is de implementatie van de Bologna-verklaring waarin de onderwijsministers van 29 landen hadden afgesproken om een aantal acties te ondernemen met het oog op de vorming van een Europees Hoger Onderwijs-ruimte. Dit voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed betreffende de berekeningswijze van de 80-85 % norm voor de vaststelling van de begroting en de personeelsformatie van de Vlaamse universiteiten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief goed die nieuwe bekwaamheidsbewijzen voor het buitengewoon onderwijs bepaalt. De omzendbrief beschrijft een aantal maatregelen die de inzetbaarheid van het personeel moeten vergemakkelijken en een soepeler personeelsbeleid mogelijk maken. Over deze omzendbrief wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot wijziging van 2 besluiten betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair én het basisonderwijs. Dit wijzigingsbesluit regelt de wettiging van afwezigheden voor de diverse vormen van
leerplichtonderwijs. De redenen voor afwezigheid worden in clusters ondergebracht. Voor zowel basis- als secundair onderwijs wordt een cluster afwezigheden voorzien die van rechtswege of die door de schooldirectie gewettigd kunnen worden alsook een cluster van afwezigheden van problematische aard. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot voortzetting van het project dat sinds het schooljaar 1999-2000 loopt en tot doel heeft leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap te ondersteunen binnen de context van een gewone lagere of secundaire school. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten. Het wordt daarna voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel twee besluiten goed tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs en tot vastlegging van een ambt met volledige prestaties in het buitengewoon secundair onderwijs. Het eerste besluit laat het gehele buitengewoon onderwijs per 1 september 2002 toe alle ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel in te richten. Het tweede besluit regelt de prestatieregeling in het buitengewoon secundair onderwijs. Het treedt in de plaats van een decretaal bekrachtigde omzendbrief ter zake. Over deze besluiten wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief goed die een nieuw stelsel van bekwaamheidsbewijzen en weddenschalen vastlegt voor de centra voor leerlingenbegeleiding vanaf 1 september 2002. De omzendbrief voert een aantal vereenvoudigingen en een versoepeling van de inzetbaarheid van het personeel in. Over deze omzendbrief wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief goed met maatregelen om personeelsleden aan te stellen ter ondersteuning van de scholengemeenschap in het gewoon secundair onderwijs. Met ingang van 1 september 2002 wordt aan elke scholengemeenschap jaarlijks een forfaitaire puntenenveloppe van 120 toegekend. Daarnaast kunnen ze jaarlijks extra punten bij krijgen afhankelijk van het aantal leerlingen. Deze punten kan de scholengemeenschap naar keuze aanwenden voor het school- of klasvrij maken van personeelsleden die belast zijn met het mandaat van algemeen directeur of van coördinerend directeur of voor het verhogen van het puntenaantal van het ondersteunend personeel. De omzendbrief bepaalt hoeveel punten de scholengemeenschap moet aanwenden voor voormelde keuzemogelijkheden en hoe ze de punten moeten gebruiken. Daarnaast bevat hij bepalingen inzake de administratieve en geldelijke toestand van de vrijgestelde personeelsleden. Over deze omzendbrief wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel een aantal nieuwe vakken in te voeren in het secundair onderwijs voor sociale promotie. Het besluit verzekert de ambtshalve concordantie met de nieuwe vakken en legt de rechten van de geconcordeerde personeelsleden reglementair vast. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed betreffende tijdelijke projecten inzake kunstinitiatie voor kansarme en/of allochtone minderjarigen. Het besluit bepaalt de doelgroep van de tijdelijke projecten bedoeld in hoofdstuk VIII van het Decreet Gelijke Onderwijskansen I, de wijze van aanvragen voor een tijdelijk project door de decretaal bepaalde potentiële initiatiefnemers en de beoordeling van deze aanvragen door een
beoordelingscommissie. Het besluit voorziet verder in een jaarlijkse zelfevaluatie door de initiatiefnemers en in een door de bevoegde minister te realiseren effectmeting. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten. Het wordt daarna voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot wijziging van het besluit betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs. De aanpassingen betreffen zowel de prestatieregeling van de leermeesters
levensbeschouwelijke vakken, de problematiek kinderverzorger, de maximale hoofdopdracht onderwijzer en kleuteronderwijzer, als de introductie van bijzondere pedagogische taken in het basisonderwijs. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief aan de schoolbesturen en directeurs goed betreffende de maatregelen en wijzigingen in het buitengewoon basisonderwijs. De omzendbrief geeft toelichting bij de wijziging van de prestatieregeling van de leermeesters godsdienst, NCZ en cultuurbeschouwing, de tijdelijke vervangingen bij afwezigheid van titularis in de ambten van het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel en de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling. Over deze omzendbrief wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

Sinds 19998 ontvangen de scholen middelen in het kader van ICT, bestemd voor hard- en software. De coördinatie rond het gebruik van ICT-middelen moest tot op vandaag gebeuren op basis van de gewone organieke personeelsomkadering. Reeds enige tijd is duidelijk dat de personeelsleden die in de scholen instaan voor deze ICT-coördinatie overbelast zijn. Daarom beslist de Vlaamse regering, binnen de perken van het begrotingsakkoord, principieel om voor het schooljaar 2002-2003 aan (samenwerkende) scholen
personeelsomkadering toe te kennen die alleen voor ICT- coördinatie kan worden aangewend. Naast de middelen voor personeel zullen aan de scholen ook extra werkingsmiddelen worden toegekend voor logistieke en materiële ondersteuning van die ICT-coördinatoren. Bij het toekennen van de middelen wordt uitgegaan van een 'rugzak' per leerling. Aangezien er verschillende noden zijn naar gelang van het onderwijsniveau, wordt er een wegingsfactor ingebouwd. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten. Het wordt daarna voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten beslist de Vlaamse regering opnieuw principieel een Commissie Zorgvuldig Bestuur op te richten. Deze beslissing geeft uitvoering aan hoofdstuk V van het decreet onderwijs XIII-Mozaïek. Dit hoofdstuk bevat een aantal bepalingen die de huidige reglementering inzake 'laakbare praktijken' moderniseren. De bepalingen betreffen onder meer het verrichten van handelsactiviteiten, sponsoring en reclame, politieke propaganda, oneerlijke concurrentie en de afstemming van het begrip 'kosteloos onderwijs' op internationale verdragen. Om de naleving van deze nieuwe bepalingen te garanderen wordt nu een niveauoverstijgende Commissie geïnstalleerd die de taken van de huidige commissies 'laakbare praktijken' overneemt. Dit besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het secundair onderwijs vanaf 1 september 2002. De omzendbrief omschrijft drie soorten maatregelen: een actualisering en aanpassing aan de nieuwe reglementering, zoveel mogelijk afschaffen van regels die niet wezenlijk bijdragen om kwaliteitsvol personeel aan te werven, het doorvoeren van technische aanpassingen en de actualisering van de bijlagen met bekwaamheidsbewijzen en weddenschalen. Over deze omzendbrief wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed betreffende verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs. Het regelt de toestand van de vrouwen tijdens de periode van zwangerschapsverlof en borstvoeding. Parallel met de regeling in de privé- sector worden de tijdelijke en contractuele personeelsleden die niet bedreigd worden door een beroepsziekte betaald door het ziekenfonds. Vastbenoemde personeelsleden hebben recht op doorbetaling van de wedde of weddentoelage. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat in de plaats treedt van het besluit van 30 juni 2000 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het Begeleid Individueel Studeren (BIS). Het regelt 3 materies: de naamgeving, de aanpassing van de vergoeding van de mentoren aan de huidige index en enkele aanpassingen betreffende het inschrijvingsgeld. Dit besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot wijziging van het besluit betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs. Omwille van de aanpassingen van de bekwaamheidsbewijzen van het voltijds secundair onderwijs die momenteel doorgevoerd worden, dient een analoge aanpassing te gebeuren voor de bekwaamheidsbewijzen van het volwassenenonderwijs. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse opnieuw principieel voorontwerp van decreet goed inzake de controle op de naleving van reglementering inzake het werkgelegenheidsbeleid en het opleggen van administratieve geldboetes, kortom het "Toezichts- decreet". Dat voorziet in een eigen Vlaams kader voor het sociaal handhavingsbeleid. De Vlaamse regering beoogt met dit decreet zowel de regeling van bevoegdheden en de opdrachten van de Vlaamse werkgelegenheidsinspectie als het uitwerken van een Vlaams systeem van administratieve geldboetes bij overtredingen. De Raad van State eiste een nieuw advies van Inspectie van Financiën. Het voorontwerp van decreet wordt nu opnieuw voor advies aan de Raad van State voorgelegd.


* * *

In het kader van het Herplaatsingsfonds kende de Vlaamse regering eind maart 6,28 miljoen euro toe aan de curator van het failliete Sabena als tegemoetkoming voor de outplacementbegeleiding van ex-werknemers met woonplaats in Vlaanderen. Naar aanleiding van de uitvoering van het besluit stelde men vast dat er zich een
interpretatieprobleem voordeed m.b.t. de mogelijke aanvangsdatum van de outplacementbegeleiding. Daarom beslist de Vlaamse regering een artikel toe te voegen waarin expliciet 1 januari 2002 als aanvangsdatum wordt vermeld, wat impliceert dat alle kosten in functie van de outplacementbegeleiding van de ontslagen werknemers vanaf deze datum vergoed kunnen worden.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT, van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN en van Vlaams minister Guy VANHENGEL :

De tweede fase van de DAC-operatie binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport behelst de regularisatie van de DAC-projecten binnen het lokale jeugdwerkbeleid en Werking Kansarme Jeugd, evenals de regularisatie van de DAC'ers werkzaam bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel en bij de door de VGC erkende en gesubsidieerde organisaties. De Vlaamse regering neemt akte van de stand van zaken in het dossier en keurt in het kader van deze DAC-regularisatie twee besluiten goed. Het eerste besluit behelst de overheveling van de in het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2002-2005 voorziene budgetten naar de functionele basisallocaties voor de uitvoering van de maatregelen DAC-regularisatie binnen de sectoren Brusselse Aangelegenheden, Cultuur en Jeugd. Het tweede besluit kent een subsidie toe als voorschot voor de loonkost van het derde kwartaal van 2002 aan bepaalde initiatieven binnen cultuur en jeugd, die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering legt principieel de verplichte bijdrage vast van de reders van Belgische vissersvaartuigen ten voordele van het Fonds voor Scheepsjongens in 2002. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering gelast de minister-president de problematiek van de mesttransporten van Vlaanderen naar Wallonië aanhangig te maken bij het Overlegcomité federale regering - gemeenschaps- en gewestregeringen.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Het contractueel onderzoek is een der bevoegdheden inzake land- en tuinbouw die in het kader van het Lambermont- akkoord werden overgeheveld naar de gewesten. In het kader daarvan besliste de Vlaamse regering midden mei de bij het federale Ministerie van Middenstand en Landbouw ingediende projecten te verlengen. De bevoegde Vlaamse minister werd gelast de goedgekeurde verlengingen te ondertekenen onder voorbehoud van de goedkeuring van een besluit tot herverdeling van de middelen van het provisioneel krediet 'Lambermont' naar de basisallocatie ten behoeve van landbouwkundig onderzoek. De Vlaamse regering keurt die herverdeling nu goed.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

In overeenstemming met het decreet betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen van 13 juli 1994 (gewijzigd op 6 juli 2001) neemt de Vlaamse regering de noodzakelijke beslissingen om te kunnen overgaan tot de vennootschapsrechtelijke verzelfstandiging van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering kent een overgangssubsidie van 525.654 euro toe aan het Symfonieorkest van Vlaanderen voor het werkingsjaar 2002.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met de lijst van belastende beroepen voor de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet van 13 maart 2002 ter ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten. Het besluit regelt de voorwaarden voor het indienen van de projecten die voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen. De selectie van de ingediende projecten gebeurt door een multidisciplinaire jury en verloopt in 2 fasen: a) bepaling van de shortlist op basis van de ingediende conceptnota's en b) indiening van een gedetailleerd dossier door de geselecteerden waarna een rangorde en voorstel van subsidie vastgesteld wordt.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De Vlaamse regering keurt principieel een voorontwerp van decreet goed ter goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord met Slowakije. Het voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

In het kader van de Europese Structuurfondsen Interreg III A keurt de Vlaamse regering twee overeenkomsten goed: een overeenkomst met Nederland, alle Vlaamse provincies, de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland inzake de uitvoering van het programma van het Communautair Initiatief (PCI) Interreg III A Grensregio Vlaanderen-Nederland en de daarmee verbonden subprogramma's van de euregio Benelux-Middengebied en de euregio Scheldemond; en een overeenkomst met de provinciebesturen van Antwerpen en Oost-Vlaanderen met betrekking tot het beheer en de uitvoering van het PCI Interrreg III 2000-2006 Grensregio Vlaanderen-Nederland.


* * *

De Vlaamse regering kent 210.709 euro subsidie toe aan de vzw Antwerp Flanders Port Training Center (APEC) als tegemoetkoming in de deelnamekosten van 85 buitenlandse deelnemers, uit maritieme en sportmiddens, aan 8 door APEC georganiseerde cursussen in 2002.


* * *

De Vlaamse regering duidt Mevrouw Jenny Van Gelder en de heer Daniël De Craecker aan als leden met raadgevende stem in het Comité voor sociaal verantwoorde productie.


* * *

De Vlaamse regering stelt de heer Kristoffel Castelein met ingang van 1 augustus 2002 aan als handelsattaché te Riyadh.

Op voorstel van Vlaams minister Guy VANHENGEL :

De Vlaamse regering kent 184.004 euro subsidie toe aan het Brusselse Seniorencentrum vzw in het kader van het project "Gratis vervoer 65+".


-----
einde

-----

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering 05-07-2002 '
Lees ook