vlaamse overheid

kortbestek van de vlaamse overheid van vrijdag 6 juli 2012

beslissingen van de vlaamse regering

op voorstel van minister-president kris peeters

in het kader van de samenwerking met malawi hecht de vlaamse regering haar goedkeuring aan het memorandum of understanding en het joint financing arrangement van de gezondheids-sector wide approach (swap) en het bijhorende pool fund. ze kent 2 miljoen euro subsidie toe aan het ministry of health en zo'n 2 miljoen euro aan unicef malawi voor het vaccinatieprogramma.

op voorstel van minister-president kris peeters

de vlaamse regering kent 208.000 euro subsidie toe aan ex-change, vlaams uitzendplatform voor experts vzw in wilrijk als tegemoetkoming voor een project in het kader van expertiseopbouw voor libische kmo's.

op voorstel van minister-president kris peeters

na advies van de strategische adviesraad landbouw en visserij en van de raad van state stelt de vlaamse regering definitief de verplichte bijdrage voor 2012 vast van de reders van belgische vissersvaartuigen aan het fonds voor scheepsjongeren. de bijdrage voor 2012 blijft 0,10% van de bruto-opbrengst van het vaartuig.

op voorstel van minister-president kris peeters

de vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het landbouw- en visserijbeleid. bedoeling van het decreet is het nog bestaande wettelijke kader rond de gewestelijke bevoegdheden van landbouw en zeevisserij, met uitzondering van de al geregionaliseerde materies uit het vlinderakkoord, om te vormen tot een decretaal kader. het wil ook het toezichts- en sanctiemechanisme dat de geldende landbouw- en zeevisserijregeling moet afdwingen, moderniseren. over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de strategische adviesraad voor landbouw en visserij en van de mina-raad, en wordt overlegd met de gewestregeringen en de federale overheid.

op voorstel van minister-president kris peeters

de vlaamse regering kent een strategische investeringssteun toe aan volgende bedrijven: agripom bvba in tielt (zo'n 999.000 euro), frx polymers (europe) nv in antwerpen (1 miljoen euro) en nv service magazijn limburg in genk (bijna 936.000 euro).

op voorstel van minister-president kris peeters

de vlaamse regering wijzigt principieel haar besluit over de steunmaatregelen aan de investeringen en aan de vestiging in de landbouw. de wijzigingen zijn noodzakelijk om budgettaire redenen, maar ook om het verschil met het economisch ondersteuningsbeleid weg te werken, om nieuwe behoeften op het vlak van dierenwelzijn en leefmilieu te ondersteunen, enkele begrippen en voorwaarden te preciseren en om bij afwezigheid van 30% eu-medefinanciering selectief te kunnen overschakelen op staatssteun. over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de raad van state.

op voorstel van minister-president kris peeters en viceminister-president geert bourgeois

jan jassogne vervangt nico moyaert als lid van de strategische adviesraad internationaal vlaanderen.

op voorstel van minister-president kris peeters, viceminister-president geert bourgeois, minister hilde crevits, minister joke schauvliege, minister pascal smet en minister philippe muyters

in het kader van het ontwerp 'demografisch gewestelijk bestemmingsplan' van de brusselse hoofdstedelijke regering, stelt de vlaamse regering vast dat de bijbehorende milieueffectenrapportage nog ontoereikend is en adviseert ze om rekening te houden met de vermelde bemerkingen en aanbevelingen in haar advies. het plan heeft betrekking op een bestemmingswijziging van enkele deelruimten van het brussels hoofdstelijk gewest, om tegemoet te komen aan een woningtekort en de uitdagingen van demografische groei en om zones voor internationale ontwikkeling in te richten.

op voorstel van viceminister-president ingrid lieten

kristiaan willems vervangt koen geens als lid van de vlaamse raad voor wetenschap en innovatie.

op voorstel van viceminister-president geert bourgeois

na advies van de vlaamse adviesraad voor bestuurszaken en van de serv hecht de vlaamse regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van wijzigingsdecreet over de intergemeentelijke samenwerking. het gaat om enerzijds een wijziging van het bestuurlijk toezicht op de opdrachthoudende en dienstverlenende verenigingen in vlaanderen, en anderzijds wijzigingen over het elektronisch inzagerecht van de gemeenteraadsleden en vereenvoudigingen in het bestuurlijk toezicht. over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de raad van state.

op voorstel van viceminister-president geert bourgeois

de vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit tot inwerkingtreding van diverse bepalingen van het gemeentedecreet. over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de raad van state.

op voorstel van viceminister-president geert bourgeois

de vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit tot inwerkingtreding van het decreet dat het provinciedecreet wijzigt. over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de raad van state.

op voorstel van viceminister-president geert bourgeois

de vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit tot inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet over de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de raad van state.

op voorstel van viceminister-president geert bourgeois en minister jo vandeurzen

de vlaamse regering keurt de conceptnota over het beleid ten aanzien van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen goed, zonder hierover een financieel of budgettair engagement aan te gaan. de conceptnota lijst een aantal knelpunten op in het beleid rond niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en geeft de visie weer van de vlaamse overheid op het beleid, met de bedoeling hierover een samenwerkingsprotocol uit te werken met de federale overheid. de bevoegde ministers voor inburgering en welzijn zullen de uitvoering van de opgesomde voorstellen opstarten en over deze conceptnota onderhandelen met de federale overheid.

op voorstel van minister jo vandeurzen

de bestaande woon- en zorgmogelijkheden zijn onvoldoende aangepast aan de demografische uitdagingen waar we de komende decennia met geconfonteerd zullen worden. de oplossing ligt niet in het voorzien van extra ruimte, maar in het creatief, innoverend en doordacht omgaan met die ruimte. in dit kader hecht de vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het initiatief om in samenwerking met de vlaamse bouwmeester in de sector van de ouderen- en thuiszorg vijf pilootprojecten te realiseren die grensverleggend zijn voor de toekomstige woonzorgmodellen. het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de raad van state.

op voorstel van minister jo vandeurzen

in het kader van het decreet over interlandelijke adoptie werd geopteerd voor de oprichting van een steunpunt adoptie. nu keurt de vlaamse regering principieel het besluit goed over de voorbereiding en de nazorg bij interlandelijke adoptie, waarin de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften van dit steunpunt en de diensten voor maatschappelijk onderzoek verder worden uitgewerkt. er werd in het decreet ook gekozen voor het installeren van een instroombeheer van kandidaat-adoptanten, aan wie zo een redelijk perspectief en binnen een aanvaardbare duurtijd een kindtoewijzing aangeboden wordt. de regels van dit instroombeheer worden ook vastgelegd in dit besluit. over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de raad van state.

op voorstel van minister jo vandeurzen

na advies van de raad van state hecht de vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van wijzigingsdecreet over de stimulering van een inclusief vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen. bedoeling van de wijziging is het decreet aan te passen aan het planlastendecreet en de beschikbare middelen gericht in te zetten om een inclusief ouderenbeleid en de participatie van ouderen aan dit beleid lokaal te stimuleren. daarnaast worden het ocmw en de lokale ouderenraden uitdrukkelijk als partners vermeld. het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het vlaams parlement.

op voorstel van minister jo vandeurzen

de vlaamse regering keurt principieel een besluit goed over de bepaling van de patiëntenbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg (cgg). het gaat om een harmonisering van de tarieven voor de 20 cgg in vlaanderen. over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de raad van state.

op voorstel van minister hilde crevits

op voorwaarde van een tekstuele aanpassing stemt de vlaamse regering in met het koninklijk besluit dat het administratief en geldelijk statuut vaststelt van de ombudsmannen van de ombudsdienst voor treinreizigers.

op voorstel van minister hilde crevits

op voorwaarde van een aantal tekstuele aanpassingen stemt de vlaamse regering in met een ministerieel en een koninklijk besluit over het gebruik van gecomprimeerd aardgas (cng) voor de aandrijving van auto's. het gaat om een herziening van de bestaande regelgeving met het oog op meer veiligheid.

op voorstel van minister freya van den bossche

na advies van de raad van state wijzigt de vlaamse regering definitief haar besluit over de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en haar besluit over de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers voor wat betreft de uitrusting met rookmelders. de nieuwe bepalingen over de plaatsing van rookmelders in bestaande woningen worden in de besluiten opgenomen. er wordt ingezet op een doorgedreven sensibilisering naar eigenaars-bewoners toe door de opname van een opmerking in de technische verslagen (die gebruikt worden bij het beoordelen van de woningkwaliteit) bij het ontbreken van voldoende rookmelders. huurwoningen worden niet-conform bevonden als er onvoldoende rookmelders zijn geplaatst. het besluit laat bovendien toe dat de vlaamse wooninspectie optreedt bij het ontbreken van voldoende rookmelders in huurwoningen.

op voorstel van minister freya van den bossche

na advies van de raad van state beslist de vlaamse regering definitief over de erkennings- en subsidievoorwaarden voor de ondersteuningsstructuur voor de initiatieven ter bevordering van de positie van de kandidaat-huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting.

op voorstel van minister freya van den bossche

in het kader van het decreet over de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen hecht de vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het besluit over de regierol van de gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie. er wordt voorzien in een mogelijkheid tot steun voor gemeenten die die regierol willen opnemen. die rol bestaat uit de ontwikkeling van een beleidsvisie op sociale economie en het faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale economie. over dit besluit wordt advies ingewonnen bij de serv en bij de raad van state.

op voorstel van minister joke schauvliege

na advies van de raad van state wijzigt de vlaamse regering definitief het milieuhandhavingsbesluit. de wijzigingen laten de gewestelijke entiteit toe om aan de overtreder een voorstel tot betaling van een geldsom te doen. de bepalingen betreffen zowel de procedure voor de milieumisdrijven als de procedure voor milieu-inbreuken.

op voorstel van minister joke schauvliege en minister philippe muyters

na adviezen van de saro, van de vvp, de vvsg, de serv, de salv en de mina-raad keurt de vlaamse regering het addendum goed aan de conceptnota over de invoering van de omgevingsvergunning. de omgevingsvergunning beoogt de integratie van de bouw- en de milieuvergunning en het stroomlijnen van adviesverlening en beslissingsbevoegdheid. de bevoegde ministers voor leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening zullen nu gesloten lijsten opmaken van vlaamse projecten, en een voorontwerp van kaderdecreet over de omgevingsvergunning, een besluit met een gesloten lijst van vlaamse projecten en een actieplan in functie van begeleiding van gemeenten opstellen.

op voorstel van minister pascal smet

de vlaamse regering beslist principieel tot invoering van een nieuw omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs. de uitgangspunten hierbij zijn: de integratie van gok, gok+ en de lestijden (brede) rand en taal in de reguliere omkadering; taal wordt een afzonderlijke indicator en het kleuteronderwijs wordt gelijk omkaderd als het lager onderwijs. dit besluit wordt geagendeerd voor onderhandelingen in de bevoegde onderhandelingscomités. het wordt ook voor advies voorgelegd aan de raad van state.

op voorstel van minister pascal smet

in het kader van de toetsing van de macrodoelmatigheid van opleidingen gaf de vlaamse regering een negatief oordeel aan volgende aanvragen: 'bachelor in de digital arts en (het) entertainment' van de hogeschool west-vlaanderen; 'bachelor in de orthopedagogie' van de hogeschool west-vlaanderen; 'bachelor in de orthopedagogie' van de katholieke hogeschool kempen; 'bachelor in de pedagogie van het jonge kind' van de provinciaal hogeschool limburg en de xios hogeschool limburg; 'bachelor in de politiek en het maatschappelijk beleid' van de katholieke hogeschool kempen; 'bachelor in de toegepaste pedagogiek' van lessius antwerpen en de katholieke hogeschool limburg; de bachelor-na-bacheloropleiding 'bachelor verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie' van de katholieke hogeschool limburg en 'bachelor in de wetenschap en innovatie' van de katholieke universiteit leuven.

op voorstel van minister pascal smet

na advies van de sectorraad sociaal-cultureel werk van de raad van cultuur, jeugd, sport en media en van de vlaamse jeugdraad, hecht de vlaamse regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het besluit tot uitvoering van het decreet met het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. het gaat om de technische uitwerking van de procedures voor het indienen van beleidsnota's, subsidie- en projectaanvragen. over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de raad van state.

op voorstel van minister pascal smet

de vlaamse regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de inspectie en begeleiding van levensbeschouwelijke vakken en het besluit met de salarisschalen van bepaalde personeelsleden in het onderwijs. er wordt een lijst met ambten die de leden van de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken mogen uitoefenen, vastgesteld. het besluit met de salarisschalen ter zake wordt ook aangepast. over dit besluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de raad van state.

op voorstel van minister pascal smet

de vlaamse regering keurt enkele nieuwe programmaties in het deeltijds kunstonderwijs goed. deze goedkeuring is het gevolg van het verlenen van afwijkingen op de tijdelijke programmatiestop in het schooljaar 2012-2013 die geldt voor instellingen, kunstacademies, studierichtingen, graden, opties en instrumenten.

op voorstel van minister pascal smet

de vlaamse regering keurt een aantal aanvragen voor uitbreiding van onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs goed.

op voorstel van minister pascal smet

de vlaamse regering wijzigt principieel de ingangsdatum van het opvangverlof met het oog op adoptie en pleegvoogdij in twee onderwijsbesluiten. het wordt nu mogelijk het adoptieverlof te starten ook na de opname van het kind in het gezin. naar analogie met de privésector kan het verlof een aanvang nemen binnen de twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft. daarnaast wordt een bepaling toegevoegd die vermijdt dat een kandidaat adoptieouder die een adoptieprocedure start, zowel tien dagen omstandigheidsverlof als het opvangverlof kan opnemen. over dit besluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de raad van state.

op voorstel van minister pascal smet

de vlaamse regering wijzigt principieel de prestatieregeling voor het studiegebied bijzondere educatieve noden in haar besluit over de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs. door de wijziging worden vanaf september de opleidingen autocarchauffeur en autobuschauffeur toegevoegd bij de prestatienoemer die nu al geldt voor de opleidingen vrachtwagenchauffeur in het studiegebied bijzondere educatieve noden. zo kunnen de centra voor volwassenenonderwijs die deze nieuwe opleidingen aanbieden een opdracht en een bijbehorend salaris toekennen aan hun personeelsleden. het besluit wordt voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de raad van state.

op voorstel van minister pascal smet

de vlaamse regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet leren en werken. de wijziging omvat een aantal bepalingen en bijlagen die geïntegreerd worden in het uitvoeringsbesluit over de referentiekaders, het geactualiseerd opleidingsaanbod, de modulair opgebouwde structuur van de geactualiseerde opleidingen (uitsluitend voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs), de doelen voor de beroepsgerichte vorming, de bijsturing van de bestaande lijst van opleidingen waarvoor toelating een attest van medische geschiktheid vereist, de bijsturing van de bestaande lijst van opleidingen van de leertijd die leiden tot een getuigschrift leertijd, en de actualisering van de bestaande lijst van centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. over het besluit wordt het advies ingewonnen van de raad van state.

op voorstel van minister pascal smet

met onderwijsdecreet xix is gekozen voor een kwalitatieve ondersteuning van het luik afstandsonderwijs van het gecombineerd onderwijs. om het gecombineerd onderwijs te stimuleren en de centra voor volwassenenonderwijs te ondersteunen kan de vlaamse regering aan de centra extra middelen, onder de vorm van voltijds equivalenten of leraarsuren, toekennen. na beoordeling van de aanvraagdossiers beslist de vlaamse regering die aanvullende financiering aan enkele centra toe te kennen.

op voorstel van minister pascal smet

de vlaamse regering erkent de professioneel gerichte bacheloropleiding 'bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie' als nieuwe opleiding van de erasmushogeschool brussel.

op voorstel van minister pascal smet

de vlaamse regering keurt drie algemene reglementen goed voor het personeel van het katholiek onderwijs.

op voorstel van minister pascal smet

de vlaamse regering wijzigt principieel de regelgeving over de loopbaanonderbreking bij onderwijzend personeel. het gaat om een aanpassing naar aanleiding van een aantal gewijzigde koninklijke besluiten ter zake. zo wordt de vlaamse regelgeving in overeenstemming gebracht met de federale. over dit wijzigingsbesluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de raad van state.

op voorstel van minister philippe muyters

de vlaamse regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf milieubedrijf beerse - merksplas'. over dit besluit wordt het advies gevraagd van de raad van state.

op voorstel van minister philippe muyters

na advies van de vlaamse toezichtcommissie, van de serv en van de raad van state hecht de vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van wijzigingsdecreet over de oprichting van de vdab. bedoeling van de wijziging is de universele dienstverlening uit te breiden met het elektronisch platform 'mijn loopbaan', waarbij voor ieder individu een geregistreerde digitale beveiligde ruimte ter beschikking staat waarin dat individu zijn competentieportfolio kan beheren en nieuwe ontwikkelings- en loopbaanacties kan ondernemen. het ontwerpdecreet wordt nu ingediend in het vlaams parlement.

op voorstel van minister philippe muyters

de vlaamse regering kent voor 2012 een subsidie toe van maximaal 589.000 euro aan het vlaams steunpunt lokale netwerken opleiding en tewerkstelling vzw (sln) in gent, voor de financiering van de loonkosten en de werkingskosten. het sln is actief als ondersteuningsstructuur en representatieve gesprekspartner van de lokale, niet-commerciële opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten.

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering 06-07-2012 '


Lees ook