Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 9 FEBRUARI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Een Decreet van 7/7/1998 voorziet de herstructurering van Toerisme Vlaanderen en de instelling van een Vlaamse Raad voor het Toerisme. De Vlaamse regering beslist nu de artikelen die betrekking hebben op de werking van de raad van bestuur van Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme in werking te laten treden op 1/11/1998.


* * *

De Vlaamse regering keurt de overeenkomst tussen de Bel- gisch-Luxemburgs Economische Unie en Macedonië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen goed.


* * *

Het voorstel van het college van secretarissen-generaal inzake de vertegenwoordiging van de Vlaamse regering in de federale Commissie Overheidsopdrachten wordt goedge- keurd. Alle aangeduide vertegenwoordigers zijn ambtena- ren bij de Vlaamse overheid.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering beslist de Raad van State bij hoog- dringendheid om advies te verzoeken over haar op 18/12/1998 principieel goedgekeurde besluit dat de wijze vastlegt waarop personeelsleden van de Vlaamse Gemeen- schap en de Vlaamse openbare instellingen eenmalig kunnen overgaan naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grond- beheer Vlaanderen.


* * *

Dhr. Louis De Bisschop wordt bevorderd tot industrieel ingenieur-directeur bij de administratie Waterinfastruc- tuur en Zeewezen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot definitieve vaststelling van het gewestplan Veurne-Westkust voor wat een duinen- gebied in Koksijde betreft. Zij herbevestigt de door de Raad van State in 1996 om procedureredenen vernietigde bestemmingsvoorschriften : 9,5 ha wordt natuurgebied, 48 ha wordt reservaat of R-gebied.


* * *

Het gewestplan Diksmuide-Torhout wordt definitief vast- gesteld voor wat het grondgebied van Torhout betreft. De vaststelling heeft betrekking op een regionaal bedrijven- terrein te Torhout.


* * *

Het gewestplan Veurne-Westkust wordt definitief vast- gesteld voor wat het grondgebied van Nieuwpoort betreft. De vaststelling heeft betrekking op de zone voor de jachthaven van Nieuwpoort.


* * *

De Raad van State bracht nog geen advies uit over het voorontwerp van nieuw decreet inzake de ruimtelijke orde- ning. De Raad van State zal daarom hoogdringend om advies verzocht worden.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

In uitvoering van de beslissing van 4/7/1998 om de kas- siersfunctie van de Vlaamse openbare instellingen vanaf 1/1/1999 toe te wijzen aan de KBC in plaats van aan de ASLK, moeten ook de rekeningnummers in het VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering) en het VLAREA (Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en - beheer) aangepast worden. De Vlaamse regering beslist nu tot aanpassing van de desbetreffende besluiten in deze zin.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Malcorps tot bestrijding van de milieuhinder.


* * *

De Vlaamse regfering beslist tot bevordering van de hh. Paul Van Gijseghem en Marc De Gryze tot hoofdinspecteur- directeur bij de administratie Aminal van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De Vlaamse regering beslist de Raad van State bij hoog- dringendheid om advies te verzoeken m.b.t. het reeds op 18/12/1998 principieel goedgekeurde besluit tot wijziging van het Besluit van 16/11/1994 tot regeling van de begro- tingscontrole.


* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat het mogelijk maakt om de lasten ontstaan vòòr 1/1/1989 als gevolg van juridische geschillen (met aannemers) m.b.t. het voormalig Schoolgebouwenfonds voor de Rijksscholen a rato van 100 % ten laste te nemen van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.


* * *

Inspecteur-generaal van Financiën Paul Van Sprundel wordt aangeduid als afgevaardigde van Financiën bij het RUCA.


* * *

De Vlaamse regering beslist het Klooster der Grauwzusters en de aanpalende conciërgewoning aan de Lange Sint-Anna- straat 7 en 9 te Antwerpen aan te kopen voor een bedrag van 74 miljoen fr. Het huidige klooster wordt verbouwd tot een ontmoetingsplaats tussen de Vlaamse overheid, de Universiteit Antwerpen en het Antwerpse bedrijfsleven.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Leo PEETERS :

Op 18/12/1998 keurde de Vlaamse regering principieel een voorstel goed dat de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) de mogelijkheid geeft een eerste effectiserings- transactie op te zetten voor de financiering van hypothe- caire kredieten die door de door de VHM erkende sociale kredietvennootschappen (SKV's) werden toegestaan. De Raad van State bracht nog geen advies uit. De Vlaamse regering beslist daarom de Raad van State om hoogdringend advies te verzoeken m.b.t. de drie voorliggende beslui- ten.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

De Vlaamse regering stemde op 18/12/1998 principieel in met een wijziging van het uitvoeringsbesluit van 20/3/1991 bij het Decreet van 20/3/1991 betreffende het Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die door of op initia- tief van de provincies of de gemeenten gedaan worden. Het uitvoeringsbesluit bepaalde dat cumulatie van de trekkingsrechten met een investeringssubsidie niet is toegestaan tenzij hierin door een wet, decreet of besluit voorzien is, en het nieuwe besluit heft dit verbod op cumulatie met andere investeringssubsidies nu op. Omdat de Raad van State tot op heden geen advies verleende, beslist de Vlaamse regering de Raad van State om hoog- dringend advies te verzoeken.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De Vlaamse regering beslist de Raad van State om hoog- dringend advies te verzoeken m.b.t. het reeds eerder principieel goedgekeurde voorontwerp van Onderwijsdecreet X.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw de reeds op 19/5/1998 principieel goed- gekeurde wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut prin- cipieel goed, zodat het besluit voor advies voorgelegd kan worden aan de Raad van State. De aanpassing volgt op een eerder doorgevoerde algemene evaluatie van het Vlaams Personeelsstatuut.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden en advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief de dienst VGV bij de diensten van de Vlaamse regering om te vormen tot een dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden wordt een wijziging van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap definitief goedgekeurd. De wijziging heeft betrekking op overheveling van personeel van de Regie voor Maritiem Transport naar het departement Leefmilieu en Infrastructuur, de overheveling van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van het departement Onderwijs naar het departement Wetenschap, Innovatie en Media, en op het secretariaat van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.


* * *

In het kader van de outsourcing van de informaticafunctie bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap beslist de Vlaamse regering principieel de oudere werknemers van de informatica-entiteiten de mogelijkheid te bieden ver- vroegd uit te stappen. De uitstapregeling is vergelijk- baar met de reeds vroeger goedgekeurde uitstapregeling voor andere categorieën werknemers. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

In het kader van de outsourcing van de informaticafunctie bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap beslist de Vlaamse regering principieel tot een aanpassing van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Er zal over deze aanpassing onderhandeld worden met de vakbonden.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel het voorontwerp van Onderwijsdecreet XI goed. Dit elfde verzameldecreet inzake onderwijs bevat vooral technische aanpassingen. Het stelt wijzigingen voor die de vorming van de scholengemeenschappen en scholengroepen moeten mogelijk maken en faciliteren. Voorts was het noodzakelijk om n.a.v. het Bijzonder Decreet van 14/7/1998 het Decreet Rechtspositie Gemeenschapsonderwijs tegen 1/1/2000 aan te passen, opdat alle procedures inzake personeel zouden zijn afgestemd op de nieuwe bestuursorganen en bestuurs- niveaus. Ten slotte zijn bijsturingen noodzakelijk betreffende maatregelen die werden ingevoerd door het nieuwe Decreet Secundair Onderwijs. Over het principieel goedgekeurde voorontwerp van decreet zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhan- delingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Vlaamse Onderwijsraad en de SERV.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordi- gers Kathy Lindekens, Mieke Van Hecke, Marino Keulen, Jos Stassen en Nelly Maes tot oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordi- gers Joachim Coens, André Van Nieuwkerke, Mieke Van Hecke en Peter Vanvelthoven tot erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties.


* * *

Het Huishoudelijk Reglement van de Deskundige Commissie die voorzien wordt in het Decreet betreffende het Kind- effectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind, wordt goedge- keurd.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordi- gers Herman Lauwers, Johan Sauwens c.s. tot instelling van een kader voor het afsluiten van samenwerkingsover- eenkomsten tussen de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap met het oog op de organisatie van inburgeringstrajecten voor nieuwkomers.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering neemt akte van de notulen van de Interministeriële Conferentie voor Economie en Energie van 19/1/1999. De Conferentie besprak het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12/4/1965 betreffen- de het vervoer van gasachtige producten en andere d.m.v. leidingen.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Michel Doomst tot wijziging van art. 78 en 79 van de decreten betreffende radio en televisie. Het voorstel van decreet beoogt in hoofdzaak een betere afdwingbaar- heid en effectievere sanctionering van de beschermings- bepalingen t.a.v. minderjarigen.

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering - 11089 '
Lees ook