vlaamse overheid

kortbestek van de vlaamse overheid van vrijdag 13 februari 2009

beslissingen van de vlaamse regering

op voorstel van minister-president kris peeters

vlaanderen intensiveert de samenwerking met buurlanden aan de hand van strategienota's, die de prioriteiten vastleggen, doelstellingen bepalen en de instrumenten aanduiden om de doelstellingen te bereiken. de vlaamse regering neemt nu kennis van de strategienota verenigd koninkrijk en keurt de strategische doelstellingen goed om de relaties tussen vlaanderen en het verenigd koninkrijk verder uit te bouwen. de vlaamse minister bevoegd voor het buitenlands beleid wordt gelast deze strategienota te bezorgen aan het vlaams parlement.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

na advies van de raad van state hecht de vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit over de leertijd, vermeld in het decreet tot oprichting van het vlaams agentschap voor ondernemersvorming (syntra vlaanderen). dit besluit vervangt het vorige besluit over de leertijd en geeft uitvoering aan het oprichtingsdecreet van syntra vlaanderen en het decreet leren en werken. de leertijd is een alternerende opleiding waarbij een praktijkopleiding in een onderneming wordt gekoppeld aan een beroepsgerichte vorming in een centrum voor de vorming van zelfstandigen en kmo (syntra). nieuw is dat de leerling voor de algemene vorming eindstudiebewijzen van het voltijds secundair onderwijs zal kunnen behalen. de beroepsgerichte vorming en praktijkopleiding leiden naar certificaten en uiteindelijk een getuigschrift. de leerling volgt dus enerzijds een traject voor algemene vorming en anderzijds een traject voor beroepsgerichte vorming en praktijkopleiding.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

het onderwijsdecreet bepaalt dat eigendommen van het gemeenschapsonderwijs via een besluit van de vlaamse regering kunnen worden overgedragen aan de vlaamse autonome hogescholen. de regeling wordt per hogeschool uitgewerkt. de vlaamse regering keurt nu de lijst goed van onroerende goederen die worden overgedragen aan de hogeschool gent.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

de vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de prestatieregeling van de personeelsleden van de centra voor basiseducatie. het besluit bevat een aantal bepalingen over de wekelijkse arbeidsduur, jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen. het wordt nu voor onderhandelingen op de agenda geplaatst van het vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie, daarna gaat het naar de raad van state.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

volgens het decreet volwassenenonderwijs mogen de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs in hun opleidingsaanbod enkel opleidingsprofielen hanteren die zijn goedgekeurd door de vlaamse regering. deze hecht daarom nu haar principiële goedkeuring aan vijf nieuwe opleidingsprofielen. het gaat om nieuwe opleidingsprofielen voor de studiegebieden mechanica-elektriciteit, personenzorg en textiel voor het volwassenenonderwijs. daarnaast zijn verkorte en verlengde trajecten gecreëerd voor de studiegebieden nederlands tweede taal en talen richtgraad 1 en 2 van het secundair volwassenenonderwijs en een modulaire opleiding nederlands tweede taal voor de centra voor basiseducatie. de besluiten worden nu voor onderhandelingen op de agenda geplaatst van de bevoegde onderhandelingscomités.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, die fungeren als kwaliteitsstandaarden in het onderwijs en als instrument om gelijke kansen tot talentontwikkeling te verzekeren. om vanaf 1 september 2010 nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen in te voeren, hecht de vlaamse regering, na advies van de raad van state, haar definitieve goedkeuring aan het besluit over de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs, en meteen ook aan het ontwerpdecreet dat het besluit bekrachtigt. het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het vlaams parlement.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

de vlaamse regering hecht haar goedkeuring aan het besluit dat per 1 februari 2009 onderwijsbevoegdheid toekent aan de centra voor volwassenenonderwijs in het kader van hun aanvragen voor bepaalde opleidingen.

op voorstel van vice-minister-president frank vandenbroucke

op 12 december 2008 wijzigde de vlaamse regering definitief het besluit over de invoering van de tewerkstellingspremie, met de bedoeling de premiebedragen te verhogen voor indiensttredingen vanaf 1 januari 2009. in het besluit werd deze datum echter niet expliciet vermeld. om rechtsonzekerheid te vermijden, verduidelijkt de vlaamse regering dit nu en wijzigt ze daarvoor opnieuw het besluit tot invoering van de tewerkstellingspremie.

op voorstel van minister bert anciaux

met het oog op de bespreking in het vlaams parlement bepaalt de vlaamse regering haar standpunt over het voorstel van decreet tot wijziging van het cultureel-erfgoeddecreet. de wijziging zorgt ervoor dat musea en culturele archiefinstellingen ook tijdens de beleidsperiode kunnen ingedeeld worden bij het vlaamse niveau, wat nu niet mogelijk is. daarnaast voorziet het mogelijkheden voor interbestuurlijke samenwerking.

op voorstel van minister bert anciaux

na advies van de raad van state hecht de vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een vlaamse overkoepelende studentensportvereniging. ze kent in dit kader 800.000 euro subsidie toe voor de vijf associaties uit het hoger onderwijs. het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het vlaams parlement. daarnaast wijzigt de vlaamse regering het besluit waarin een éénmalige subsidie wordt toegekend aan de associaties die een sportbeleidsplan voorbereiden en indienen. omdat de decretale regeling later in werking zal treden dan voorzien, wordt de datum van indiening van het sportbeleidsplan verschoven van 31 maart 2009 naar 30 juni 2009.

op voorstel van minister kathleen van brempt

de vlaamse regering stemt, onder voorwaarde, in met de wijziging van een aantal koninklijke besluiten over retributiebedragen rond het uitvoeren van remtests bij tram, pre-metro, metro, autobus en autocar. het voorstel voegt een artikel toe aan de besluiten waarin retributiebedragen worden bepaald of past die retributiebedragen aan. de bedoelde remtests gebeuren momenteel door personeelsleden van de lijn onder toezicht van een federaal personeelslid. de voorwaarde is dat het wijzigingsbesluit geen afbreuk mag doen aan deze werkwijze en niet mag leiden tot de aanrekening van retributies op prestaties geleverd door de personeelsleden van de vvm-de lijn zelf.

op voorstel van minister kathleen van brempt

de vlaamse regering stemt in met de wijziging van het koninklijk besluit over het algemeen reglement op de technische eisen voor auto's, aanhangwagens, onderdelen en veiligheidstoebehoren, mits een opmerking. de wijziging betreft de nieuwe grenswaarden voor de controle op de uitlaatemissies en de toevoeging van een artikel over de verplichte aanwezigheid van de retro-reflecterende veiligheidsvest aan boord van de auto bij wijze van technisch voorschrift. met dit laatste punt stemt de vlaamse regering in op voorwaarde dat de zin "die moet gedragen worden op de autosnelwegen en autowegen..." geschrapt wordt, omdat het geen technisch voorschrift betreft en de zin bovendien al opgenomen is in de wegcode; dat een overtreding van het voorschrift bij keuring niet leidt tot een herkeuring; dat bij overtreding een onmiddellijke inning van 50 euro wordt voorzien; en dat het voorschrift ook van toepassing wordt gesteld op wagens met buitenlandse inschrijvingsplaat.

Op voorstel van minister Kathleen Van Brempt

De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging in het koninklijk besluit over het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Meer bepaald gaat het om het artikel over brandblusapparaten, waarbij nu naast het gelijkvormigheidskenmerk BENOR V ook andere gelijkvormigheidsmerktekens erkend door een lidstaat van de Europese Unie worden erkend.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen. Het gaat om de aanpassing van een datum van een opgeheven besluit waarnaar wordt verwezen.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

Op 12 december 2007 keurde het Vlaams Parlement het aanvullingsdecreet goed bij het decreet met algemene bepalingen over milieubeleid (DABM) met een titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen'. Dit Milieuhandhavingsdecreet harmoniseert de bepalingen over het toezicht, de sancties en de veiligheidsmaatregelen voor negen belangrijke milieuhygiënewetten en ­decreten. Nu keurt de regering, na advies van dee Raad van State, definitief een ontwerp van wijzigingsdecreet goed dat het toepassingsgebied van titel XVI van het DABM verruimt naar het milieubeheersrecht, het Oppervlaktedelfstoffendecreet en het Mestdecreet. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

Na advies van de SERV, de MiNa-raad en de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit tot vaststelling van het Vlaams reglement over afvalvoorkoming en ­beheer (VLAREA), het besluit mett de algemene en sectorale bepalingen voor milieuhygiëne en het besluit tot vaststelling van het Vlaamse reglement over de bodemsanering en de --bescherming. De wijziging beoogt onder meer de omzetting in Vlaamse regelgeving van de Europese richtlijn over batterijen en accu's, de actualisering in het kader van de verordening over de overbrenging van afvalstoffen, verbeteringen na evaluatie van het instrument 'aanvaardingsplichten', de invoering van een sloopinventaris en de actualisering van verwijzingen en aanpassingen.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stelt de leden aan van de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

Het Agentschap Economie subsidieert via verscheidene instrumenten projecten die het ondernemerschap en de ondernemerszin stimuleren. Sinds 2006 is het kaderdecreet de decretale basis van deze maatregelen, met een paragraaf die stelt dat de Vlaamse Regering steun kan verlenen aan deze projecten. Omdat het enten van de maatregelen op dit kaderdecreet niet volledig juridisch consistent is, de verschillende regelgevingen beter op elkaar kunnen worden afgestemd en er beter ook een juridisch kader komt voor 'ad hoc'-steun, worden de bestaande systemen geïntegreerd. Na advies van de SERV hecht de Vlaamse Regering daarom opnieuw haar principiële goedkeuring aan het besluit tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het ondernemerschap in het Vlaamse Gewest. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

Na advies van de VlOR en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de organisatie en de financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Het gaat onder meer om de voltooiing van het hervormingsproject Beter Bestuurlijk Beleid voor de beleidsvelden wetenschap en innovatie; de decretale verankering van de relatie tussen de overheid en een aantal structurele partners in het wetenschaps- en innovatiebeleid; en het voorzien van een decretale grondslag voor enkele financieringsinstrumenten. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend in het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Waarborgregeling voor kmo's is een instrument dat kmo's helpt het hoofd te bieden aan de huidige financiële crisis. Uit informeel overleg met de grootbanken blijkt nu dat er nood is aan een tijdelijke, maar snelle uitbreiding van de Waarborgregeling naar grote ondernemingen. De Vlaamse Regering keurt daarom principieel de uitbreiding van de Waarborgregeling naar grote ondernemingen goed. Het besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van wijzigingsdecreet over de organisatie van de zorgverzekering. De wijziging wil het decreet in overeenstemming brengen met het Europese Gemeenschapsrecht, studenten uit niet-EU-landen niet langer aansluiten bij de zorgverzekering, geen administratieve geldboete meer opleggen aan laattijdige betalers en het bedrag voor de administratieve geldboete verlagen van 250 naar 100 euro voor OMNIO-gerechtigden. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de SERV, daarna gaat het naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit over de voorwaarden van financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen. Het besluit vervangt meteen het vorige, dat is aangepast om de structuur te verduidelijken en de actieradius van het besluit uit te breiden. Het behandelt drie vormen van financiële ondersteuning voor zelfstandige voorzieningen: ondersteuning voor inclusieve opvang, basisondersteuning en ondersteuning voor flexibele opvang.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

Het besluit van de Vlaamse Regering dat de melding van kinderopvang aan Kind en Gezin regelt, is verouderd en niet logisch. Zo bevat het ook de regels voor het 'attest van toezicht', terwijl melding en toezicht best gescheiden worden. Erkende kinderopvang of kinderopvang met een attest van toezicht van Kind en Gezin wordt gecontroleerd op de kwaliteit, 'gemelde' opvang wordt enkel geregistreerd door Kind en Gezin om een overzicht te hebben van de kinderopvang. De Vlaamse Regering splitst nu melding en toezicht op in twee besluiten en keurt deze, na advies van de Raad van State, definitief goed.

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering 13-02-2009 '
Lees ook