Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Nadat het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een overzicht gemaakt had van de strafbepalingen in decreten en wetten m.b.t. gewest- en gemeenschapsbevoegdheden en van de moeilijkheden die de administratie ondervindt bij de praktische toepassing ervan, verzocht de Vlaamse regering het college om de samenwerkingsverbanden met parketten en federale diensten nader te onderzoeken. De Vlaamse rege- ring neemt nu akte van het resultaat van deze bevraging en keurt de voorgestelde acties goed. Voor de sectoren bejaardenzorg, ziekenhuizen, medisch verantwoorde sport- beoefening en inspectie werkgelegenheid zal bijkomend overleg met de parketten gevraagd worden. Elke leidend ambtenaar wordt gemachtigd zo nodig met de parketten te overleggen met het oog op een betere communicatie in het algemeen en een efficiëntere opvolging van de processen- verbaal in het bijzonder. Het college van secretarissen- generaal zal jaarlijks aan de Vlaamse regering rapporte- ren over de vooruitang, met voorstellen voor opvolging en mogelijke nieuwe initiatieven.


* * *

De Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgs Economische Unie en Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen wordt goedgekeurd.


* * *

In uitvoering van het Decreet betreffende Toerisme Vlaanderen keurt de Vlaamse regering het reglement goed dat de wijze vaststelt waarop de raad van bestuur van deze instelling zijn bevoegdheden uitoefent.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De internationale Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels wordt goed- gekeurd.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

Mevr. Geertrui De Ruytter wordt toegelaten tot de stage in de graad van navorser bij de afdeling Beleidscoördina- tie van het departement Onderwijs.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister Luc MARTENS :

De Vlaamse regering beslist mevr. Diane Verstraeten, directeur-generaal van de administratie Buitenlands Beleid, en dhr. Jos Van Rillaer, directeur-generaal van de administratie Cultuur, af te vaardigen om effectief lid te worden van de vzw Brugge 2002.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering beslist tot principiële toezegging van expansiesteun aan het Nederlandse bedrijf TNT voor de oprichting van een Europees distributiecentrum te Tonge- ren voor de exclusieve verdeling van de producten van Black & Decker in Europa.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 7/4/1976 tot aan- wijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het ontwerp- KB voorziet dat een snelheidsoverschrijding met meer dan 10 km/u ook als zware overtreding wordt beschouwd in de zones 30 en bij andere zonale snelheidsbeperkingen, en is bedoeld om juridische misverstanden in dit verband te vermijden.


* * *

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan het ontwerp-MB betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap. Het werd opgesteld op basis van de Europe- se aanbeveling van 4/6/1998 om in Europees verband een eenvormig model van parkeerkaart op te leggen.


* * *

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan het ontwerp-MB tot wijziging van het MB van 7/2/1977 dat het aantal, de vestigingsplaats en de territoriale bevoegdheid van de examencentra voor het behalen van een rijbewijs bepaalt.


* * *

De Vlaamse regering verleent voorwaardelijk gunstig advies aan het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 23/3/1998 betreffende het rijbewijs. Het bepaalt de instellingen die bevoegd worden om de medische en psycho- logische test uit te voeren tot herstel van het recht tot sturen.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé tot wijziging van de wet van 29/3/1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, inzake de aanpasbaarheid van woningen aan per- sonen die wegens handicap of ouderdom in hun bewegings- mogelijkheden beperkt zijn.


* * *

Ingevolgde een arrest van de Raad van State is de bevor- dering van ir. Fernand Desmyter tot secretaris-generaal van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vernietigd. Deze bevordering dateerde van 1993. In uitvoering van dit arrest beslist de Vlaamse regering dhr. Desmyter, die vòòr zijn bevordering verbonden was aan de afdeling Wegen West-Vlaanderen van de administratie Wegen en Verkeer, met ingang van 1/7/1993 bij deze afdeling aan te wijzen.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De Raad van State zal bij hoogdringendheid om advies ver- zocht worden over het reeds vroeger principieel door de Vlaamse regering goedgekeurde personeelsstatuut van OVAM.


* * *

De Raad van State zal bij hoogdringendheid om advies ver- zocht worden over de reeds op 18/12/1998 door de Vlaamse regering principieel goedgekeurde voorontwerpen van decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met titels betreffende de milieueffect- en veiligheidsrappor- tage.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een uitstapregeling voor het statutaire personeel van de VDAB goed. De rege- ling is gebaseerd op die van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Om ervoor in aanmerking te komen dient men minstens 55 en maximaal 59 te zijn en bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar minstens 200 pen- sioengerechtigde dienstjaren te tellen. Tijdens het ver- lof dat voorafgaat aan de opruststelling ontvangt men een wachtgeld dat 70 % bedraagt van het laatste salaris. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbon- den, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Theo KELCHTERMANS en Eric VAN ROMPUY :

Na goedkeuring ervan door de Europese Commissie stemt de Vlaamse regering opnieuw principieel in met een besluit tot subsidiëring van landbouwproductiemethodes die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming en betreffende natuurbehoud. Het zal voor hoogdringend advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerpdecreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut voor 1997. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De amendementen bij het Verzameldecreet 1999 worden na advies van de Raad van State definitief goedgekeurd. Ze zullen ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Leo PEETERS :

De Vlaamse regering keurt definitief drie besluiten goed die de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) de mogelijkheid geven een eerste effectiseringstransactie op te zetten voor de financiering van hypothecaire kredieten die door de door de VHM erkende sociale kredietvennoot- schappen (SKV's) werden toegestaan.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met een ontwerpdecreet dat uitvoering geeft aan drie engagementen van de Vlaamse regering tijdens de voorbije Staten-Generaal met de Lokale Besturen. Het toezicht op de begroting van de lokale besturen wordt overgeheveld van de bestendige deputatie naar de gouver- neur, het goedkeuringstoezicht op de begroting van de lokale besturen wordt vervangen door het algemeen toezicht, en voor investeringsdossiers van meer dan 10 miljoen wordt de verplichting afgeschaft om een afschrift aan de gouverneur te sturen. Het ontwerpdecreet zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Leo PEETERS en Luc MARTENS :

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordi- gers G. Cardoen, H. De Loor, M. Van der Poorten, M. Logist, J. Taylor en A. Kenzeler tot oprichting van een Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De Raad van State zal verzocht worden bij hoogdringend- heid advies uit te brengen over het reeds op 12/1/1999 principieel goedgekeurde voorontwerp van decreet betffende sommige instellingen van nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappe- lijke dienstverlening.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. twee voorstellen van decreet :

* het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegen- woordigers Gilbert Vanleenhove, Marleen Vanderpoorten, René Swinnen, Chris Vandenbroeke en Ludo Sannen betref- fende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepel- verenigingen;

* het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegen- woordigers Marleen Vanderpoorten, Sonja Becq, Gilbert Vanleenhove, André Van Nieuwkerke, Kris Van Dijck en Ludo Sannen betreffende de leerlingenraden in het secundair onderwijs.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden en in het Overkoepe- lend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs keurt de Vlaamse regering opnieuw de regeling van het ouderschapsverlof voor personeelsleden van het onderwijs en de PMS-centra principieel goed, zodat het besluit nu voor advies voorgelegd kan worden aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief de wijziging van de besluiten dd. 17/6/1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs goed. De wijziging heeft betrekking op de beleidsondersteuning.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aanpas- sing van het Vlaams Personeelsstatuut. De wijziging heeft tot doel een eenvoudiger betalingswijze van het gedeeltelijk maandsalaris (en gewaarborgd maandloon voor het contractueel werkliedenpersoneel) in te voeren. Het door elkaar gebruik van van twee verschillende formules voor gedeeltelijke maandbetaling leidde tot anomalieën. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbon- den, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

In aansluiting op haar beslissing tot outsourcing van de informaticafunctie bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap beslist de Vlaamse regering nu principieel tot een aanpassing van het Vlaams Personeelsstatuut. De aanpassing beoogt enerzijds het complementair inzetten van personeel voor het uitoefenen van IT-taken in samenwerking met de externe IT-verlener, en anderzijds de invoering van de mandaatgraad beheerder interne IT- dienstverlening. Over dit besluit zal onderhandeld wor- den met de vakbonden.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden wordt de wijziging van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap definitief goedgekeurd. In het departement Wetenschap, Innovatie en Media worden 11 bijkomende betrekkingen voorzien.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het ontwerpdecreet tot wijziging van de decreten betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten definitief goedgekeurd. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marijke Dillen tot wijziging van artikelen 3 en 51 van het Decreet Basisonderwijs. Het heeft betrekking op het reclameverbod op school.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

In uitvoering van het Decreet van 27/10/1998 tot erken- ning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van een Vlaams Centrum voor Volkscul- tuur, keurt de Vlaamse regering de statuten van de vzw Vlaams Centrum voor Volkscultuur goed. Prof. Dr. Stefaan Top wordt voorzitter van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, en mevr. Sylvie Dhaene wordt ondervoorzit- ter.


* * *

De Raad van State zal bij hoogdringendheid om advies ver- zocht worden m.b.t. het voorontwerp van decreet tot goed- keuring van het Samenwerkingsakkoord van 28/2/1994 tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet tot regeling van de rechtspositie van het statutair en contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordi- gers Yolande Avontroodt, André Denys, Dirk Van Mechelen en Etienne De Groot tot invoering van een zorgverzekering voor zorgbehoevenden.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering keurt na advies van de Raad van State definitief een besluit goed tot reglementering van de ondernemersopleiding. Het gaat om de actualisatie van een bestaand besluit dat diverse aspecten van de onderne- mersopleiding regelt, onder meer de normen voor toela- ting, de theoretische vorming, de praktijkervaring, de aanvullende praktijkopleiding, de praktijkstage, de evaluatie, de diploma's en de getuigschriften. De onder- nemersopleiding wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) in samenwerking met de lokale Centra voor Middenstandsoplei- ding.


* * *

Het nieuwe reglement van orde van de Vlaamse Mediaraad wordt goedgekeurd. T.o.v. het vorige reglement bevat het nieuwe reglement belangrijke wijzigingen inzake de open- baarheid van de documenten en de werking van de Raad. Wat de openbaarheid betreft, wordt o.m. gestipuleerd dat de voorzitter de adviezen van de Vlaamse Mediaraad bekendmaakt aan het nieuwsagentschap Belga zodra ze zijn overhandigd aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse rege- ring. De Mediaraad kan ook permanente of ad-hocwerk- groepen oprichten.


* * *

De Vlaamse regering beslist de vzw Flanders Image voor het jaar 1999 een werkingssubsidie van 9 miljoen fr. toe te kennen. Flanders Image heeft als taak de Vlaamse film te promoten.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordi- gers Carl Decaluwé en Peter Vanvelthoven c.s. om de Vlaamse regering te machtigen toe te treden tot en mee te werken aan de oprichting van een vzw Vlaams Audiovisueel Fonds.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Leo PEETERS, Luc MARTENS en Brigitte GROUWELS :

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger tot wijziging van het decreet van 14/5/1996 tot vaststel- ling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds.

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering - 15406 '
Lees ook