Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 JULI 2002 IN

KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering op 19/07/2002 goedgekeurd heeft. DEEL I.

DEEL I.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De recente wijziging van de samenstelling van de Vlaamse regering noopt tot een aanpassing van het besluit dat de organisatie van de ministeriële kabinetten regelt. De Vlaamse regering keurt de aanpassing van dit besluit goed.


* * *

De Vlaamse regering neemt akte van het 'Actieplan 2002 Reguleringsmanagement'. Dit actieplan bevat geen algemene richtlijnen, maar daadwerkelijke voorstellen tot vereenvoudiging van specifieke wetgeving, formulieren en administratieve procedures. Het wordt immers tijd dat de burgers de vereenvoudiging van de regelgeving en de vermindering van de administratieve lasten ook daadwerkelijk ondervinden. De Vlaamse regering gelast de Kenniscel Reguleringsmanagement de voorstellen te beoordelen en opportuniteiten tot verbetering te signaleren. De Kenniscel moet tevens voorstellen tot actie uitwerken met betrekking tot de tekorten in ingediende projecten of in de bevoegdheidsdomeinen waarvoor geen projecten zijn ingediend. De Vlaamse regering gelast alle Vlaamse ministers bovendien de nodige initiatieven te nemen tot oprichting en werking van aansturingskanalen en -organen.


* * *

Het Rekenhof heeft recent een onderzoek gevoerd naar het gebruik van de convenants door de Vlaamse overheid. Met dit onderzoek wou het Rekenhof nagaan in welk mate het instrument convenants wordt gebruikt door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen en welke types van overeenkomsten de Vlaamse overheid als convenants kwalificeert. Daarnaast voerde het Rekenhof diepteonderzoeken uit naar SIF-convenants, mobiliteitsconvenants en milieubeleidovereenkomsten. Nu keurt de Vlaamse regering het gecoördineerd antwoord op de bevindingen van het Rekenhof goed.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL, van minister vice-president Steve STEVAERT, van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Na advies van de SERV en de MiNa-raad keurt de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet opnieuw principieel goed dat uitvoering geeft aan de beslissing van 27 april 2001, waarbij de minister-president werd gelast een ontwerp van kaderdecreet in te dienen dat het facilitair kader voor publiek-private samenwerking (PPS) verankert. PPS staat voor de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven voor de realisatie van maatschappelijk nut- tige projecten die ook een commerciëel rendement hebben. Via de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven wordt de know-how van beide partijen samengebracht. Met PPS wil de Vlaamse regering de doelmatigheid van het beleid verbeteren en besparen op de kosten. In datzelfde kader keurt ze ook een besluit goed betreffende het financiële en materiële beheer van het 'Vlaams Kenniscentrum PPS'. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL, van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN en Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering neemt akte van het businessplan voor de impulsfinanciering van het wetenschappelijk onderzoek aan de Transnationale Universiteit Limburg (tUL) en voor de investering in infrastructuur van de tUL. De Limburgse Reconversiemaatschappij wordt belast met de projectcoördinatie voor de verdere uitwerking van het businessplan met bijbehorend stappenplan. LRM zal ook een vooronderzoek voeren naar de haalbaarheid van een kenniscentrum voor zelfstandig ondernemen en KMO's in Limburg.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL, van Vlaams minister Vera DUA en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Na advies van de SERV en de MiNa-raad keurt de Vlaamse regering het voorontwerp van nieuw decreet inzake de openbaarheid van bestuur opnieuw principieel goed, onder voorbehoud van screening met het ontwerp van kaderdecreet Bestuurlijk Beleid voor wat betreft het toepassingsgebied en de aanstelling van de communicatieambtenaar. Het voorontwerp van decreet regelt op een globale wijze de passieve en actieve openbaarheid van bestuur voor álle Vlaamse bestuursinstanties. Het wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Na advies van de SERV en na overleg met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel het voorontwerp van kaderdecreet 'Bestuurlijk Beleid' goed. Dat decreet legt het toekomstig organisatorisch- administratief kader vast voor de Vlaamse overheidsadministratie. Het voorontwerp van decreet bepaalt dat de Vlaamse regering het takenpakket van de Vlaamse overheidsadministratie in homogene beleidsdomeinen verdeelt. Binnen elk beleidsdomein worden opgericht: een Vlaams ministerie, bestaande uit een departement en desgevallend een of meer intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's); eventueel een of meer extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's); een beleidsraad. Het voorontwerp wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt voor het toekomstige beleidsdomein 'Landbouw ' principieel de indeling in entiteiten en de taakstelling van elk van die entiteiten goed. De goedkeuring is een vervolg op de regeringsbeslissing van 19 januari 2001 waarbij de basisprincipes voor de reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat werden vastgelegd en een leidraad is goedgekeurd voor de invulling van de dertien beleidsdomeinen.


* * *

De Vlaamse regering heeft in het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid eerder al een aantal belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de reorganisatie van het Vlaams overheidsapparaat en de invulling van de dertien nieuwe beleidsdomeinen. Binnen elk van die beleidsdomeinen moeten nu stappen gezet worden om de bestaande administratieve structuren en procedures operationeel voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe structuur. Daarom wijst de Vlaamse regering nu voor elk van de dertien beleidsdomeinen een veranderingsmanager aan. Die krijgt tot taak het veranderingsproces te coördineren, begeleiden en op te volgen.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Om overstromingen in Vilvoorde, Machelen en het ganse Zennebekken te voorkomen wordt sinds de jaren tachtig gewerkt aan de aanleg van een nieuwe Zennebedding. De derde en laatste fase van dit project werd in 1995 toegewezen aan de NV Herbosch-Kiere voor een bedrag van 10,5 miljoen euro. De vervuiling van de af te graven gronden en het onbeschikbaar worden van de voorziene stortterreinen gaven echter aanleiding tot bijkomende kosten voor de sanering en de afvoer van de vervuilde gronden. De Vlaamse regering bekrachtigt de genomen maatregelen ingevolge de grondvervuiling en beslist tot gedeeltelijke betaling van de meerkosten ter zake. Ze machtigt de bevoegde minister verder te onderhandelen over de financiële afhandeling van de opdracht.


* * *

De Vlaamse regering beslist de sectie 'Onbemande camera's' van de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten uit te breiden met 19 statutaire personeelsleden.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het KB dat de burgerlijke vergunningen van bestuurders van vliegtuigen regelt. Het ontwerp-KB beoogt de aanpassing van de bestaande Belgische wetgeving aan de JAR-voorschriften. Het houdt een versoepeling in met betrekking tot de overgangsperiode voor het omzetten van een Belgische vergunning naar een JAR-vergunning en het theoretisch examenreglement.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdheidsverklaringen van vliegtuigbestuurder door de piloten van de Belgische krijgsmacht. Het ontwerpKB beoogt de aanpassing van de bestaande Belgische wetgeving aan de JAR-voorschriften.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering een besluit definitief goed dat uitvoering geeft aan het decreet Basismobiliteit. Het besluit past drie Europese verordeningen toe. Hierdoor worden onder meer het grensoverschrijdende vervoer geregeld en de bijzondere vormen van geregeld vervoer (leerlingen- en bedrijfsvervoer) geliberaliseerd.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De terugbetaling van hulpmiddelen en aanpassingen voor de sociale integratie van personen met een handicap is geregeld door een besluit van 13 juli 2001. Bij dat besluit hoort een refertelijst met de verschillende hulpmiddelen die voor terugbetaling in aanmerking komen, samen met de respectieve refertebedragen. In die refertelijst staan op dit moment echter enkele onvolkomenheden de rechtgezet dienen te worden. De Vlaamse regering beslist nu tot aanpassing van de refertelijst.


* * *

In het kader van de problematiek van de wachtlijsten keurt de Vlaamse regering een aantal maatregelen goed tot wijziging van de programmatie van de voorzieningen voor begeleiding en opvang van personen met een handicap, en van de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de residentiële, semi-residentiële en ambulante sector waarvoor de Vlaamse regering geen delegatie heeft gegeven aan de raad van bestuur van het Vlaams Fonds, evenals op de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen.


* * *


De Vlaamse regering wijzigt de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap. De wijzigingen omvatten onder meer het optrekken van het programmatiecijfer tot maximaal 500 personen, de wijziging van de prioriteitenregeling onder de aanvragers en de bepaling van het aandeel vergoedbare assistentie.


* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat uitvoering geeft aan het beleid inzake het snel wegwerken van de wachtlijsten van personen met een handicap. Het gaat om een tijdelijke ad hoc-regeling die mogelijkheden biedt tot het sluiten van een (vrij gedetailleerd) convenant tussen het Vlaams Fonds en een voorziening.


* * *

Het besluit van de Vlaamse regering dat de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap regelt voorziet een vergoeding van 87,86 euro voor de opmaak van een multidisciplinair verslag. Deze vergoeding is te beperkt in verhouding tot de investering die van de multidisciplinaire teams wordt gevraagd om kwalitatieve verslagen aan het Vlaams Fonds te kunnen bezorgen. Gelet op het belang van de multidisciplinaire teams voor de inschrijvingsprocedures bij het Vlaams Fonds beslist de Vlaamse regering tot betere honorering (van 88 euro naar 210 euro). Het besluit bepaalt ook de erkenningsvoorwaarden van zo'n multidisciplinair team.


* * *

De Vlaamse regering kent 74.000 euro subsidie toe aan de provincie Limburg voor het project 'Limtax', dat kadert in de uitbouw van een systeem van aangepast vervoer voor personen met een handicap.


* * *

In het kader van de uitbouw van een systeem van aangepast vervoer voor personen met een handicap kent de Vlaamse regering 168.600 euro subsidie toe aan de vzw De Antwerpse rolkar.


* * *

In het kader van de preventieve gezondheidszorg sluit de Vlaamse regering een convenant af met de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH). De WVVH levert de wetenschappelijke basis om de opdracht van de huisarts inzake gezondheidspromotie en ziektepreventie te definiëren en zinvolle verantwoorde interventies voor te stellen.


* * *

De Vlaamse regering kent 2,8 miljoen euro subsidie toe aan 5 regionale centra voor borstkankerscreening voor het jaar 2002.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot onmiddellijke aanwerving van bijkomende personeelsleden voor de Vlaamse Gezondheidsinspectie en voorziet hiervoor de nodige financiering. Zij zullen instaan voor inspecties van ziekenhuizen en voor versterking van de teams Infectieziekten en Gezondheid & Milieu.


* * *

De Vlaamse regering kent aan een aantal initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking 12.400 euro subsidie toe per voltijds personeelslid in gewezen DAC-statuut als voorschot op de tegemoetkoming in de loonkosten van dat personeelslid. Het gaat onder meer om een aantal Oxfam Wereldwinkels, Broederlijk delen vzw en Vredeseilanden vzw.


* * *

Met het oog op de uitvoering van de CAO voor de social- profitsector beslist de Vlaamse regering tot verdeling van het budget dat hiervoor ingeschreven staat in de Vlaamse begroting 2002.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS en van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van de aanvullende protocollen bij het Europees Sociaal Handvest en het herziene Europees Sociaal Handvest zelf. Het Handvest is het belangrijkste juridische instrument inzake sociale rechten voor burgers. In het Handvest worden de principes van een gemeenschappelijke sociale politiek en de individuele rechten van de werknemers en het hun gezin vastgelegd. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een (gewijzigd) voorontwerp van Onderwijsdecreet XIV goed. Dit voorontwerp grijpt in op een groot aantal elementen van de onderwijsregelgeving. Er wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die in CAO V en VI zijn opgenomen waardoor de bestaande decretale bepalingen moeten worden aangepast. Zoals bij elk verzameldecreet worden tevens een aantal technische correcties aangebracht en worden aanpassingen en wijzigingen doorgevoerd die de vereenvoudiging van de regelgeving moeten bewerkstellingen. Dit (gewijzigde) voorontwerp van decreet wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Sinds 1998 ontvangen de scholen middelen in het kader van ICT, bestemd voor hard- en software. De coördinatie rond het gebruik van ICT-middelen moest tot op vandaag gebeuren op basis van de gewone organieke personeelsomkadering. Reeds enige tijd is duidelijk dat de personeelsleden die in de scholen instaan voor deze ICT-coördinatie overbelast zijn. Daarom besliste de Vlaamse regering begin deze maand principieel om voor het schooljaar 2002-2003 aan (samenwerkende) scholen personeelsomkadering toe te kennen die alleen voor ICT- coördinatie kan worden aangewend. Naast de middelen voor personeel zullen aan de scholen ook extra werkingsmiddelen worden toegekend voor logistieke en materiële ondersteuning van die ICT-coördinatoren. Bij het toekennen van de middelen wordt uitgegaan van een 'rugzak' per leerling. Aangezien er verschillende noden zijn naar gelang van het onderwijsniveau, wordt er een wegingsfactor ingebouwd. Na onderhandelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten keurt de Vlaamse regering dit besluit opnieuw principieel goed. Het wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot toekenning van aanvullende middelen aan de Vlaamse universiteiten door middel van de decretaal vereiste convenants voor het jaar 2002. De middelen kunnen aangewend worden voor 2 soorten projecten: afbouw van bestaande opleidingen of afstudeerrichtingen en de bevordering van de kwaliteit en de vernieuwing van het onderwijs. Een commissie zal de projectvoorstellen evalueren. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt de projecten 2002 van het Onderwijskundig Beleids- en praktijkgericht Wetenschappelijk onderzoek goed. De totale toelage voor de 5 projecten bedraagt 1,36 miljoen euro.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de Vlaamse universiteiten. De aanpassingen betreffen de verdeelsleutel van het Bijzonder Onderzoeksfonds waarbij het gewicht van het aantal doctoraten in de bestaande verdeelsleutel groter wordt en waarbij er geleidelijk en voor een deel criteria voor performantie en wetenschappelijke zichtbaarheid worden ingevoerd. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid en aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel een besluit houdende de vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel (ATP) van de Vlaamse hogescholen. Het besluit wenst de mogelijkheden van de hogescholen te vergroten om hun recruteringsbehoeften, bevorderingsmogelijkheden en overgangen van personeelscategorie soepeler in te vullen. Eveneens wordt er gestreefd naar een maximale afstemming op het universitair onderwijs en naar een zo analoog mogelijke regeling voor Onderwijzend Personeel en ATP. De vernieuwingen betreffen onder meer het invoeren van diverse vormen van deskundigheid als vereist bekwaamheidsbewijs, het afschaffen van niveau E, het invoeren van 3 nieuwe salarisschalen en de versoepeling van de loopbaanstructuur. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog onderhandeld met de representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

Op 24 juli 2001 wijzigde de Vlaamse regering principieel een besluit houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene, technische en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie. Na advies van de Raad van State werd het besluit voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad en gewijzigd. Conform de procedure moesten de vakken zoals die bestonden tijdens het schooljaar 1999-200 geconcordeerd worden naar de vakken die werden ingevoerd vanaf 1 september 2000. Deze vakken waren echter ontoereikend zodat er door voorliggend besluit nieuwe vakken worden ingevoerd. Na onderhandelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten keurt de Vlaamse regering nu dit (vernieuwde) besluit opnieuw principieel goed. Het wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten beslist de Vlaamse regering opnieuw principieel tot wijziging van het besluit betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs. Omwille van de aanpassingen van de bekwaamheidsbewijzen van het voltijds secundair onderwijs die momenteel doorgevoerd worden, dient een analoge aanpassing te gebeuren voor de bekwaamheidsbewijzen van het volwassenenonderwijs. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten keurt de Vlaamse regering definitief een omzendbrief goed met maatregelen om personeelsleden aan te stellen ter ondersteuning van de scholengemeenschap in het gewoon secundair onderwijs. Met ingang van 1 september 2002 wordt aan elke scholengemeenschap jaarlijks een forfaitaire puntenenveloppe van 120 toegekend. Daarnaast kunnen ze jaarlijks extra punten bij krijgen afhankelijk van het aantal leerlingen. Deze punten kan de scholengemeenschap naar keuze aanwenden voor het school- of klasvrij maken van personeelsleden die belast zijn met het mandaat van algemeen directeur of van coördinerend directeur of voor het verhogen van het puntenaantal van het ondersteunend personeel. De omzendbrief bepaalt hoeveel punten de scholengemeenschap moet aanwenden voor voormelde keuzemogelijkheden en hoe ze de punten moeten gebruiken. Daarnaast bevat hij bepalingen inzake de administratieve en geldelijke toestand van de vrijgestelde personeelsleden.


* * *

Na onderhandelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten keurt de Vlaamse regering definitief een omzendbrief goed die nieuwe bekwaamheidsbewijzen voor het buitengewoon onderwijs bepaalt. De omzendbrief beschrijft een aantal maatregelen die de inzetbaarheid van het personeel moeten vergemakkelijken en een soepeler personeelsbeleid mogelijk maken.


---
einde deel I

---

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering 19-07-2002 '
Lees ook