Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 JULI 2002 IN

KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering op 19/07/2002 goedgekeurd heeft. DEEL III.

DEEL III.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering keurt principieel een voorontwerp van decreet goed tot herstructurering van de Vlaamse Milieuholding. Deze herstructurering kan grosso modo in 2 onderdelen worden opgesplitst: het transfereren van vijf strategische participaties naar de
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het te gelde maken van de resterende participaties (valorisatie). Het wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV en de MiNa- raad.


* * *

Op 24 juli 2001 besliste de Vlaamse regering de Vlaamse Milieuholding NV (VMH) te herstructureren. Deze herstructurering kan grosso modo in 2 onderdelen worden opgesplitst: het transfereren van vijf strategische participaties naar de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het te gelde maken van de resterende participaties (valorisatie). Nu verduidelijkt de Vlaamse regering de wijze waarop de transfer van de strategische participaties naar de PMV moet gebeuren.


* * *

De Vlaamse regering heeft akte genomen van het Ontwerp Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007. Het plan heeft als opzet een concrete meerjarenplanning en een integrale kostenbenadering inzake preventie, selectieve inzameling en recyclage van huishoudelijk afval en de programmering rond de eindverwerking van huishoudelijk en categorie 2-bedrijfsafval. Binnen dit kader zal de overheid haar beleid inzake huishoudelijke afvalstoffen gedurende de volgende vijf jaar uitvoeren. Vooral preventie en recyclage van afvalstoffen worden gestimuleerd. Het ontwerpplan wordt overgemaakt aan het Vlaams Parlement en aan de gemeenten. Het wordt ook nog voor advies voorgelegd aan de SERV en de MiNa-raad. Het openbaar onderzoek loopt van 5 augustus tot en met 4 oktober 2002.


* * *

Bij het betekenen van de vooropzeg van de overeenkomst met Aquafin heeft de Vlaamse regering de bevoegde minister opgedragen de bespreking over de krachtlijnen van een nieuw beleid inzake afvalwaterzuivering in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement te schragen. Het debat in het Vlaams Parlement hierover is afgerond met een resolutie. Nu keurt de Vlaamse regering het overzicht goed van de in uitvoering zijnde of geplande initiatieven met betrekking tot de realisatie van het nieuwe waterzuiveringsbeleid. Ze geeft Aquafin opdracht de ontwerpzonering-masterplanning te ontwikkelen voor heel Vlaanderen. Ze werft ook 5 contractuele personeelsleden aan bij de Vlaamse Milieumaatschappij voor de opvolging en toelichting van die plannen bij de lokale besturen.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en voor de toekenning van subsidies voor de aankoop van gebieden om erkende reservaten op te richten. Het maximaal subsidieerbaar aankoopbedrag wordt opgetrokken van 60fr/m² tot 2 euro/m², en de subsidiepercentages ten opzichte van de schijven van het aankoopbedrag worden aangepast en vereenvoudigd. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een aantal maatregelen goed ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid. Het gaat onder meer om een aantal algemene beschermingsvoorschriften in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Daarnaast zijn een aantal functiegerichte beschermingsvoorschriften voorzien inzake recreatief medegebruik, waterbeheer (verbod om een goed te draineren of irrigeren voor om het even welke doeleinden, sloten en grachten in te buizen, oevers te beschoeien, de helling van de oever te wijzigen) en inzake fauna en flora (zaaien en aanplanten van niet inheemse planten, bomen en struiken, uitzetten van dieren in het wild, het voederen van wild en andere diersoorten die in het wild voorkomen). Deze verbodsbepalingen gelden voor de overheid, de eigenaars en de grondgebruikers. Deze beschermingsvoorschriften zijn bindend indien zij worden opgenomen in een bindende bepaling van het natuurrichtplan. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit betreffende de natuurrichtplannen goed. Die geven aan wat op vlak van natuurbehoud voor een specifiek samenhangend geheel van gebieden in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of in het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) wordt beoogd. In het natuurrichtplan zijn instrumenten en maatregelen opgenomen die al dan niet project matig verlopen, om de boogde doelstellingen op het vlak van natuurbehoud te realiseren. Dit besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurde begin mei principieel een voorontwerp van decreet goed dat instemt met het Verdrag van de VN-Economische Commissie voor Europa betreffende toegang tot milieu-informatie, inspraak bij milieubesluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Dit zogenaamde Aarhusverdrag is het eerste internationaal juridisch instrument dat invulling geeft aan het beginsel 10 van de Verklaring van Rio, die in 1992 werd aangenomen in het kader van de VN Conferentie Milieu & Ontwikkeling. Na advies van de SERV, de MiNa-raad en de Raad van State keurt de Vlaamse regering dit ontwerpdecreet definitief goed. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief het besluit betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een ontwerpdecreet over de milieu- effectrapportage (MER) en veiligheidsrapportage (VR) goed. Deze vormen van rapportage zijn van groot belang voor een preventiebeleid. De Vlaamse regelgeving inzake MER en VR moest dringend worden aangepast. Ons land moet immers de Europese en internationale afspraken uitvoeren. En het werd tijd om lessen te trekken op basis van 15 jaar ervaring met MER en VR, en de bestaande regelgeving en praktijk te verbeteren. Met de nieuwe aanpak wordt een evenwicht nagestreefd tussen hogere rechtszekerheid voor MER/VR-plichtigen en de operationele kracht van het instrument. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement. Voor de voorbereiding en uitvoering van het decreet worden 15 personeelsleden aangeworven (12 niveau A, 2 niveau B en niveau C of D)


* * *

In het kader van de uitvoering van de Lambermontakkoorden beslist de Vlaamse regering tot gedeeltelijke verdeling van een provisioneel krediet om de continuïteit in de land- en tuinbouw te waarborgen.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA, van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN en van Vlaams minister Guy VANHENGEL :

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de inplanting van locaties voor permanente cross-omlopen met de nodige trainingsfaciliteiten. Gelijktijdig wordt ook rekening gehouden met de ruimtelijke verzuchtingen van andere lawaaierige sporten. In Vlaanderen zouden minimaal 12 en maximaal 15 multifunctionele terreinen worden voorzien in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Hiermee wordt meteen rechtszekerheid geboden aan de vele beoefenaars van lawaaierige sporten die Vlaanderen rijk is.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Het besluit betreffende het sluiten van
landbouwbeheersovereenkomsten wordt principieel goedgekeurd. Het geeft uitvoering aan een Europese verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling. Het sluiten van een beheersovereenkomst leidt tot een contract waarin de landbouwer er zich toe verbindt een aantal vooraf vastgelegde voorwaarden en maatregelen na te leven in ruil voor een vergoeding. Door het naleven van deze voorwaarden en maatregelen verbetert de kwaliteit en/of kwantiteit van de natuur en het milieu. Overeenkomstig het goedgekeurde programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling 2000-2006 is de Vlaamse regering bereid om voor de uitvoering van het communautair initiatief de nodige cofinanciering te voorzien. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist tot herverdeling van een aantal basisallocaties voor het begrotingsjaar 2002.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Zeehavengebied Gent - uitbreiding papierproducerend bedrijf". Het heeft als doel de uitbreiding van het papierproducerend bedrijf Stora Langerbrugge in het Gentse zeehavengebied mogelijk te maken binnen de opties van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het voorontwerp van strategisch plan voor het hele zeehavengebied en het ontwerpraamplan voor de R4.


* * *

Mede in antwoord op het verzoek van de provincie West- Vlaanderen beslist de Vlaamse regering principieel tot een partiële herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het verzoek behandelt drie punten: de taakstelling inzake wonen, de taakstelling inzake bedrijvigheid en de problematiek van de verbinding Ieper-Veurne. Dit besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV, de MiNa-raad en VLACORO.


* * *

Als gevolg van het Lambermont-akkoord wordt de uitgekeerde lotto-winst voortaan via de Vlaamse overheid aan instellingen uit de sociale en culturele sector verdeeld. De Vlaamse regering beslist principieel dit evenwaardige bedrag door de betrokken vakministers te laten uitkeren. Het is aan de vakministers om de finale bestemming van de gelden te bepalen. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

In het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid stemt de Vlaamse regering principieel in met een voorontwerp van decreet dat de nieuwe boekhoudkundige regels voor de Vlaamse overheid zal bepalen, het zogenaamde Comptabiliteitsdecreet. Het voorontwerp van decreet zal nu voor advies worden voorgelegd aan de SERV en daarna aan de Raad van State. Het wordt ook ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt principieel een voorontwerp van decreet goed betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het regelt de ondersteuning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in de vorm van verenigingen, vormingsinstellingen en bewegingen. Momenteel wordt de subsidiëring van de verenigingen, vormingsinstellingen en bewegingen door verschillende decreten geregeld. Omwille van de grote onderlinge verwantschap tussen deze drie werksoorten en om te streven naar maximale integratie wordt nu één decreet gemaakt waarbij samenwerking en netwerkvorming, ook over de grenzen van de eigen werksoorten heen, worden gestimuleerd. Dit voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Het GIS-Vlaanderen (Geografisch Informatie Systeem) nam in 1998 het initiatief om via een ruim samenwerkings- verband (openbare en private sector) tot de aanmaak van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB) over te gaan. Dit initiatief heeft tot doel de aanmaak, het beheer en de verdeling van grootschalige (schaalniveau van 1:250 tot 1:1250) referentiegegevens in Vlaanderen te organise- ren en de uitwisseling en het gebruik van die gegevens te bevorderen. De Vlaamse regering keurde in juli vorig jaar het businessplan voor het Grootschalig Referentie Bestand goed. Nu herbevestigt ze haar engagement in het GRB-initiatief en keurt principieel een aantal voorstellen ter zake goed. De voorstellen betreffen onder meer de kostenverdeelsleutel voor de cofinanciering tussen de Vlaamse overheid en de private partijen, de waarborgen die de belangen van de private partijen beschermen en de begeleidende maatregelen die een goede invoering van het GRB moeten mogelijk maken. Ze gelast de bevoegde minister een voorontwerp van decreet ter zake op te maken.


* * *

Na een architectuurwedstrijd gunt de Vlaamse regering de architectuuropdracht voor de bouw van een Vlaams Administratief Centrum in Leuven aan het bureau Gigantes Zinghelis.


* * *

Eind vorig jaar werd de premieregeling met betrekking tot restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten vrij grondig bijgestuurd. Toch zitten er nog wat onnauwkeurigheden in dat besluit. Een belangrijke onvolledigheid betreft de beschermde onderwijsgebouwen. Tekstueel ontbreekt de vermelding dat de bijzondere premie ook van toepassing is voor restauratiewerken door universiteiten, Vlaamse autonome hogescholen, gemeenschapsscholen en vrije gesubsidieerde scholen aan beschermde onderwijsgebouwen. De Vlaamse regering zet deze fout nu principieel recht. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een voorontwerp van decreet goed houdende maatregelen tot het behoud van erfgoedlandschappen. Nieuw voor de landschapszorg is het behoud van de erfgoedlandschappen via de tussenstap van aanduiding van ankerplaatsen. Dat zijn de meest waardevolle landschappen zoals weergegeven in de landschapsatlas. Het voorontwerp van decreet schept de mogelijkheid de ankerplaatsen aan te duiden. Het wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV en aan de MiNa- raad.


* * *

Met het oog op de bespreking in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt inzake het voorstel van decreet van de Vlaamse volksvertegenwoordigers Herman De Loor, Anny De Maght- Aelbrecht, Dirk De Cock en Riet Van Cleuvenbergen houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen. Het gaat om een vereenvoudiging van de procedure inzake straatnaamgeving.


* * *

In 1999 werd bij decreet de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds opgericht, ter vervanging van het Fonds Film in Vlaanderen. De Vlaamse regering keurt nu principieel een uitvoeringsbesluit goed dat de overdracht van rechten en plichten van het Fonds naar de nieuwe vzw regelt en het Fonds Film in Vlaanderen opheft. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot toekenning van een subsidie voor 2002 aan drie beeldende-kunstcentra. Het gaat om Argos Tentoonstellingen en Roomade in Bussel en On Line in Gent. Ze krijgen elk 170.000 euro. Ook drie andere beeldende-kunstcentra (NICC, Kunsthalle Lopphem en Netwerk Galerij Aalst) krijgen subsidie, doch in die gevallen gaat het om bedragen waarvoor geen goedkeuring van de Vlaamse regering nodig is.


* * *

Dhr. Eddy Frans wordt aangesteld als commissaris van de Vlaamse regering bij het Steunpunt Podiumkunsten.


* * *

De regeling voor de vergoedingen van commissarissen en bestuurders van de nv Reproductiefonds Vlaamse Musea wordt goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met de werkingssubsidies 2002 voor 54 erkende muziekverenigingen (professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals), voor een totaal bedrag van 10.018.853 euro. De subsidies voor 2002 liggen even hoog als die voor 2001.


* * *

Aan de bvba Corridor wordt een productiepremie van 619.734 euro toegekend voor de langspeelfilm "Any way the wind blows". De film, door de makers omschreven als een "soft-neurotische stadskomedie", wordt een toegankelijk, fris en eigentijds project dat zich afspeelt in het Antwerpen van vandaag. Tom Barman regisseert.


* * *

Aan de cvba Signature Films wordt een productiepremie van 619.734 euro toegekend voor de langspeelfilm "De kus". Dit psychologisch drama over liefde, misbruik en eigenwaarde wordt geregisseerd door Hilde Van Mieghem.


* * *

Aan de cvba Terras wordt een productiepremie van 495.787 euro toegekend voor de langspeelfilm "The Emperor's Wife". De film wordt geregisseerd door Julien Vrebos en is bedoeld als een modern sprookje over manipulatie en machtsmisbruik.


* * *

Op 25/5/1999 keurde de vorige Vlaamse regering een systeem van individuele begeleiding (outplacement) goed voor ontslagen personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Thans beslist de Vlaamse regering principieel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van deze maatregel. Voortaan zullen ook statutaire ambtenaren die tewerkgesteld waren in een Vlaamse wetenschappelijke instelling of in een Vlaamse openbare instelling die onder het Sectoraal Akkoord ressorteert, in aanmerking komen voor outplacement. En voor eenieder die aanspraak kan maken op outplacementbegeleiding wordt de vereiste duur van minstens drie jaar tewerkstelling teruggebracht tot twee jaar onafgebroken dienst. Gebruik maken van de outplacementbegeleiding is geen verplichting. Over deze aanpassing zal nog onderhandeld worden met de vakbonden.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN en van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De Vlaamse regering keurt de tekst goed van het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest enerzijds, en de Regering van de Franse republiek, inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De Vlaamse regering kent expansiesteun toe aan NV Concordia Textiles in Waregem en aan NV Indaver B in Antwerpen.


* * *

Op advies van de raad van bestuur van Export Vlaanderen werft de Vlaamse regering de heer Christian Vermeulen aan als algemeen directeur van Export Vlaanderen met ingang van 1 augustus 2002.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief drie besluiten goed die de nieuwe rechtspositie regelen van de Vlaams economische vertegenwoordigers bij Export Vlaanderen.


* * *

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid beslist de Vlaamse regering tot externe doorlichting van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams- Brabant (Vlabinvest). Ze verlengt de huidige dienstenovereenkomst tot administratieve ondersteuning van Vlabinvest door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) tot 31 juli 2003.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel de voorwaarden betreffende sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen. De voorgestelde wijzigingen impliceren een wijziging van het basisbedrag van de verkoopwaarde en een aanpassing van de op dit bedrag toe te passen indexformule. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


-----
einde

-----

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering 19-07-2002 '
Lees ook