PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 NOVEMBER 1999

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering beslist de startbanen voor jongeren toe te voegen aan de agenda van het VESOC-overleg (Vlaams Economisch en Sociaal Overleg), dat gepland is op 22/11 ek.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Vera DUA :

Het Protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon in de omgevingslucht bij de Conventie inzake grensoverschrijdende verontreiniging over lange afstand wordt goedgekeurd. Dit Protocol werd in Genève opgemaakt op 3/9/1999 en beoogt de grensoverschrijdende milieu- problemen zoals verzuring, vermesting en troposferisch ozon aan te pakken.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering neemt kennis van het Vlaamse CO2/REG- beleidsplan 1999 om de CO2-emissiereducties die in het Protocol van Kyoto vastgelegd zijn te realiseren. Dit Protocol legt wettelijk bindende reductiedoelstellingen voor broeikasemissies vast voor de landen die bij het Klimaatverdrag betrokken zijn. Het CO2/REG-beleidsplan '99 onderzoekt de invoering van de meest haalbare techno- logieën om CO2-redacties te bereiken. De betrokken over- heidsadministraties worden belast met de concretisering van de voorgestelde beleidsmaatregelen. De Vlaamse Ener- gieminister zal in oktober 2000 een vooruitgangsrapport voorleggen, dat de uitgewerkte beleidsvoorstellen bevat om de voorgestelde maatregelen te realiseren, samen met een timing en een raming van de budgettaire impact. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Het Decreet van 15/7/1997 tot invoering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen voorziet o.m. dat alle bestaande advies- organen van de Vlaamse overheid uiterlijk tegen eind 1999 moeten voldoen aan de vereiste dat ten hoogste 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. Het voorziet ook dat de Vlaamse regering een afwijking op de 2/3-regel kan toestaan als het adviesorgaan onmogelijk kan voldoen aan de norm. Ter uitvoering hiervan keurt de Vlaamse regering nu principieel een besluit goed dat op een alge- meen geldende wijze de voorwaarden bepaalt waaraan de verzoeken om een afwijking moeten voldoen, en dat ook de procedure voor de behandeling ervan vastlegt. Het besluit zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met een ontwerpdecreet dat de Vlaamse Cul- tuurminister machtigt om zelf het bedrag van de geldprijs aan te passen die uitgereikt wordt voor vertaling van Nederlandse letterkunde. De aanpassing komt er na een opmerking van het Rekenhof. Het ontwerpdecreet zal wor- den ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Aan Toerisme Vlaanderen (het Vlaams Comité Keizer Karel 2000) wordt een subsidie van maximaal 24,9 miljoen fr. toegekend als tegemoetkoming in de promotiekosten van de viering van Keizer Karel 2000.


* * *

De Vlaamse regering beslist de subsidieregeling van 3/2/1993, die een tegemoetkoming voorziet in de last van hypothecaire leningen, aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren, op te heffen. Dit opheffingsbesluit geeft uitvoering aan het Vlaams Regeer- akkoord, dat stelt dat "prioritair de kwaliteit van de woningen aangeboden op de privé-huisvestingsmarkt dient te worden bewaakt en dat de tegemoetkomingen aan particu- lieren in die zin zullen worden geheroriënteerd". De begrotingskredieten die de komende jaren zo zullen vrij- komen, zullen aangewend kunnen worden voor meer priori- taire beleidspunten met een grotere efficiëntie en effec- tiviteit. De handhaving van de tussenkomst in de leningslast zou neerkomen op de instandhouding van een systeem dat niet alleen de burger weinig of niet aan- spreekt, maar ook zorgt voor veel ergernis en complica- ties, en bovendien veel administratieve mankracht vergt die niet opweegt tegen het voordeel voor de burger. De opheffingsmaatregel vereist eveneens technische aanpas- singen in andere regelgeving; deze worden nu mee goedgekeurd.


* * *

In het kader van de restauratie en uitbreiding van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel wordt de bouw van een bijgebouw aan de Arduinkaai voorzien. Om deze bouwwerken mogelijk te maken machtigt de Vlaamse regering de Vlaamse Gemeenschapscommissie over te gaan tot ontei- gening te algemenen nutte van een handelspand en een stuk bouwgrond.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Dirk VAN MECHELEN :

Het Programma Strategische Technologieën voor Welzijn en Welvaart (STWW) werd door de Vlaamse regering eind 1997 opgestart als een instrument van het technologisch inno- vatiebeleid, waarbij een permanent, domeinoverschrijdend en complementair ondersteuningskanaal aangereikt werd voor wetenschappelijk-technologisch onderzoek met een aantoonbare economische of maatschappelijke toegevoegde waarde en van strategisch belang voor Vlaanderen. De Vlaamse regering beslist nu tot afronding van de behan- deling van de oproep 1998 van het STWW-programma. In het verlengde van beslissingen van de vorige Vlaamse regering verklaart de nieuwe Vlaamse regering zich akkoord met de door het IWT voorbereide finale selectie van 26 projec- ten, voor een totaal subsidiebedrag van 692 miljoen fr.


* * *

In het kader van haar beleid inzake wetenschapsinformatie beslist de Vlaamse regering tot coproductie samen met de VRT van de reeks van 39 TV-uitzendingen onder de titel "overLeven". Hiervoor wordt een bedrag van 7,5 miljoen fr. uitgetrokken.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering keurt een subsidie van resp. maximaal 2,2 miljoen en 1,6 miljoen fr. toe aan vzw Hefboom en vzw Netwerk Vlaanderen voor het Samenwerkingsverband Sociale Economie. Dit samenwerkingsverband ondersteunt en bege- leidt in opdracht van de Vlaamse overheid het experiment Invoegbedrijven.


* * *

Ter uitvoering van het Campingdecreet van 1993 keurt de Vlaamse regering een aantal door de betrokken gemeenten opgestelde begeleidingsplannen voor de afbouw van de per- manente bewoning op de goed gezoneerde campings goed, en stemt zij in met een overgangsregeling voor deze gemeen- ten. De begeleidingsplannen van Aarschot en Temse worden niet goedgekeurd.eindeDeel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering - 6753 '
Lees ook