Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 26 JANUARI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Belcert en Beltest zijn formeel door de overheid erkende organismen voor de accreditatie van resp. certificatie- instellingen en beproevingslaboratoria & keuringsinstel- lingen. De Vlaamse regering keurt nu de lijst goed van haar vertegenwoordigers die zij afvaardigt naar Belcert, Beltest en de Nationale Raad voor Accredidatie en Certi- ficatie.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van het verdrag houdende het statuut van de Europese Scholen. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering beslist 7 leden van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid namens de Vlaamse overheid af te vaardigen naar de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid. Het zijn Andreas De Leenheer, Ann Demeulemeester, Roger Dillemans, André Oosterlinck, Dirk Van Evercooren, Eric Vermeylen en Els Witte.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister Luc MARTENS :

Aan de Stichting Frankfurter Buchmesse wordt een subsidie van 7 miljoen fr. toegekend voor de organisatie van de Vlaams-Nederlandse presentatie op de internationale boekenbeurs van Londen in maart 1999.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

In de commissie van advies voor de ruimtelijke ordening in de provincie Antwerpen wordt dhr. Patrick Vankrunkels- ven vervangen door dhr. Wim van Haegendoren.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert tot wijziging van art. 73 van het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De Raad van State bracht nog geen advies uit over het voorontwerp van decreet "Water", dat op 24/11/1998 prin- cipieel goedgekeurd werd door de Vlaamse regering. Daarom wordt nu besloten de Raad van State om hoogdrin- gend advies te verzoeken.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een verlenging voor het jaar 1999 van de onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht die de Vlaamse Milieumaatschappij toekent aan de UFSIA voor de opmaak van het Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen, dat in de zomer van 2000 moet verschijnen. De kostprijs bedraagt 7,2 miljoen fr.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck houdende regelgeving omtrent openbare toiletten en toiletten toegankelijk voor het publiek.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Leo PEETERS en Luc MARTENS :

Het verslag van de Interministeriële Conferentie "Stedelijke Vernieuwing" dd. 23/11/1998 wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De Vlaamse regering keurt principieel een actualisering goed van het overzicht der hogescholen, hun vestigingen en opleidingsaanbod dat opgenomen is als bijlage bij het Hogescholendecreet van 13/7/1994. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden en in het Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt het besluit betreffende de organisatie van geïntegreerde algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs definitief goedgekeurd.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden en in het Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt het besluit betreffende de organisatie van uren die geen lesuren zijn in het buitengewoon secundair onderwijs, definitief goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering beslist de Raad van State om advies te verzoeken m.b.t. het reeds eerder, op 13/10/1998 principieel goedgekeurde besluit tot wijziging van het besluit van 5/6/1989 dat de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het secundair onderwijs vaststelt en indeelt.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot technische aanpassing van het besluit van 25/1/1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs. De technische aanpassingen zijn nodig in uitvoering van de nieuwe Decreten Secundair Onderwijs en Basisonderwijs. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een verhoging van de presentiegelden van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de drie kamers van de raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen, en tot een verduidelijking van de bevoegdheid (inzake de te behandelen materies) van de eerste kamer van de raad van beroep voor deze Vlaamse openbare instellingen. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

23. De Vlaamse regering machtigt de Vlaamse minister voor Cultuur om het studiecontract voor de renovatie van de Beursschouwburg te Brussel te ondertekenen. De opdracht wordt na een architectuurwedstrijd gegund aan het ontwerpteam van architecten D'hondt-Heyninck-Parein en B-architecten Evert Crols-Dirk Engelen-Sven Grooten architectenassociatie, voor een totaalbedrag van 42,1 miljoen fr.


* * *

De Vlaamse regering benoemt, voor een periode van zes jaar, de nieuwe raad van bestuur van Kind en Gezin. Voorzitter wordt mevr. Lyliane Hebbrecht.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering beslist economische expansiesteun toe te kennen aan NV Bayer Antwerpen voor het uitvoeren van een aantal ecologische investeringen. In samenwerking met Electrabel bouwt Bayer een Warmtekrachtkoppeling- installatie. Door deze investering wordt het energie- rendement van de huidige elektriciteitscentrale fors opgedreven. De restwarmte die normaal verloren gaat, wordt opnieuw gebruikt in het verdere productieproces. Daardoor moet minder energie gebruikt worden en wordt er dus ook minder CO2 uitgestoten.


* * *

De Vlaamse regering legt voor 1999 de zendtijd op VRT en de subsidie vast voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's te verzorgen en voor de levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen die erkend zijn om radioprogramma's te verzorgen. De verdeling van de zendtijd blijft dezelfde als in 1998.

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering - 6756 '
Lees ook