Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

De Vlaamse regering stemt principieel in met drie voorontwerpen van decreet tot goedkeuring van de Overeen- komsten tussen de Belgisch-Luxemburgs Economische Unie en resp. Hong-Kong, India en Zuid-Afrika inzake de weder- zijdse bevordering en bescherming van investeringen. De voorontwerpen van decreet zullen voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan het ontwerp-MB tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen.


* * *

De Vlaamse regering keurt een verhoging van de loodsgeld- tarieven en loodsvergoedingen met 1,7 % goed met ingang van 1/5/1999.


* * *

Op voordracht van de raad van bestuur van het Gemeente- lijk Havenbedrijf Antwerpen benoemt de Vlaamse regering met ingang van 1/4/1999 kapitein ter lange omvaart Jan Ronse tot havenkapitein bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.


* * *

De Vlaamse regering keurt definitief de wijziging van het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem op het grondgebied van de gemeenten Aalst, Denderleeuw en Haal- tert goed. Deze gewestplanwijziging moet de aanleg van een aardgastransportleiding tussen Haaltert en Aalst mogelijk maken, met het oog op de bevoorrading van een warmtekrachtkoppelingscentrale op de terreinen van Amylum in Aalst. De geproduceerde stoom zal het stoomnet van de stad Aalst bedienen. Op langere termijn zal de aardgas- leiding de aardgasdistributie voor de regio Aalst ver- sterken.


* * *

De Vlaamse regering keurt na openbaar onderzoek defini- tief de wijziging van het gewestplan Mechelen op het grondgebied van de gemeenten Bonheiden, Bornem, Lier, Mechelen, Puurs en Sint-Amands goed. De gewestplan- wijziging heeft betrekking op het tracé van de waterstof- transportleiding tussen Antwerpen en Feluy, de uitbrei- ding van het industriegebied Van Hool te Koningshooikt, en infrastructuur voor afvalwaterzuivering en afvalbe- heer.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De Vlaamse regering beslist de realisatie van het Vlaams Administratief Centrum Hasselt, waarvan het ontwerp goed- gekeurd wordt, te gunnen via een openbare aanbesteding met selectiecriteria.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Guy Swennen houdende de organisatie, erkenning en subsi- diëring van de wijkgezondheidscentra.


* * *

De Raad van State bracht nog geen advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg. De Vlaamse regering beslist daarom de Raad van State om hoogdringend advies over dit voorontwerp van decreet te verzoeken.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

Tot op heden dienen de zowel de gemeenten als de provin- ciebesturen voor investeringsdossiers van meer dan 10 miljoen fr. een afschrift naar de toezichthoudende over- heid te sturen. In uitvoering van een engagement dat de Vlaamse regering op de Staten-generaal met de lokale besturen aanging, keurde de Vlaamse regering op 8/12/1998 principieel een voorontwerp van decreet goed tot afschaf- fing van deze overzendingsplicht voor de gemeentebsturen. Thans stemt zij principieel in met een voorontwerp van decreet dat een gelijkaardige afschaffing van de overzendingsplicht voor de provinciebesturen voorziet. Het voorontwerp van decreet zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met een ontwerpdecreet dat uitvoering geeft aan drie engagementen van de Vlaamse regering tijdens de voorbije Staten-Generaal met de Lokale Besturen. Het toezicht op de begroting van de lokale besturen wordt overgeheveld van de bestendige deputatie naar de gouver- neur, het goedkeuringstoezicht op de begroting van de lokale besturen wordt vervangen door het algemeen toezicht, en voor investeringsdossiers van meer dan 10 miljoen wordt de verplichting afgeschaft om een afschrift aan de gouverneur te sturen. Het ontwerpdecreet zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een besluit goed tot concor- dantie van de betrekkingen van negen personeelsleden van de Hogere Radionavigatieschool. Dit instituut is sinds 1994 geleidelijk afgebouwd. De vastbenoemde personeels- leden werden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking en worden tewerkgesteld in een hogeschool. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist haar beslissing van 8/12/1998 om het Vast Wervingssecretariaat te belasten met de mate- riële organisatie van het toelatingsexamen voor arts en tandarts, te formaliseren in een besluit.


* * *

De Vlaamse regering beslist de leerlingen en studenten die zich in het kader van een project van het Europees Sociaal Fonds inschrijven bij het onderwijs voor sociale promotie, vrij te stellen van het inschrijvingsgeld, ongeacht de opleiding waarvoor zij zich inschrijven.


* * *

Het Decreet van 14/7/1998 betreffende het Secundair Onderwijs beoogt o.m. de studiekeuze en de leerlingen- oriëntering te optimaliseren door het studie-aanbod transparanter te maken. In dit kader keurt de Vlaamse regering na onderhandelingen met de vakbonden opnieuw principieel een besluit betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het Secundair Onderwijs goed. Een studiegebied vormt een geheel van inhoudelijk verwante studierichtingen; een school zal zich op grond van één of meer ingerichte studiegebieden dienen te profileren. Structuuronderdelen zijn de basisopties van het tweede leerjaar van de eerste graad, de beroepenvelden van het beroepsvoorbereidend leerjaar en de opties van de 2de, 3de en 4de graad. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief de werkingscode van de onderwijsinspectie goed. Het besluit regelt de rechten en plichten van de onderwijsinspectie t.a.v. de onderwijsinstellingen, met procedures, termijnen en werkafspraken.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de werking regelt van het paritair college van onderwijsinspecteurs dat belast is met het advies betreffende op opheffing van de erkenning van een school of vestigingsplaats ervan.


* * *

De Vlaamse regering besliste op 8/9/1998 principieel tot een aanpassing van het Vlaams Personeelsstatuut, teneinde het toepassingsgebied ervan en de definitie van een admi- nistratieve eenheid aan te passen aan de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, en teneinde de procedure voor de aanwijzing in mandaatfuncties aan te passen aan het feit dat ook het niet-wetenschappelijk personeel van de Vlaamse weten- schappelijke instellingen in aanmerking komt voor aanwij- zing in een mandaatgraad binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Na onderhandelingen met de vakbon- den wordt dit besluit opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het voor advies voorgelegd kan worden aan de Raad van State.


* * *

In uitvoering van haar beslissing dd. 3/2/1998 m.b.t. de outsourcing van de informaticafunctie bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap beslist de Vlaamse regering nu principieel tot een aanpassing van het Vlaams Personeels- statuut. De aanpassing beoogt enerzijds het complemen- tair inzetten van personeel voor het uitoefenen van IT- taken in samenwerking met de externe IT-verlener, en regelt anderzijds de rechtspositie van de mandaathouders bij de entiteit Sturing en Controle Informatica. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. het voorstel van resolutie van de Vlaamse Volksvertegenwoor- digers Ludo Sannen, Kathleen Elsen, André Van Nieuwkerke, Roland Deswaene en Kris Van Dijck betreffende de erken- ning, integratie en begeleiding van leerlingen met leer- stoornissen.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

Het Programmadecreet '99 voorziet de oprichting van een Fonds voor culturele infrastructuur. De Vlaamse regering keurt nu een besluit goed dat het beheer en de werking van dit fonds regelt. Het Fonds wordt een Vlaamse open- bare instelling van het type A en wordt geleid door de leidend ambtenaar van de administratie Cultuur.


* * *

Kind en Gezin wenst gebruik te maken van de wettelijk voorziene mogelijkheid om de gezinsbijslag te laten uit- betalen door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat dit mogelijk maakt.

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering - 9074 '
Lees ook