Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Met het oog op de invoering van het e-government bij de Vlaamse overheid keurt de Vlaamse regering het e- government actieprogramma goed. Eerder al besliste de Vlaamse regering zes inhoudelijke clusters van materies in het leven te roepen waarbinnen e-
governmenttoepassingen ontwikkeld moeten worden. Dit aantal wordt uitgebreid met vijf nieuwe clusters: onderwijs & vorming - mobiliteit - cultuur, sport, vrije tijd & media - overheid - wetenschap & technologie. Elke cluster wordt geleid door één minister. Elk van hen krijgt tot opdracht de werkzaamheden van hun cluster daadwerkelijk te trekken en de nodige budgettaire middelen te voorzien om de realisatie van het programma van hun cluster mogelijk te maken.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt in met het voorstel om de afdeling Vloot van de administratie Waterwegen en Zeewezen te moderniseren door de oprichting van een Dienst met Afzonderlijk Beheer Vloot.


* * *

In 1986 deed zich in de Antwerpse haven een aanvaring voor tussen twee schepen. De overheid werd veroordeeld tot betaling van een deel van de schade. De Vlaamse regering beslist nu de kosten voor dit oude loodsdossier als zgn. last uit het verleden in eerste instantie aan te rekenen op het Fonds voor Lastendelging. 50% van de door het Fonds voor Lastendelging uitgevoerde betalingen zal teruggestort worden vanuit het Vlaams
Infrastructuurfonds.


* * *

De Vlaamse regering verleent positief advies aan drie ontwerpen van Koninklijk Besluit in verband met het gebruik van zichtveldverbeterende systemen (zoals onder meer de dode hoek-spiegel) bij vrachtwagens en autobussen. Volgens de ontwerpen moeten nieuwe voertuigen van dat type voorzien zijn van dergelijke systemen. De Vlaamse regering dringt er echter op aan dat ook bestaande autobussen en vrachtwagens verplicht worden dergelijke systemen te installeren.


* * *

De Vlaamse regering beslist dat personeelsleden van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) onder de dekking vallen van de collectieve hospitalisatieverzekering die de Vlaamse overheid heeft aangegaan met AXA Royal Belge.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering beslist principieel tot wijziging van de verdeelsleutel van het subsidiekrediet voor musea. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Een bijlage bij het Hogescholendecreet geeft een overzicht van de hogescholen in Vlaanderen, hun vestigingen en opleidingsaanbod. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering nu een nieuwe en aangepaste bijlage goed, die de situatie bij de aanvang van het academiejaar 2000-2001 weergeeft.


* * *

Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten, en na advies van de SERV en de VLOR keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een voorontwerp van decreet goed betreffende het onderwijs XIV. Dit voorontwerp grijpt in op een groot aantal elementen van de onderwijsregelgeving. Er wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die in CAO V en VI zijn opgenomen waardoor de bestaande decretale bepalingen moeten worden aangepast. Zoals bij elk verzameldecreet worden tevens een aantal technische correcties aangebracht en worden aanpassingen en wijzigingen doorgevoerd die de vereenvoudiging van de regelgeving moeten bewerkstellingen. Dit voorontwerp van decreet wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een besluit goed betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs. Het beoogt een actualisering en aanpassing van een gelijknamig besluit uit 1991 aan de meest recente ontwikkelingen. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt voor een 30-tal scholen de programmatie goed van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit inzake het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs goed. Het besluit geeft uitvoering aan het Onderwijsdecreet II met de bedoeling leerlingen met een andere dan de Belgische of Nederlandse nationaliteit de Nederlandse taal aan te leren tot betere integratie in het secundair onderwijs.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de loopbaanonderbreking regelt voor het personeel van de hogescholen en van de Hogere Zeevaartschool.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat de reeds vroeger voorgestelde uitgebreide afbakening van de Habitatrichtlijngebieden formeel bevestigd. Daardoor worden de Habitatgebieden in Vlaanderen uitgebreid met ongeveer 32.000 ha, wat de totale oppervlakte op 102.000 ha brengt. De Habitatrichtlijn heeft tot doel de natuurwaarden in de Europese Unie te behouden. Elk land dient hiervoor speciale beschermingszones aan te duiden die deel zullen uitmaken van het Europese Natura 2000- netwerk.


* * *

Op 1 mei 2001 ging de eerste opkoopperiode inzake de varkensafbouw van start. Gedurende 2 maanden konden varkenshouders met een geldige milieuvergunning een aanvraag indienen voor een vergoeding voor het stoppen met het houden van varkens. Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering nu definitief het besluit van 20 april 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens. Het wijzigingsbesluit regelt onder meer de vastlegging van een tweede opkoopperiode die aanvangt op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de steun aan de projecten van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS) regelt. Dit zijn groeperingen van bedrijven, al dan niet met andere organisaties en instellingen, die een project kunnen uitvoeren gericht op collectief onderzoek en het verstrekken van technologisch advies en/of innovatiestimulering. De selectie en het beheer van de te steunen projecten zal gebeuren door het IWT, dat ook zal instaan voor de coördinatie tussen de betrokken acto- ren met de bedoeling meer onderlinge samenwerking en doorverwijzing tot stand te brengen.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot aanpassing van het decreet betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen, het Limburgfonds en de permanente werkgroep Limburg. Concreet geeft het besluit uitvoering aan een beslissing van de Vlaamse regering van 24 juli vorig jaar waarbij de textiel- en staalparticipaties van Gimvindus apart werden ondergebracht en vervolgens werden overgeheveld naar de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Hierdoor wijzigt de taakomschrijving van de Vlaamse openbare investeringsmaatschappijen, in die zin dat zij niet langer bevoegd zijn inzake voornoemde participaties.


* * *

De Vlaamse regering stelt Prof. Paul Van Orshoven aan als haar raadsman om tegen "het decreet van 20/12/2001 tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5 - 108 Mhz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap" een dossier voor te bereiden met het oog op een vernietigingsprocedure bij het Arbitragehof.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Na advies van de SERV, de MiNa-Raad en de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot goedkeuring van een ontwerpdecreet dat instemt met enerzijds de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), en de Europese Gemeenschap; en anderzijds met het intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten inzake maatregelen en procedures voor het uitvoeren van deze overeenkomst. Het doel van het partnerschap is armoede terug te dringen via duurzame ontwikkeling en geleidelijke integratie van de ACS-landen in de wereldeconomie. De overeenkomst wil ook de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de ACS-landen bevorderen en versnellen, om tot vrede bij te dragen en een stabiel en democratisch klimaat te bevorderen. Het instemmingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


-----
einde

-----


---

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering - 9188 '
Lees ook