Vlaamse overheid

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering een besluit tot uitvoering van het zogenaamde Kwaliteitsdecreet in verband met het algemeen welzijnswerk definitief goed. Het nieuwe besluit integreert 2 vorige regeringsbeslissingen in een besluit dat vroeger al aan de Raad van State werd voorgelegd.


* * *

De Vlaamse regering moet jaarlijks aan het Vlaams Parlement verslag uitbrengen over het beleid dat in Vlaanderen wordt gevoerd ter uitvoering van de doelstellingen van de Wereldvrouwenconferentie van 1995 in Peking. De Vlaamse regering keurt het verslag 2000-2001 goed. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering kent een productiepremie van 545.365 euro (22 miljoen fr.) toe aan bvba A private view voor 'Science Fiction', een langspeelfilm van Danny Deprez. Het gaat om een psychologische thriller voor de jeugd over een jongetje van elf dat zo vervreemd raakt van zijn ouders dat hij hen ervan verdenkt buitenaardse wezens te zijn.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN:

De Vlaamse regering kent 446.208 euro (18 miljoen fr.) toe aan 4 projecten van het Hoger Kunstonderwijs. Het gaat om projecten die zowel een kunstzinnige als een pedagogische component hebben.


* * *

Na advies van de Vlaamse Onderwijsraad keurt de Vlaamse regering een besluit principieel goed dat de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon onderwijs type 1 (kinderen met een licht mentale handicap) vastlegt. De ontwikkelingsdoelen buitengewoon onderwijs zijn een inventaris van mogelijke doelstellingen waaruit de school kan kiezen in functie van individuele leerlingen of leerlingengroepen. De Vlaamse regering keurt ook een ontwerpdecreet principieel goed dat het besluit bekrachtigt. Beide worden nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering kent in totaal 20,3 miljoen euro (818 miljoen fr.) toe aan 15 projecten in het kader het programma Generisch Basisonderzoek aan de Universiteiten (GBOU). Binnen dit programma kunnen Vlaamse onderzoeksgroepen projecten indienen voor strategisch technologisch onderzoek waarvan de resultaten op langere termijn een duidelijke toegevoegde waarde cre=EBren op economisch of maatschappelijk vlak. Basisdoelstelling is de realisatie van een brugfunctie tussen de onderzoekswereld enerzijds en de economie en maatschappij anderzijds. De Vlaamse regering keurt ook de wijze van selectie van de projecten goed.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering keurt de aanpassing van de personeelsformatie van de Vlaamse Landmaatschappij goed. De aanpassing voorziet de inlassing van een graad van afdelingshoofd.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering een aantal wijzigingen definitief goed in verband met de ophaling en verwerking van dierlijk afval. Zo wordt de lijst van dierlijke afvalstoffen die als hoog-risicomateriaal beschouwd worden, aangepast. Daarnaast komt er een tegemoetkoming in de kosten voor het ophalen van bepaalde categorie=EBn van hoog- risicomateriaal bij middelgrote en grote veeteeltbedrijven.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering keurt het ontwerp van Programmadecreet 2002 met uitzondering van 2 nieuwe artikels definitief goed. De 2 artikels keurt ze principieel goed. Wat die twee artikels betreft wordt nog advies ingewonnen bij de SERV, de MINA-raad, de Vlaamse Raad voor Toerisme en de Raad van State.


* * *

Omdat de Europese Commissie Belgi=EB in gebreke heeft gesteld omdat niet voldaan is aan de Europese verplichtingen betreffende het in rekening brengen van het gebruik van infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, stemt de Vlaamse regering in met het voorontwerp van wet tot wijziging van het wetboek van de met de inkomensbelasting gelijkgestelde belastingen. Voorwaarde is wel dat de federale overheid een correctie aanbrengt aan het bedrag dat gedefinieerd wordt in artikel 33bis van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989. Deze correctie moet de budgettaire neutraliteit van deze verlaging van de verkeersbelasting waarborgen. Met het huidig ontwerp worden de schalen van de vekeersbelasting voor goederenvervoer aangepast aan de Europese regelgeving.


* * *

In de onderwijsregelgeving staat dat leningen door de inrichtende macht moeten aangegaan worden bij een daartoe door de Vlaamse regering erkende financi=EBle instelling. De Duitse "DePfa Bank AG", met filiaal in Brussel, wordt door de Vlaamse regering erkend en opgenomen in de lijst van kredietinstellingen voor de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs.


* * *

De Vlaamse regering keurt de eerste verdeling van het provisioneel bufferkrediet voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) goed. In concreto betreft het de overheveling van 6,9 miljoen euro (280 miljoen fr.) aan gesplitste ordonanceringskredieten naar een viertal basisallocaties, waardoor eventueel laattijdige betalingen en de daarmee gepaard gaande verwijlintresten tot een minimum beperkt kunnen worden.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met de nota "demonstratieproject voor innovatieve elektronische informatiediensten die gebaseerd zijn op Zeer Hoge Resolutie rasterbeelden en op de technologie voor Geografische Informatie Systemen (GIS) en internet ter ondersteuning van het lokale beleid inzake ruimtelijke ordening". In het kader van dit initiatief worden bedrijven uitgenodigd creatieve idee=EBn uit te werken. De Vlaamse regering keurt daarom ook de werkwijze goed voor de indiening van projecten met het oog op de realisatie van dit demonstratieproject. Ze voorziet 2,7 miljoen euro (110 miljoen fr.) voor dit project.


* * *

De Vlaamse regering keurt de tweede reeks herverdelingen van de basisallocaties voor het begrotingsjaar 2001 goed.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering stemt in met de tekst van het Europees Verdrag over de bescherming van het archeologisch erfgoed, opgemaakt in La Valetta (Malta). Dit Verdrag van Malta vervangt het Verdrag van Londen en houdt onder meer rekening met de toenemende bedreiging van het archeologisch erfgoed door ruimtelijke-ordeningsprojecten, risico's van natuurlijke aard, clandestiene opgravingen en onvoldoende besef onder het publiek.


* * *

De Vlaamse regering keurt een aantal wijzigingen aan het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen principieel goed. De wijzigingen betreffen onder meer de upgrading van niveau E naar D zonder overgangsexamen maar met functioneringsevaluatie, de uitreiking van een euro- kit aan alle personeelsleden, de bescherming van zogenaamde klokkenluiders (ambtenaren die wantoestanden signaleren) en de invoering van de mogelijkheid om gedetacheerd te worden naar het kabinet van een federale regeringscommissaris, bestendig afgevaardigde, burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter. Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties zal het besluit nog voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

Met het oog op de definitieve invoering van de euro keurt de Vlaamse regering na advies van de Raad van State een ontwerpdecreet definitief goed dat alle bedragen in de regelgeving voor de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap omzet in klantvriendelijke euro's (bedragen na conversie afgerond op honderdtallen). Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Met het oog op de definitieve invoering van de euro keurt de Vlaamse regering na advies van de Raad van State twee besluiten definitief goed die bedragen voor de erkenning en subsidi=EBring van streekplatformen en peterschapsprojecten omzet in euro's.


* * *

Het decreet in verband met de SERV bepaalt dat de Vlaamse regering bij de SERV sectorcommissies kan oprichten voor elke bedrijfstak die ze omschrijft. Sectorcommissies zijn paritair samengesteld en hebben een algemene bevoegdheid van studie, aanbeveling en advies over alle sociaal-economische aangelegenheden waarvoor Vlaanderen bevoegd is en die tot de materies van de bedrijfstak horen. De Vlaamse regering neemt toerisme op als onderscheiden beleidsdomein en richt daar ook een sectorcommissie voor op. Na een interne bevraging hebben de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties een lijst van vertegenwoordigers voor de sectorcommissie voorgedragen.


* * *

De Vlaamse regering keurt een voorontwerp van decreet principieel goed tot regeling van enkele gevolgen van de invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving betreffende het beleidsveld Huisvesting. Concreet gaat het om het aanpassen van bedragen in euro's, rekening houdend met de vaste conversievoet en gebruik makend van de transparante afrondingsregels. Het voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV en aan de Raad van State.


-----
einde

-----


---

Deel: ' Kort nieuws van de Vlaamse regering - 9323 '
Lees ook