Gemeente Soest

Korte termijnmaatregelen Ossendamweg

Op 20 september van het vorige jaar heeft de klankbordgroep Ossendamweg haar burgerlijke beleidsaanbeveling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Soest. Het verzoek aan de klankbordgroep was met voorstellen te komen om met korte termijnmaatregelen de huidige congestie op de Ossendamweg en aansluitende wegen zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Op basis van de gedane aanbevelingen heeft het college een aantal onderzoeken laten verrichten naar mogelijke oplossingen.

Het belangrijkste onderzoek was het nagaan of een groene golf op een of andere manier mogelijk zou zijn. Inmiddels is gebleken dat dit niet het geval is. Met dat gegeven en in de geest van de burgerlijke beleidsaanbeveling is door de afdeling Wegen, Grondzaken en Verkeer is een samenstel van maatregelen uitgewerkt welke enerzijds daar waar mogelijk capaciteit toevoegt aan de hoofdwegen en anderzijds rekening houdt met de belangen van de naastliggende wijken.

Over dit pakket korte termijnmaatregelen, welke hieronder staat opgesomd, willen de gemeente graag met eenieder die daarvoor belangstelling heeft van gedachten wisselen op:

maandag 27 mei a.s.,
vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein
1 te Soest.


Namens de gemeente zullen aanwezig zijn dhr H. Witte, wethouder verkeer en dhr A. van Wanroij van de afdeling WGV.

Maatregelen Ossendamweg e.o.

Kruispunt Vondellaan / Birkstraat:
Verkeersregelinstallatie voorzien van filedetectielussen om kruisingsvlak zoveel mogelijk vrij te houden, zodat verkeer dat wel kan rijden niet gehinderd wordt door stilstaand verkeer op kruisingsvlak.

Kruispunt Ossendamweg / Soesterbergsestraat:
Nieuwe verkeersregelapparatuur welke in staat is zeer flexibel te reageren op fluctuaties in het verkeersaanbod.Verlengen van de rijstroken rechtdoor en rechtsaf aan de zijde van de Ossendamweg om zoveel mogelijk opstelcapaciteit te verkrijgen.

Kruispunt Ossendamweg / Oude Utrechtseweg:
Linksafslaan vanuit de Ossendamweg de Oude Utrechtseweg in niet meer toestaan om:
A. Doorstroming op de Ossendamweg te bevorderen. B. Geen verkeersonveilige situatie te laten ontstaan doordat de dubbele opstelvakken voorbij deze T-aansluiting reiken en er een z.g. afdekkingsprobleem kan ontstaan.
C. Aansluiting Oude Utrechtseweg versmallen, vluchtheuvel in Oude Utrechtseweg verwijderen.

Kruispunt Ossendamweg / Braamweg:
Aansluiting weer open maken en linksafstrook maken op Ossendamweg. De Korte Ossendam blijft afgesloten.

Kruispunt Ossendamweg / Kastanjelaan:
Verkeersregelinstallatie tijdens de Daluren op geel-knipperen laten staan.
Bestaande voetgangersoversteek over de Ossendamweg uitvoeren als zebrapad.

Kruispunt Koningsweg / Nieuweweg:
Verkeersregelinstallatie voorzien van filedetectielussen om kruisingsvlak zoveel mogelijk vrij te houden, zodat verkeer dat wel kan rijden niet gehinderd wordt door stilstaand verkeer op kruisingsvlak.

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Korte termijnmaatregelen Ossendamweg Gemeente Soest '
Lees ook