expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: overweegt bredere toepassing DNA-onderzoek

Wiebe Alkema
070 370 7225

3803

21.06.1999

MINISTER KORTHALS OVERWEEGT BREDERE TOEPASSING DNA-ONDERZOEK

Minister A.H. Korthals overweegt ook voor delicten met een gevangenisstraf van vier jaar of meer gedwongen afname van DNA-materiaal mogelijk te maken. De grens ligt nu in het algemeen bij delicten waar een straf van acht jaar of meer op staat. Verlaging van de grens betekent dat DNA-onderzoek breder kan worden toegepast. De bewindsman deed deze uitspraak tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Justitie ter gelegenheid van de aanbieding van het eindrapport .DNA bij inbraken.. Dit rapport toont de resultaten van een experiment dat in 1998 is uitgevoerd door twee politiekorpsen (Utrecht en Midden en West-Brabant), het Openbaar Ministerie en het Gerechtelijk Laboratorium. Daarbij werd DNA-onderzoek toegepast om inbraken op te lossen.

Huidige situatie
Op dit moment is gedwongen afname van lichaamsmateriaal voor DNA-onderzoek mogelijk bij delicten waar een gevangenisstraf van acht jaar of meer op staat, en bij enkele delicten met een straf van zes jaar. Het gaat daarbij in het bijzonder om levens- en zedendelicten. Van de kant van de politie, het Openbaar Ministerie, het Gerechtelijk Laboratorium, maar ook door verschillende fracties in de Tweede Kamer is er voor gepleit om de toepassing van DNA-onderzoek mogelijk te maken bij delicten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. In de praktijk gaat het dan over misdrijven waarop een maximale gevangenisstraf staat van vier jaar of meer. Voorbeelden daarvan zijn mishandeling met zwaar lichamelijk letsel en diefstal.

Effectief
DNA-onderzoek is een effectief en geavanceerd opsporingsmiddel gebleken. Daar komt bij dat door de ontwikkeling van moderne technieken het steeds eenvoudiger is om van lichaamsmateriaal een DNA-profiel te maken. Het afnemen van wangslijmvlies is ook veel minder belastend dan het afnemen van bloed. De minister ziet deze voordelen, maar vindt ook dat een uitbreiding van DNA-onderzoek met zich meebrengt dat nog eens goed gekeken moet worden naar waarborgen rond het gebruik, bewaring en de vernietiging van DNA-gegevens. Daarnaast zijn er ook financiële en organisatorische gevolgen. Een bredere toepassing van DNA-onderzoek is van invloed op de strafrechtsketen. Er zijn, zeker in aanvang, investeringen nodig. Voordat een definitief besluit wordt genomen, wil minister Korthals meer duidelijkheid over de keteneffecten van een dergelijke verbreding en de financiering daarvan. In september zal de bewindsman de Tweede Kamer berichten wat het onderzoek naar de keteneffecten en de besprekingen daarover in het kabinet hebben opgeleverd. Het zal ook noodzakelijk zijn om goede afspraken te maken met de politie, het Openbaar Ministerie en het Gerechtelijk Laboratorium over de implementatie en de instroom van zaken bij het laboratorium. Gelet op de voorzieningen die moeten worden getroffen stelt de minister een geleidelijke verbreding van de toepassing van DNA-onderzoek in strafzaken voor.

Inbraken
Uit het eindrapport .DNA bij inbraken. blijkt dat het experiment vruchten heeft afgeworpen. Uit het pilotproject .DNA bij inbraken. blijkt dat de toepassing van DNA-onderzoek, naast de vingerafdruk en ander sporenonderzoek, een opsporingsmiddel kan zijn dat inderdaad een verhoging van het ophelderingspercentage kan bewerkstelligen. De minister heeft waardering voor het project .DNA bij inbraken. en onderschrijft het uiteindelijke effect voor een veiliger samenleving maar wil ook hier voordat landelijke invoering mogelijk wordt een gedegen onderzoek naar de effecten voor de strafrechtsketen uitvoeren. De effecten van de uitbreiding van de toepassing van DNA-onderzoek zowel bij inbraken als bij andere delicten zullen in één onderzoek worden meegenomen waarvan de resultaten in september bekend zijn.
-----------

21 jun 99 14:49

Deel: ' Korthals overweegt bredere toepassing dna-onderzoek '
Lees ook