SER


15 januari 1999

SER in advies:
MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN IN EUROPEES VERBAND DOORBEREKENEN AAN VERKEER EN VERVOER

Het doorberekenen van de maatschappelijke kosten van infrastructuur, files, schade aan natuur en milieu en verkeersongevallen aan de gebruikers en afnemers van verkeer en vervoer komt de welvaart ten goede. Dat doorberekenen moet dan wel in Europees verband gebeuren, op een doorzichtige wijze, in alle vervoertakken en in alle lidstaten. Anders dan de Europese Commissie voorstelt, zou de daarvoor benodigde gemeenschappelijke heffingensystematiek ook voor personenauto's en bestelwagens moeten gaan gelden.

Dit staat in een advies over het Witboek van de Europese Commissie 'Een eerlijke vergoeding voor het infrastructuurgebruik' dat de SER vandaag heeft vastgesteld. Het advies is gevraagd door de minister van Verkeer en Waterstaat en is voorbereid door de Commissie Vervoersvraagstukken onder voorzitterschap van prof.drs. J.B. Polak.

In het Witboek stelt de Europese Commissie een heffingensystematiek op hoofdlijnen voor die beoogt alle vervoertakken te confronteren met de door hen veroorzaakte maatschappelijke kosten (volgens de principes 'de gebruiker betaalt' en 'de vervuiler betaalt'). De systematiek gaat uit van de marginale kostenregel: de heffing moet gelijk zijn aan de kosten die een extra gebruiker veroorzaakt. De Europese Commissie wil alleen maar een eenheid van berekeningswijze scheppen; de berekening van de hoogte van de heffing is een nationale aangelegenheid. Deze systematiek moet overigens nog nader worden uitgewerkt. De SER volstaat daarom nu met een vrij globale reactie en wil graag later over de nadere invulling adviseren.

De raad ondersteunt het streven de maatschappelijke kosten bij gebruikers in rekening te brengen, maar formuleert een zevental voorwaarden voor de in te voeren communautaire heffingensystematiek:

1. het systeem moet doorzichtig en deugdelijk onderbouwd zijn en waar op een correcte en non-discriminatoire toepassing op wordt toegezien 2. de heffingen moeten direct worden afgeleid van de maatschappelijke kosten;
3. geen substantiële concurrentieverstoringen door het systeem, noch tussen lidstaten, noch tussen of binnen vervoertakken; 4. geen scheeftrekking van concurrentieverhoudingen met derde landen die de maatschappelijke kosten (nog) niet volledig in rekening brengen; het intercontinentale karakter van lucht- en zeevaart vergt in dit licht een bredere afstemming;
5. een fasegewijze invoering als aanzienlijke kostenverschuivingen ontstaan;
6. de invoering van de gemeenschappelijke systematiek mag geen doel op zich vormen: andere instrumenten (zoals normstelling) kunnen effectiever en efficiënter zijn;
7. aanpassing van bestaande communautaire voorschriften (o.a. de minimumtarieven van de EU voor motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijnzen).

De invoering van een gemeenschappelijke heffingensystematiek op basis van de marginale kostenregel kan tot aanzienlijke lastenverschuivingen leiden. De invoering moet in ieder geval in Nederland gepaard gaan met een herschikking van lasten welke macro-economisch gezien budgettair neutraal is. Het kan niet de bedoeling zijn heffingen volgens de nieuwe systematiek simpelweg boven op bestaande heffingen te stapelen.

De raad vindt dat, in tegenstelling tot wat de Europese Commissie voorstelt, ook personenauto's (en bestelwagens) onder de communautaire heffingensystematiek moeten worden gebracht. Anders worden de concurrentieverhoudingen scheefgetrokken: tussen de lidstaten in het algemeen bij zakelijk gebruik van personenauto's, tussen particulier en openbaar vervoer en tussen bestelwagens en zware vrachtwagens. Bovendien hangt een groot deel van de externe effecten in verkeer en vervoer juist samen met het gebruik van de personenauto en wordt het gebruik van brandstofaccijnzen als instrument in de systematiek bemoeilijkt. Het is immers in de praktijk heel lastig bij accijnsheffing onderscheid te maken tussen vrachtwagens en personenauto's.

Deel: ' Kosten verkeer en vervoer in Europees verband doorberekenen '
Lees ook