KPN


Datum: 24/2/1999 11:54, Categorie: telecom

Naar een explosiebestendig netwerk

KPN wil dit jaar f 700 miljoen vrijmaken om de schaarsteproblematiek op te lossen. Het totaal aan investeringen in het vaste net bereikt hiermee voor 1999 een niveau van 3 miljard gulden.

De investering moet de capaciteit van het net dermate vergroten dat de explosieve groei van het telecommunicatieverkeer kan worden opgevangen. De transmissiecapaciteit van het net wordt om te beginnen in de Randstad nog dit jaar verdubbeld van 300 naar 600 Gigabit per seconde. Op betrekkelijk korte termijn kan de capaciteit tot 2000 Gigabit per seconde worden uitgebouwd als de marktontwikkelingen daartoe voldoende aanleiding geven. Dit gebeurt met behulp van geavanceerde technieken als DWDM ofwel Dense Wavelength Division Multiplexing.

Sinds de tweede helft van 1997 is de groei van het telefoon- en Internetverkeer in Nederland exponentieel toegenomen. Een belangrijke oorzaak is de liberalisering van de markt waardoor het aantal telecomoperators voor vaste en mobiele telefonie in korte tijd tot boven de vijftig is gegroeid. Deze nieuwe marktpartijen maken allen volop gebruik van het KPN-net. Daarnaast leidt vooral de populariteit van het Internet en van intranet en extranet (een stukje Internet gereserveerd voor gesloten gebruikersgroepen) tot meer vraag. Het Internet kent zeer uiteenlopende cijfers voor de wereldwijde groei per jaar, van 100% tot vele malen hoger. Nog belangrijker is: Internet-sessies duren gemiddeld drie tot tien keer zo lang als een gewoon telefoongesprek. De groei van het telefoonverkeer is verder veroorzaakt door een forse verlaging van de tarieven.

De markt is veel harder gegroeid dan alle betrokken partijen hadden voorzien. Bovendien lieten prognoses en bestellingen van telecomoperators een grillig patroon zien waardoor het proces voor de bouw van capaciteit te laat of onvoldoende nauwkeurig aangestuurd kon worden. Dit heeft geleid tot schaarste in de capaciteit. Daarbij speelt ook een rol dat een aantal nieuwe toetreders, tegen de verwachting in, zelf niet overgingen tot landelijke uitrol van eigen netten, maar verregaand gebruik zijn gaan maken van het net van KPN. Ook de lage prijzen voor interconnectie die OPTA oplegde, hebben de animo van nieuwe toetreders voor het bouwen van eigen netten zeker niet vergroot. Een extra complicerende factor vormde de opmerkelijke concentratie van de telco's in en rond Amsterdam. Terwijl KPN op twintig plaatsen in het land andere operators toegang kan bieden tot zijn vaste net, concentreerde het verkeersaanbod zich met name in de regio Amsterdam, waardoor in deze regio congestie ontstond.

Tijdelijke en structurele maatregelen

De schaarste maakte dat aan de vraag van nieuwe telecom operators naar interconnectie- , schakel- en transmissiecapaciteit niet op tijd kon worden voldaan. Maar ook een aantal grote klanten van KPN zelf kon onvoldoende verbindingscapaciteit geboden worden. KPN heeft bovendien merkbare vertraging ondervonden bij de introductie van nieuwe diensten.

Vanaf de tweede helft van 1997 heeft KPN alle beschikbare middelen en mankracht ingezet om de toenemende verkeersstroom in goede banen te leiden, Nummerbehoud te realiseren en zich op tijd voor te bereiden op Millennium. Tijdelijk werden onder meer straalverbindingen bijgeplaatst. Meer structureel zijn verschillende soorten maatregelen getroffen:

· nieuwste technieken worden ingezet, zoals DWDM, waardoor de capaciteit verveelvoudigt;

· het Internetverkeer wordt zo snel mogelijk gescheiden van het telefoonverkeer;

· gestudeerd wordt op mogelijkheden om zo het telefoonnet te ontlasten en ruim baan te maken voor een verdere snelle groei van het Internet;

· de verbindingen tussen het vaste net van KPN en de netwerken van de verschillende Nederlandse en buitenlandse telco's worden zoveel mogelijk gespreid over het land namelijk over de reeds bestaande twintig regionale
"Access Points";

· de bedrijfsprocessen voor planning, voorraadvorming en levering worden beter afgestemd op de nieuwe marktontwikkelingen waarbij veel grotere volumes moeten worden verwerkt;

· het bouwproces is versneld door een tweede leverancier van transmissie-apparatuur in te schakelen.

Het ziet ernaar uit dat KPN vanaf het tweede kwartaal van dit jaar voor alle marktpartijen weer kan gaan voldoen aan de vraag naar interconnectie- en switchingcapaciteit. De transmissiecapaciteit moet nog voor het eind van het jaar op een zodanig niveau zijn dat het vaste net verdere
vraagexplosies aankan. KPN baseert zich bij deze verwachting op de huidige inzichten en martkprognoses. KPN zal het jaar 2000 ingaan met een nationaal telecomnet dat tot de meest geavanceerde en snelle van de wereld behoort.

Deel: ' KPN Naar een explosiebestendig netwerk '
Lees ook