Ingezonden persbericht

Datum
KPN Opleidingen heet nu Academie voor ICT 27 juni 2002 Nummer
02/23


Als uitvloeisel van het outsourcingsbeleid dat KPN sinds medio 2001 voert, is recentelijk de afdeling Opleidingen van KPN via een Joint Venture constructie verzelfstandigd.

KPN Opleidingen zal nu als zelfstandige onderneming onder de naam Academie voor ICT B.V. de eerder voor KPN ontwikkelde diensten ook buiten KPN aanbieden. De focus ligt op de elementen waar KPN Opleidingen al jaren sterk en succesvol in is: Zorgdragen voor advisering, ontwikkeling en het laten uitvoeren van alle opleidingsactiviteiten via een exclusieve, langdurige relatie.

De Academie voor ICT richt zich op bedrijven in de Telecom branche en de ICT sector die hun eigen opleidingsactiviteiten willen outsourcen, omdat zij zich enerzijds maximaal willen richten op hun core business en anderzijds de personele ontwikkeling - die essentieel is voor succes in deze branche - optimaal professioneel gestalte willen geven. Daarmee is de Academie voor ICT professioneel intermediair tussen haar klanten in de ICT branche en de externe aanbieders van opleidingen.

De Academie voor ICT opereert in een makelaarsrol als partner in business voor het management van de opdrachtgever en biedt door haar expertise een optimale afstemming tussen businessplannen van de klant en de vertaling daarvan in concrete opleidingsactiviteiten.

De werkwijze van de Academie voor ICT wordt gekenmerkt door een hoge mate van kennis van de branche, onderwijskundige deskundigheid en intensief gebruik van een hoogwaardige infrastructuur voor e-learning op basis van verschillende leervormen, wat in veel educatieve situaties het lerend vermogen versnelt.

De Academie voor ICT richt voor haar klant een (virtuele) business school in die geheel is afgestemd op de specifieke business context van die klant, maar die voor de ontwikkeling en uitvoering gebruik maakt van de centrale resources en knowhow van de Academie voor ICT en haar externe partners in de opleidingsmarkt.

Voordeel voor de klant is dat deze zich kan richten op zijn core business, terwijl de strategische personele ontwikkelfunctie door de Academie voor ICT wordt gegarandeerd, en wel op een hoger niveau tegen gelijke of lagere kosten dan het bedrijf het zelf kon doen met een eigen afdeling Opleidingen.

Voordeel voor de aan de Academie voor ICT gelieerde, zelfstandige opleidingsinstituten is, dat zij voor de groep klanten van de Academie voor ICT minder inspanning hoeven te verrichten in promotie, acquisitie, presentatie, projectvoorstellen en prijsonderhandelingen, maar dat zij zich volledig kunnen richten op de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en trainingen bij de klanten van de Academie voor ICT.

De Academie voor ICT heeft twee vestigingen, in Groningen en in Bunnik. KPN representeert een substantiële opdrachtgever, aangezien KPN de Academie voor ICT beschouwt als haar preferred partner voor alle opleidingsactiviteiten.

De Joint Venture kent drie aandeelhouders: Formatec, KPN en SMB, waarbij KPN en SMB een minderheidsbelang hebben.

Formatec is de grootste aandeelhouder in de Joint Venture. Formatec is de holdingorganisatie van de Groningse Human Resources Total Solution Provider Freia, die eigenaar/aandeelhouder is van een tiental organisaties voor werving, opleiding, omscholing, loopbaanontwikkeling, management development en replacement. In sommige van deze organisaties participeert de Rijks Universiteit Groningen. Enkele bekende instituten in de Freia Groep zijn Horizon, Interlingua, Mount Everest, Comenius Leergangen, Academie voor Ondernemerschap en Academische Opleidingen Groningen (AOG).

De academie voor ICT ziet de opleidingsinstituten van Freia als partijen in de externe opleidingsmarkt. Samenwerking met deze instituten en keuze voor de uitvoering van bepaalde opdrachten is - net als bij de andere aanbieders - afhankelijk van de deskundigheid, de kwaliteit en de prijs.

Roel Schulting (52) leidt de Joint Venture. Hij werkte in het opleidingsveld van 1970 tot 1995, onder andere als Hoofd Management Opleidingen en Hoofd Management Development van KPN. Daarna vervulde hij twee managementfuncties bij respectievelijk Unisource en KPN Mobile (Vice President Human Resources). Schulting is een autoriteit in de opleidingsbranche: hij was medeoprichter en bestuurslid van zowel de Stichting CEDEO (certificering van opleidingen) als van het vakblad Opleiding & Ontwikkeling. Tevens was hij lange tijd voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctionarissen (NVVO). Hij is de auteur van het boek Effectief opleiden in organisaties: ontwikkelen, uitvoeren en beheren van opleidingsplannen, Kluwer Bedrijfswetenschappen 1989.

Het adres van de Academie voor ICT is:

Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen / Postbus 563 9700 AN Groningen Regulierenring 4, 3981 LB Bunnik / Postbus 121, 3980 CC Bunnik

Algemeen telefoonnummer: (050) 588 20 20
Algemeen faxnummer: (050) 588 27 97
Algemeen e-mailadres: info@avict.com

Meer informatie over de Academie voor ICT volgt binnenkort op de website https://www.academievoorict.nl/ U kunt contact opnemen met de Academie voor ICT op telefoonnummer (050) 588 20 20 of via het emailadres info@avict.com

Deel: ' KPN Opleidingen heet nu Academie voor ICT '
Lees ook