Nieuw-Vlaamse Alliantie


PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER MIEKE VOGELS VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID, GELIJKE KANSEN en ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 23 januari 2003

Kraamhulp voor het eerst structureel verankerd

In Vlaanderen zijn sinds vele jaren een aantal kraamcentra actief, zoals de Bakermat in Leuven, de Kraamvogel in Antwerpen. Deze centra nemen in onze samenleving een steeds belangrijkere plaats in.

In een tijd dat bevallen steeds meer een medisch gebeuren is en het aantal keizersneden toeneemt, geven zij aan vrouwen en mannen informatie over natuurlijk bevallen. Er bestaan nog veel vooroordelen tegen thuis bevallen of poliklinisch bevallen. Duidelijke en correcte informatie is dus nodig.

Daarnaast spelen de kraamcentra in op de groter wordende nood aan kraamzorg. Ook voor wie niet thuis of
poliklinisch bevalt, is de kraamtijd in het ziekenhuis enorm ingekrompen.

Een veranderend samenlevingspatroon maakt bovendien dat er steeds meer jonge ouders zijn waarvan de familie niet meer in de directe buurt woont en dat er steeds meer alleenstaande vrouwen zijn die meer ondersteuning nodig hebben. Kraamzorg biedt op die manier ook
opvoedingsondersteuning.

De kraamcentra hebben in het verleden geïnvesteerd in de opleiding van goede kraamverzorgers. Ondanks de vele jaren van schitterend werk, hebben de kraamcentra nooit een structurele erkenning gehad. Ze hebben al die jaren gewerkt met DAC-statuten.

Toen met het laatste akkoord in de Social Profit de DAC- statuten werden afgeschaft, betekende dit ook dat de kraamverzorgers eindelijk een structurele plaats moesten krijgen binnen de welzijnssector.

De Vlaamse regering keurde in dat verband het besluit goed dat de kraamverzorgers onderbrengt in de thuiszorg. De thuiszorgdiensten kunnen zo hun aanbod van
gespecialiseerde thuiszorg uitbreiden en op termijn voor meer jonge ouders kraamzorg aanbieden

Daarnaast worden de bestaande kraamcentra omgebouwd tot expertisecentra. Per provincie zal één centrum
toekomstige ouders informeren over zwanger zijn en natuurlijk bevallen. Dit betekent niet dat deze
expertisecentra alleen maar promotie voeren voor thuis en/of poliklinisch bevallen.

Dit betekent wel dat alle informatie wordt gegeven over de wijze waarop men onder meer gebruik kan maken van erkende vroedvrouwen over de mogelijkheden van kraamzorg.

Daarnaast zullen de expertisecentra ook waken over de kwaliteit van de kraamzorg binnen de diensten voor gezinszorg.

De centra hebben een beheersovereenkomst met Kind & Gezin en worden overkoepeld door één coördinatiepunt. Elk provinciaal steunpunt krijgt 62.500 euro per jaar. Het coördinatiepunt krijgt 224.500 euro.

Door deze besluiten worden de kraamcentra na meer dan twintig jaar eindelijk structureel verankerd in het Vlaamse beleid en wordt de kraamzorg erkend als
volwaardig onderdeel van de thuiszorg.

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be
www.miekevogels.be

Deel: ' Kraamhulp voor het eerst structureel verankerd '
Lees ook