Vlaamse Christendemocraten (CVP)

Afzender:
Luk Vanmaercke, directeur communicatie
tel: 02.238.38.75 fax: 02.238.38.60
E-mail: lvanmaercke@cvp.be
Website: https://www.cvp.be/

PERSMEDEDELING VAN DE CVP
(13 september 2001)

Krachtige en eendrachtige reactie

De CVP-fracties willen op de eerste plaats hun afschuw en verontwaardiging uitdrukken over de terreuracties van dinsdag 11 september in de Verenigde Staten. Terreur hebben we steeds verworpen en blijven wij heel nadrukkelijk verwerpen. Geen enkel probleem kan op die manier een oplossing krijgen. Wij betuigen ons medeleven met de vele slachtoffers, nabestaanden, vrienden en familieleden en de Amerikaanse bevolking die getroffen zijn door dit onnoemelijk leed. Wij delen met hen het geloof in de democratische vrijheden.

De CVP-fracties willen uitdrukkelijk een beroep doen op de verantwoordelijkheidszin van eenieder bij deze tragedie. Bij monde van partijvoorzitter Stefaan De Clerck hebben wij dinsdagnamiddag reeds ten aanzien van de Belgische regering en de premier meegedeeld dat wij beschikbaar zijn om eensgezind het hoofd te bieden aan deze uitzonderlijke crisis.
Wij zijn er inderdaad van overtuigd dat in deze omstandigheden waarin ook onze eigen bevolking terecht vastberaden maatregelen vraagt om de veiligheid te verzekeren, een krachtige en eensgezinde houding van alle politieke krachten in ons land nodig is. Wij vinden het belangrijk dat ook de Regering en haar meerderheid die eensgezindheid uitstraalt en hebben met verbazing en ergernis kennis genomen van de wankele houding die de Belgische regering gisteren heeft aangenomen en de besluitvorming binnen de NAVO nutteloos heeft vertraagd.

Voor de CVP blijft Belgie een loyaal lid van het bondgenootschap en staat achter de beslissing van de NAVO om het artikel 5 van het Verdrag van Washington bij deze terreuractie tegen de Verenigde Staten in werking te stellen. Wij willen en moeten de consequenties daarvan opnemen. Wij zijn ook niet alle inspanningen vergeten die de Verenigde Staten in het verleden geleverd hebben voor de veiligheid, vrede en de democratie in Europa en meer specifiek tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog die daarop volgde.

Het inwerking zetten van het artikel 5 opent ook de weg voor de politieke dialoog over het antwoord dat op deze crisis moet gegeven worden. De CVP-fracties vinden dat willekeurige vergelding hier niet het gepaste antwoord zou zijn. Het is belangrijk dat de NAVO in samenspraak met de VN, in het licht van het Handvest, alles in het werk stelt om - in een wereldgemeenschap die moet streven naar een doelmatige internationale rechtsordening - te vermijden dat een onbeheersbare geweldspiraal op gang wordt gebracht. Er moet dus ruimte zijn voor internationale dialoog en samenwerking om het internationaal terrorisme dat vandaag algemeen veroordeeld wordt, krachtdadig te bestrijden. Tegelijk moeten militaire acties om toekomstige terreuraanslagen te verhinderen een optie blijven.

De CVP vindt dat de internationale gemeenschap een lange termijnvisie moet ontwikkelen en toepassen in de strijd tegen het internationaal terrorisme. Daarbij dient het beleid te worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen: de methodes van defensie moeten op wereldschaal grondig herdacht worden en de bestrijding van het internationaal terrorisme vraagt om nieuwe en vergaande initiatieven op gebied van internationale samenwerking en conflictpreventie.
De georganiseerde criminaliteit blijkt een belangrijke financier van het internationaal terrorisme te zijn. Het internationaal terrorisme laat zich steeds meer in met drugshandel, mensenhandel en maffiapraktijken. Wij vragen ook aan de Regering uitdrukkelijk er voor te zorgen dat de Belgische veiligheids- en antiterrorismediensten de beschikking krijgen over alle nodige middelen en mensen om nieuwe risico's voor de mensen in ons land tijdig te detecteren en te ontmantelen.
Wij stellen ook vast de huidige lakse Belgische nationaliteitswetgeving wordt gebruikt als inreisvisum voor de hele Europese Unie. De conclusies van de evaluatie van de snel-Belg-wet moeten dus onverwijld in het parlement besproken worden en in concrete wetsaanpassingen worden vertaald. Ook de andere instrumenten in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit zoals de anti-witwaswetgeving, de DNA-databank, de telefoontap, ... moeten operationeel gemaakt worden.

De nieuwe thema's op de agenda van de internationale politiek domineren uiteraard ook de agenda van de EU en van het Belgische Voorzitterschap in het bijzonder. Na de aanslagen in de VS is het dwingende karakter van efficiente bestrijding van terrorisme en de ontwikkeling van een moderne defensie meer dan ooit vereist. De EU moet verdere stappen zetten of nieuwe initiatieven nemen op weg naar een volwaardig veiligheidsbeleid dat gebaseerd is op een eigen defensie die is aangepast aan nieuwe conflictvormen zoals die aan de oostkust van de VS. Ook de taakinvulling van de NAVO dient te worden aangepast in functie van de nieuwe ontwikkelingen op gebied van internationaal terrorisme en de nieuwe mili taire noden die daar aan verbonden zijn. Nu blijkt dat de VS binnen de NAVO ook primair vragende partij kan zijn, zal dit land trouwens gemakkelijker bereid zijn tot hervormingen die de kansen van een eigen Europese defensie versterken. Bovendien kan en moet de EU, samen met de VS en andere bondgenoten, een voortrekkersrol spelen in het opzetten van een wereldwijde structuur voor de bestrijding van het terrorisme, bij voorkeur in de schoot van de VN.

In het raam van een zich ontwikkelende rechtsgemeenschap dient werk gemaakt te worden van een snelle inwerkingtreding van het Internationaal Strafgerechtshof met een aangepast mandaat. De Verenigde Staten zouden hieraan een bijzondere bijdrage moeten kunnen leveren.

CVP Kamer- en Senaatsfractie

Deel: ' Krachtige en eendrachtige reactie CVP op aanslag Amerika '




Lees ook