Provincie Overijssel

Krap miljoen voor ontwikkeling platteland

Gedeputeerde Staten van Overijssel verlenen in totaal 896.612,= subsidie voor verschillende projecten die een extra impuls geven aan de ontwikkeling van platteland, in het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsplan (POP) voor Overijssel. Met financile steun vanuit Brussel en geld van de aanvragers zelf is het mogelijk om een impuls te geven aan diverse veranderingsprojecten op het platteland. De projecten moeten nog formeel goedgekeurd worden door de Dienst Landelijk Gebied in Overijssel. Als alle projecten gehonoreerd worden is er een bijdrage van ruim 2 miljoen euro mogelijk van de kant van de Europese Unie. De projecten die voor die bijdrage voorgedragen zijn, omvatten een breed gebied van onder andere leefbaarheid, natuur en landschap, verbrede landbouw, waterhuishouding en toerisme.

Indiener

Projectomschrijving

Bijdrage

provincie

Bijdrage

EU

2e tranche

Gemeente Steenwijk

Leefbaarheidsproject Noordwest Overijssel: ontwikkelen en uitvoeren van leefbaarheidsprojecten in de kleine kernen

36.300,-

36.300,-

Provincie Overijssel

Opleidingsprogramma agrarisch ondernemerschap: opleidingsactiviteiten voor agrarische ondernemers die hun bedrijf willen omschakelen naar een meer duurzame vorm van produceren

51.992,-

51.992,-

Stimuland

Markt en keten (II): acties ter verbetering van de marktpositie van Overijsselse streekproducten

14.250,-

14.250,-

Stimuland

Biologisch vermarkten: acties ter verbetering van de afzetmogelijkheden voor biologische producten uit Overijssel

43.260,-

43.260,-

Provincie Overijssel

Biologisch ondernemen in de tuin van Nederland (II): acties om de ontwikkeling en verspreiding van praktische kennis over de biologische landbouw onder de agrarische bedrijven in Overijssel te bevorderen

69.500,-

69.500,-

3e en 4e tranche

Provincie Overijssel

Verbetering grondmobiliteit Vecht-Regge: acties om knelpunten bij grondmobiliteit en de verkavelingssituatie in het gebied Vecht Regge op te lossen.

41.750,-

41.750,-

Provincie Overijssel

Zorg om agrarirs: inzet van extra zorg voor agrarische gezinnen die door de MKZ-crisis in problemen zijn gekomen.

82.225,-

82.225,-

Gemeente Dalfsen

Multifunctioneel opvangcentrum "De Pieper": bouw van een opvangcentrum voor kinderen (peuterdagverblijf, naschoolse opvang e.a.) in de kern Nieuwleusen


--

337.290,-

Gemeente Steenwijk

Herinrichting Frieseweg: herinrichting van de Frieseweg met het oog op verbetering van de leefomgeving/verkeersveiligheid


--

254.065,-

Gemeente Dinkelland

Fietspad Vasse -Ootmarsum: aanleg van een fietspad langs de doorgaande weg Vasse -Ootmarsum ter verbetering van de verkeersveiligheid en van de toeristische mogelijkheden

323.300,-

322.800,-

Gemeente Hellendoorn

Fietspad Spikkenplasweg: aanleg van een toeristisch fietspad voor een betere bereikbaarheid van het platteland vanuit de Kruidenwijk.


--

50.040,-

Provincie Overijssel

Tuinpad: acties voor het promoten en voor een verdere professionalisering van toeristische trektochten door Overijssel.

51.610,-

51.610,-

Landschap Overijssel

Faunapassage Emmertochtsloot: aanleg van een vijftal faunapassages onder de Zwarteweg en de Kroesenallee in de gemeente Dalfsen.

18.900,-

56.470,-

Provincie Overijssel

SANNO: ondersteuning van inschakeling van agrarische bedrijven bij het onderhoud aan natuur en landschap in Noordwest Overijssel

90.935,-

90.935,-

Provincie Overijssel

Natuurproductiebetaling weidevogels: prestatiebeloning voor agrarische bedrijven voor uitgekomen broedsels van bedreigde weidevogelsoorten in Overijssel.

40.840,-

40.840,-

Landschap Overijssel

Acquisitie ROLO+/POP 2002: werkplannen ter voorbereiding van de uitvoering van onderhoud aan ca 720 landschapselementen in Overijssel

31.750,-

31.750

Gemeente Dalfsen

Reconstructie plattelandswegen: verbreding van een aantal plattelandswegen in de gemeente Dalfsen voor een betere ontsluiting voor het agrarisch verkeer en verbetering van de verkeersveiligheid


--

499.160,-

TOTAAL

896.612,-

2.074.237,-

149/02

Bron: Bonnie van der Meer, telefoon 038 425 14 16


02-07-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Krap miljoen voor ontwikkeling platteland Overijssel '
Lees ook