Gemeente Oosterhout

Keywords: Gemeente Oosterhout, Brabant

Kredietaanvraag Markt op 2 juli a.s. in raad

De herinrichting van de Markt gaat in totaal 2.641.100 kosten. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli a.s. dat krediet beschikbaar te stellen. Zoals reeds eerder gemeld is het de bedoeling nog deze zomer te starten met de herinrichtingswerkzaamheden. Het daadwerkelijke moment waarop de eerste spade de grond in gaat is afhankelijk van een aantal factoren. Zo moet het bestek nog worden afgerond en zijn nog niet alle vergunningen afgegeven. En de gemeenteraad moet dus nog het benodigde krediet beschikbaar stellen.

Voor de herinrichting van de Markt is zoals bekend een prijsvraag uitgeschreven. In december 2000 heeft de bevolking het winnende ontwerp gekozen: Vluchtheuvel. In het kader van Basis in Balans besloot de gemeenteraad vervolgens om de uitvoering van de werkzaamheden pas in 2005 te laten plaatsvinden, maar bij de vaststelling van de begroting 2002 is dat besluit teruggedraaid en is de herinrichting voor dit jaar gepland.

In de prijsvraag is bepaald dat de gemeente maximaal vier miljoen gulden

( 1.815.120) aan het project zal bijdragen. Daarnaast neemt de gemeente de kosten voor de noodzakelijke bodemsanering voor haar rekening. Daarbij werd echter uitgegaan van uitvoering in 2001. Omdat de werkzaamheden in het kader van Basis in Balans zijn uitgesteld, is bij vaststelling van de begroting rekening gehouden met prijsstijgingen en is een bedrag van 2.300.000 (incl. bodemsanering) begroot.

Het door het college gevraagde krediet valt echter nog wat hoger uit. Voor de herinrichtingswerkzaamheden is een bedrag nodig van 2.245.200. Daarnaast is nog eens 395.900 nodig voor de bodemsanering. Een deel van die meerkosten krijgt de gemeente terug in de vorm van BTW-teruggave. Uiteindelijk zullen de beschikbare middelen met 85.266 worden overschreden. Hier staat echter tegenover dat de gemeente door de vertraging een overeenkomstig bedrag aan rente heeft bespaard. Dat bedrag is toegevoegd aan de vrije reserve. Om die reden achten burgemeester en wethouders de extra uitgave alleszins gerechtvaardigd.

Communicatie

Uiteraard zal over de werkzaamheden tijdig en ruim worden gecommuniceerd. Op 5 juni is daarom al een eerste informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden en overige belanghebbenden. Zodra de vergunningen zijn afgegeven en de definitieve planning bekend is, zal opnieuw een bijeenkomst worden georganiseerd. Bewoners, belanghebbenden en andere belangstellenden zullen tijdens die bijeenkomst worden geïnformeerd over de meer gedetailleerde werkaanpak, het logistiek plan, de fasering van de werkzaamheden en dergelijke. Via bewonersbrieven en berichten in het gemeentelijk voorlichtingsblad wordt daarna iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden.

Oosterhout, 11 juni 2002

Deel: ' Kredietaanvraag Markt in raad Oosterhout '
Lees ook