Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Brief aan staatssecretaris Faber

Aan: de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Mevrouw G.H. Faber
Postbus 20401
2900 EK Den Haag

Standdaarbuiten, 16 juli 2001

Geachte Mevrouw Faber,

In de nota Zicht op gezonde teelt zet u uiteen hoe u de eisen van de samenleving op het gebied van milieu, betrouwbaarheid en controleerbaarheid vertaald wilt zien in het gewasbeschermingbeleid. Bij de Nederlands Akkerbouw Vakbond bestaat begrip voor die eisen en de motivatie om er aan te voldoen is zeker aanwezig. De nota gaat echter voorbij aan de gevolgen voor de primaire producent. Op enig draagvlak voor uw beleid hoeft u bij ons niet te rekenen: de liefde kan niet van een kant komen. Dat standpunt lichten we graag nader toe.

Om met het positieve te beginnen. U erkent gelukkig, dat er door de procedures van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen knelpunten bij de toelating van betere middelen en bij de zogenaamde kleine toepassingen optreden. Hopelijk kunnen de door u voorgestelde maatregelen de situatie verbeteren.

Het is u wellicht bekend, dat de inkomens in de akkerbouw slecht zijn. Dat is een gevolg van politieke beslissingen, zoals de hervorming van het EU-landbouwbeleid en in Nederland de vergroening van het belastingstelsel. Lagere prijzen en toch hogere fiscale lasten aan de ene kant en strengere eisen aan de productiewijze aan de andere gaan niet samen. Dat bedoelen we met de uitspraak, dat de liefde niet van een kant kan komen.

Terwijl u volgens ons een prachtige kans heeft om het klimaat tussen akkerbouw en overheid te verbeteren. De primaire producent moet om voor certificering in aanmerking te komen aan een hele reeks verplichtingen en voorschriften voldoen. Waarom niet bij de certificeringeisen opgenomen de bepaling, de primaire producent krijgt minimaal de kostprijs betaald? We gaan er namelijk vanuit, dat de markt niet voor die kostendekkende prijs gaat zorgen en verwijzen naar de flop van het Agro Milieu Keur: akkerbouwers wilden graag, maar verderop in de keten was de animo nihil. Tenslotte halen we in dit verband een uitspraak van Minister Brinkhorst aan, gedaan in NRC Handelsblad een paar dagen na het uitbreken van Mond en Klauwzeer: Ik ben voor de plicht om goed voedsel te produceren en de plicht om daar een redelijke prijs voor te betalen. Met certificering tegen minimaal kostprijs kan mooi aan beide plichten voldaan worden.

Uit uw nota begrijpen we, dat de nota Landbouw en fiscus pas eind dit jaar zal verschijnen. Dat stoort ons bijzonder. Akkerbouwers betalen nu ongeveer dagelijks hogere lasten in de vorm van onder andere hogere BTW voor hun input terwijl er van terugsluizing via de inkomstenbelasting, door de ook door de politiek veroorzaakte slechte inkomenssituatie, geen sprake is. In de nota Landbouw en fiscus zou aandacht gegeven worden aan deze onrechtvaardigheid. Hoewel reparatie van die onrechtvaardigheid vooruitgeschoven wordt komt u toch met de aankondiging, dat er een heffing op bestrijdingsmiddelen komt, terwijl u onduidelijk laat of en hoe terugsluizing van die heffing plaats zal vinden. Dat vinden we op zijn zachtst gezegd ontactisch van u. Het gaat bovendien om een heffing, waarvan geen effect verwacht wordt en die leidt tot een ongelijke behandeling in de EU. We verzoeken u daarom dringend de heffing op bestrijdingsmiddelen zo gauw mogelijk uit uw beleidsvoornemen te schrappen.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

Namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond,

Ir. J. P. A. de Koeijer, secretaris

Deel: ' Kritiek akkerbouwers op nota 'Zicht op gezonde teelt' '
Lees ook