Ministerie van Buitenlandse Zaken


https://www.minbuza.nl

MIN BZ: Advies AIV: critiek op mensenrechtennotitie

ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN
Onderwerp: Persbericht
Datum: 20 september 2001

DIT IS EEN PERSBERICHT VAN DE ADVIESRAAD INTERNATIONALE

VRAAGSTUKKEN

ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN: 'Van Aartsens notitie mensenrechten 2001 'niet geheel geslaagd''.

De AIV heeft dit advies uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer. Centraal bezwaar van de AIV is dat de regering mogelijkheden heeft laten liggen om vage en breed geformuleerde beleidsvoornemens op het terrein van de rechten van de mens handen en voeten te geven en de uitvoering ervan toetsbaar te maken. Dit concludeert de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het vandaag uitgekomen advies, getiteld 'Commentaar op de notitie mensenrechten 2001'.

De AIV noemt de volgende punten die meer aandacht hadden moeten krijgen:

* het belang van de samenhang van het gehele regeringsbeleid, met inbegrip van de grensoverschrijdende effecten: 'de traditionele opdeling in nationaal en internationaal gaat zeker, voor de rechten van de mens, niet meer op';

* het belang van een opwaardering van economische en sociale mensenrechten, die volledig deel dienen uit te maken van het mensenrechtenbeleid;

* het gevaar van een al te gemakkelijke gelijkstelling van democratie en marktwerking;

* de noodzaak van een betere toetsbaarheid van het beleid.
Verder bevat het advies o.a. de volgende punten:
* een pleidooi voor nader onderzoek naar de mogelijkheid van oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut, zoals dat reeds in tal van landen, o.a. in West-Europa bestaat;
* er wordt niet of nauwelijks stilgestaan bij de betekenis van de voorgenomen uitbreiding van de Europese Unie met landen uit Midden- en Oost-Europa voor het mensenrechtenbeleid van de Nl en de EU;
* de relatie tussen bedrijfsleven en mensenrechten, wordt in de regeringsnotitie erg rooskleurig voorgesteld. In laatste instantie is het nog steeds de overheid die waarborgen moet bieden dat internationaal overeengekomen normen worden nageleefd;
* het belang van het Internationale Strafhof, dat in Den Haag zal worden gevestigd, blijft in de notitie onderbelicht.

De AIV onderschrijft de door de regering uitgesproken noodzaak en bereidheid om het gevoerde mensenrechtenbeleid te verantwoorden tegenover volksvertegenwoordiging en samenleving: 'Voor dat doel zijn evenwel meer expliciet geformuleerde beleidsvoornemens onmisbaar. De notitie
mensenrechten 2001 zou daarvoor een bij uitstek geschikt instrument zijn geweest'.

Dit advies over de notitie mensenrechten 2001 is voorbereid in de Commissie Mensenrechten van de AIV, onder voorzitterschap van Prof. mr. C. Flinterman en vastgesteld op 7 september 2001 in de AIV, die onder de (waarnemende) leiding staat van voormalig minister en Eurocommissaris Prof. mr. F.H.J.J. Andriessen.

///NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer gegevens: drs. F. van Beuningen, secretaris van de AIV (telefoon: 070-3485335, fax.: 070-3486256, E-mail: frank-van.beuningen@minbuza.nl)

De adviezen van en informatie over de AIV zijn ook te vinden op www.AIV-Advies.nl

DIT IS EEN PERSBERICHT VAN DE ADVIESRAAD
INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een adviesorgaan van de regering. Hij brengt adviezen uit aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. De Adviesraad heeft vier permanente commissies voor advisering op de beleids terreinen van mensenrechten, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese Integratie.


----

20 sep 01 16:40

Deel: ' Kritiek op mensenrechtennotitie '
Lees ook