Gemeente Breda

20-09-2001

Kritiek en waardering voor Streekplan provincie

De gemeente Breda heeft op veel punten kritiek, maar ook waardering voor het Ontwerp- Streekplan van de provincie Noord-Brabant. Het college van burgemeester en wethouders heeft de zienswijze van de gemeente vastgesteld. Dit commentaar wordt op 25 september in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening besproken.

De gemeente vindt het Streekplan op veel punten te globaal om te kunnen dienen als toetsingskader voor de bestemmingsplannen. Veel plannen en randvoorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Naar het oordeel van het college is de uitwerking van stedelijke regio's primair een taak van de samenwerkende gemeenten, en niet van de provincie. Dit staat haaks op de visie in het Streekplan, die de verantwoordelijkheid voor regionale uitwerkingen juist bij de provincie legt. Volgens Breda toont het proces rond de rolbeschrijving aan dat West-Brabant uitstekend in staat is met alle maatschappelijke organisaties tot goede producten te komen.

Stedelijke regios
De gemeente is het niet eens met het voorstel om het gebied tussen Bergen op Zoom en Tilburg te splitsen in twee stedelijke regio's waar Breda in beide gevallen deel van uit maakt. Daardoor zou in de toekomst het aantal te bouwen woningen en bedrijfsterreinen moeten worden gesplitst over een regio Breda-Bergen op Zoom en een regio Breda-Tilburg. De goede samenwerking bij de realisering van de Vinexopgave en de ruimtelijke en functionele samenhang in de regio Breda-Etten-Leur-Oosterhout vormen de basis voor de argumenten van het college. Deze kritiek wordt overigens volledig gedeeld door de buurgemeenten.

Vervoer van gevaarlijke stoffen
De gemeente maakt zich zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Er wordt een behoorlijke toename verwacht van het aanbod, die de prioriteit voor personenvervoer in Brabant kan aantasten. Bovendien dreigt dit perspectief grote problemen op te gaan leveren voor een krachtige ontwikkeling van de stationslocaties. De gemeente dringt bij de provincie aan op een zeer actieve rol om deze problematiek aan te pakken.

Zorgvuldig ruimtegebruik
De taakstellende korting op de ruimtebehoefte van bedrijfsterreinen beschouwt het college niet als het beste middel om het doel van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik dichter bij te brengen. Het gaat hier om een kwalitatief doel, dat veel beter met positieve prikkels kan worden nagestreefd dan met een soort strafkorting. In samenwerking met het bedrijfsleven zijn hier al veel initiatieven genomen. De gemeente ondersteunt van harte de centrale doelstelling van het Streekplan: zorgvuldiger ruimtegebruik. Op diverse terreinen is de gemeente al bezig aan die opdracht via projecten met zuinig en in intensief ruimtegebruik invulling te geven. Als grote stad is de gemeente zich bewust van het belang van de grensoverschrijdende samenwerking. Op dit gebied zijn nog veel verbeteringen te bereiken.

Breda, 20 september 2001

Deel: ' Kritiek & waardering voor Streekplan provincie Noord-Brabant '
Lees ook