Katholieke Universiteit Brabant

zie ook
promoties

Uitreiking Human Rights Award'

TOEKENNING KUB-PRIJS ONDERZOEKSCHOOL RECHTEN VAN DE MENS 1999

Tijdens een bijeenkomst op de Katholieke Universiteit Brabant op woensdag 8 december 1999, is aan Stefan de Boer, Marlies Glasius en Eva Rieter de KUB-prijs Onderzoekschool Rechten van de Mens' uitgereikt. Zij ontvangen respectievelijk een bedrag van fl. 6000, fl
2500 en fl 2500. De jury bestond uit voorzitter mr. Roel Fernhout (Nationale Ombudsman, voorheen hoogleraar Emigratierecht KUN), mr. Heikelien Verrijn Stuart (free-lance journaliste) en drs. Adri Kemps (directeur Amnesty International Nederland).

Stefan de Boer ontving in de categorie proefschriften de eerste prijs van fl.6000 voor zijn proefschrift "van Sharpeville tot Soweto", dat handelt over het Nederlands regeringsbeleid ten aanzien van apartheid van 1960-1977. Het proefschrift geschreven aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht, is een historisch naslagwerk te noemen. Het kloeke boekwerk met verrassend en onthullend archiefmateriaal houdt ons, Nederland, een spiegel voor. Het onderzoek vertelt ons iets over ons eigen handelen en denken ten aanzien van apartheid en geeft van tijd tot tijd een ontluisterend beeld van de beschreven periode.

Marlies Glasius ontving in dezelfde categorie de tweede prijs. Haar proefschrift is getiteld Foreign Policy on Human Rights met als ondertitel Its Influence on Indonesia under Soeharto en is geschreven aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Dit proefschrift verschilt in een aantal opzichten wezenlijk van dat van de Boer. Het proefschrift van Glasius geeft een aanzet tot theorievorming over hoe effectief mensenrechtenbeleid kan worden ontwikkeld. Het beoogt om zowel in wetenschappelijk als in beleidsmatige zin, factoren te ontdekken die in het mensenrechtenbeleid invloed hebben op het handelen van staten waar mensenrechten worden geschonden.

Het onderzoek is gebaseerd op vier case studies uit de Indonesische politieke geschiedenis. De jury is van mening dat met dit proefschrift een belangrijke stap is gezet in de richting van theorievorming op het terrein van de rechten van de mens en hoopt dat het proefschrift in dit opzicht een van de vele is die binnen de onderzoekschool nog zullen worden geschreven. Naar het oordeel van de jury is het proefschrift het een goed uitgewerkt, geschreven en relevant onderzoek.

Eva Rieter, AIO aan de Universiteit Maastricht, ontving de eerste prijs in de tweede categorie (werkstukken en wetenschappelijke artikelen) voor haar eind 1998 in het Netherlands Quarterly of Human Rights verschenen artikel, met de titel, Interim Measures by the World Court to Suspend the Execution of an Individual: the Breard Case. Het artikel behandelt een bijzonder en uniek onderwerp: een interim maatregel van het Internationale Gerechtshof gericht aan de Verenigde Staten om de executie van een burger van Paraguay op te schorten. De zaak is uniek vanwege de de facto bemoeienis van het Internationale Gerechtshof met individuele rechten, maar schokkend

vanwege de arrogantie waarmee de Verenigde Staten het verzoek naast zich heeft neergelegd. De jury merkt op dat dit artikel in een redelijk korte tijd is geschreven. Kort gezegd komt het neer op, zoals een van de juryleden tijdens onze beraadslaging zei, "een puntgaaf stuk".

Het initiatief tot de prijs is genomen door de Katholieke Universiteit Brabant. Met deze prijs wil de KUB de aandacht voor mensenrechten in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek stimuleren. Dit jaar is de prijs voor de vierde keer uitgereikt. Sinds vorig jaar heeft de KUB de prijs beschikbaar gesteld aan de Onderzoekschool Rechten van de Mens, waarin de KUB en de universiteiten van Utrecht, Maastricht en Rotterdam hun krachten gebundeld hebben.

Voor meer informatie over de prijsuitreiking: Hans-Georg van Liempd / Olga Zweekhorst, Katholieke Universiteit Brabant, telefoon 013-4668339/2274.


8-12-1999 KUB

Deel: ' KUB Toekenning KUB-prijs school rechten van de mens 1999 '
Lees ook