Nijmegen, 18 januari, 15.45 uur.

Hoogleraar Kennis en Ondernemerschap Derksen in oratie UNIVERSITEITEN MOETEN ACADEMISCH ONDERNEMERSCHAP MEER STIMULEREN

Universiteiten moeten het academisch ondernemerschap meer stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door studenten al vroeg in hun studie te laten kennis maken met aspecten van ondernemerschap. Benutting van alumninetwerken en financiële prikkels voor onderzoekers voor commercialisering van ideëen en instelling van een effectief octrooibeleid, kunnen het kennisintensief ondernemerschap een nieuwe impuls geven. Deze voorstellen doet prof. dr. J.T.P. Derksen bij de aanvaarding van zijn leerstoel Kennis en Ondernemerschap aan de Katholieke Universteit Nijmegen, dinsdag 18 januari.

Nederland blijft achter
Hoewel er in ons land jaarlijks zo'n 40.000 nieuwe ondernemingen van start gaan (meer dan honderd per dag), blijven we qua ondernemerszin achter bij landen als Nieuw Zeeland, de Verenigde Staten en zelfs bij het gemiddelde van de Europese Unie. Het aantal mensen dat er over denkt een bedrijf te beginnen ligt in de Verenigde Staten tweeënhalf keer zo hoog als in Nederland (8,4% versus 3,2%). Ook loopt in de VS de belangstelling voor ondernemer-schap bij 45-plussers minder sterk terug dan in Nederland. Mogelijk spelen verschillen in sociale zekerheid, bureaucratische rompslomp bij de start en faalangst daarbij een rol. Het aantal technostarters, startende ondernemers in kennisintensieve branches, is slechts een fractie van het totaal aantal starters. In Nederland zijn dat er 6 op de honderd: 2400 per jaar.

Kennisexploitatiebureaus en intermediairs op vakgroepen Universiteiten zijn per definitie plaatsen waar veel kennis wordt gegenereerd. Een deel van die kennis leent zich als startpunt voor verdere exploitatie in economische zin, hetzij door de universiteit zelf, hetzij door spin-off ondernemingen die door studenten of medewerkers van de universiteit zijn geïnitieerd. Universiteiten zijn hoe dan ook betrokken bij ondernemer-schap, alleen de mate van betrokkenheid varieert zeer sterk. Er is binnen elke universiteit veel onderzoek dat voor het bedrijfsleven interessant is en dat kan leiden tot implementeerbare technologieën of nieuwe producten. De moeilijkheid is alleen: hoe signaleer je deze ontwikkelingen en stimuleer je initiatieven tot implementatie hiervan? Voor dat doel hebben alle universiteiten een meer of minder professioneel opererend 'transferpunt'of 'kennisexploitatiebureau'opgericht. Dat bureau is echter maar één schakel in de keten, het kan pas goed zijn werk doen als zich onderzoekers met ideeën melden.
In samenhang met die top-town benadering, moet er een bottom-up route komen. Derksen is voorstander van het aanwijzen van onderzoekers die - naast hun reguliere taken - een signalerende rol vervullen tussen het kennisexploitatiebureau en onderzoekers binnen de vakgroep. Die persoon kan vanuit eigen vakinhoudelijke kennis het onderzoek op waarde schatten en een eerstelijnsopvang vormen voor mogelijk commercieel interessante ideeën.

Financiële prikkels voor octrooien
Universiteiten moeten technologische ontwikkelingen signaleren en implementatie en commercialisatie stimuleren. Een interessant idee zal op zijn merites en commercialiseer-baarheid beoordeeld moeten worden, waarna het tot een uitwerking komt. Of de onderzoeker wordt technostarter of de universiteit zelf blijft betrokken bij commercialisering van een vinding. De meeste universiteiten hebben een octrooiportefeuille, maar het beheer ervan levert veel hoofdbrekens op. Desondanks is zo'n portefeuille vanuit het oogpunt van aantrekkelijkheid voor en wisselwerking met het bedrijfsleven een belangrijke marketingtool of zelfs handelswaar. Bij commercialisering van hoogwaardige kennis kunnen octrooien ook op die manier ingezet en gekapitaliseerd worden in de vorm van (minderheids-)deelnemingen in nieuwe bedrijvig-heid. Derksen vindt dat er voor individuele onderzoekers met een octrooieerbaar idee ook additionele financiële prikkels moeten komen. Hiervoor zijn spelregels nodig, die recht doen aan zowel het universitaire belang als dat van de startende ondernemer. Hij waarschuwt daarbij voor een te rigide regelgeving die alle ondernemingsgeest in de kiem dreigt te smoren.

Universitair Bedrijvencentrum
Universitaire bedijven centra spelen een belangrijke rol in het vertalen van universitaire wetenschappelijke resultaten naar marktinitiatieven en commericeel succes. In Nijmegen zet de Stichting Gelder-Kennis, de insteller van de bijzondere leerstoel, zich al meer dan tien jaar in voor bevordering van het academisch ondernemerschap en de huisvesting van spin-off ondernemingen. Vanuit de universiteit ontstonden meer dan 90 bedrijven, samen goed voor inmiddels bijna duizend arbeidsplaatsen. Veel starters zijn vanuit het Nijmeegs Universitair Bedrijvencentrum doorgegroeid naar het Mercator Science Park of naar een eigen vestiging. Het succes van het Mercator Science Park als broedplaats van startende en doorstartende spin-off bedrijven heeft inmiddels geresulteerd in de bouw van een tweede pand.

Personalia
Prof. dr. J.T.P. (Hans) Derksen (41) is werkzaam als directeur van de Business unit Hernieuwbare Grondstoffen bij het ATO (Instituut voor Agrotechnisch Onderzoek) in Wageningen. Hij is voor één dag per week gedetacheerd bij de KUN als bijzonder hoogleraar. Naast een achtergrond in biologie en een promotie in 1987 op het metabolisme van liposomale systemen voor gecontroleerde geneesmiddelafgifte aan de RUGroningen, heeft Derksen uitgebreide ervaring in het commercialiseren van wetenschappelijk onderzoek. Na zijn promotie was hij als groepsleider nauw betrokken bij een biomedisch start-up bedrijf in Pasadena (USA), waarna hij sinds 1990 in diverse functies bij het ATO actief was in het stimuleren en aansturen van contract research, alsmede het initieren van nieuwe commercialisatie-mogelijkheden van vindingen.
De wetenschappelijke interesse van prof. Derksen opent meerdere mogelijkheden tot samenwerking met onderzoekgroepen van de Nijmeegse Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een toename van wetenschappelijke interacties met Wageningen UR, waarvan het ATO deel uitmaakt.

Deel: ' KUN Hoogleraar Kennis en Ondernemerschap Derksen in oratie '
Lees ook