Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsrubriek / Persberichten /
Kwaliteitszorg beroeps- en volwassenenonderwijs licht verbeterd 16 december 1999

Aan de hand van kwaliteitszorgverslagen van 65 bekostigde instellingen en 42 private instellingen voor beroeps- of volwassenenonderwijs (BVE), concludeert de inspectie dat de aandacht voor en resultaten van systemen voor kwaliteitszorg licht zijn verbeterd. De Colleges van Bestuur maken serieus werk van invoering van een kwaliteitszorgstelsel en driekwart van de instellingen heeft de kwaliteitszorg goed georganiseerd. Ongeveer 10 procent van de instellingen heeft echter een gebrekkig managementinformatiesysteem, terwijl goede informatievoorziening een noodzaak is voor sturing van de kwaliteit van het onderwijs. Naast de BVE-instellingen zijn ook de instellingen die alleen examens verzorgen op hun kwaliteitszorg doorgelicht: bij negentien van de dertig is de organisatie van de kwaliteitszorg voldoende.

Dit blijkt uit twee rapportages van de Inspectie van het Onderwijs die vandaag aan de Kamer zijn aangeboden. Met Kwaliteitszorgverslagen 1999 rapporteert de inspectie voor de derde keer over de stand van zaken bij het stelsel van kwaliteitszorg in de sector BVE. Voor de eerste keer bevat dit rapport ook afzonderlijke beoordelingen van de kwaliteitszorg in de diverse instellingen. Het rapport De kwaliteitszorg van exameninstellingen in de BVE-sector is de eerste in een reeks, zoals bepaald was in de ministeriële regeling van 1997.

Beleidsprioriteiten
Naar aanleiding van de bevindingen van rapportages over eerdere kwaliteitszorgverslagen, zijn door de minister prioriteiten geformuleerd waaraan de nu onderzochte verslagen zouden moeten voldoen. Naast commitment van de CvB's, goede organisatie van de kwaliteitszorg en ontwikkeling van managementinformatiesystemen, zouden instellingen inhoudelijke prioriteiten voor kwaliteitszorg moeten formuleren die nauw aansluiten op de missie. Tevens dienden de instellingen verslag te doen van de werking van de kwaliteitszorg op de terreinen kwalificering, toegankelijkheid en doelmatige leerwegen/studie- en beroepskeuzevoorlichting (alleen bekostigde instellingen). Bijna twee derde van de instellingen heeft voldoende, inhoudelijk relevante doelstellingen geformuleerd voor deze kwaliteitsterreinen.

Toetsbaarheid
Een belangrijke voorwaarde voor een functionerend kwaliteitszorgstelsel zijn toetsbare doelstellingen. Zonder deze is het niet goed mogelijk een kwaliteitscyclus vruchtbaar te doorlopen. De toetsbaarheid blijkt een knelpunt te zijn. Slechts 40 procent van de instellingen slaagt er in doelstellingen voldoende toetsbaar te formuleren. Een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitbouw van het stelsel van kwaliteitszorg is hiermee nog niet vervuld.

Kwaliteitszorg en examens
Kwaliteitszorg rond de examens mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van de instellingen; de helft maakt hier melding van in de kwaliteitszorgverslagen. Dit komt echter voor een belangrijke deel op het conto van de private (niet-bekostigde) instellingen die hun examens veelal uitbesteden aan de exameninstellingen. Hoewel veel bekostigde instellingen wel bezig zijn met kwaliteitszorg rond de examens, is deze ontwikkeling nog pril en is er derhalve nog niet veel te zeggen over de kwaliteitsbevorderende werking.

Exameninstellingen
In deze eerste reeks van kwaliteitszorgverslagen van exameninstellingen waren de instellingen nog niet verplicht een volledige kwaliteitszorgcyclus op te nemen. Samenvattend constateert de inspectie dat verreweg de meeste instellingen goed op weg zijn om hun producten, de examenopgaven, te laten beoordelen. Een meerderheid van de instellingen (25) komt voldoende tegemoet aan de kwaliteitsaspecten van externe legitimering. Manco's in de overige verslagen betrof vooral informatie over betrouwbare metingen van niveau en inhoud van de eindtermen, over correcte toepassing van de beoordelingsnormen en over terugkoppeling van de examenresultaten naar de onderwijsinstellingen.

home

Deel: ' Kwaliteit beroeps- en volwassenenonderwijs licht verbeterd '
Lees ook