Gemeente TilburgKwaliteit samenleving centraal in perspectiefnota

Doelstellingen MIOP verder ingevuld

Het college heeft de perspectiefnota 2001-2004 aan de raad aangeboden. Sinds de vaststelling van de begroting 2000 (november vorig jaar) zijn voor 2001 en verdere jaren nieuwe financiële ontwikkelingen te melden. Totaal leveren deze een structureel voordeel op van van gemiddeld ƒ 7 miljoen per jaar. Daarvan is ruim 2,5 miljoen nodig om de tekorten op de eerdere begroting terug te dringen. Hierdoor is ruimte ontstaan om invulling te kunnen geven aan verdere wensen voor nieuw beleid.
Van de ƒ 7 miljoen is ongeveer ƒ 1 miljoen het effect van marap 1999-3. De rest van het voordeel komt vooral door positieve ontwikkelingen in de algemene uitkering, tevens is rekening gehouden met een vermindering van de 'behoedzaamheidsreserve' met 1,2 miljoen. Het college acht dit in het licht van de ontwikkeling van de Rijksuitgaven verantwoord.

Meerjaren Investerings- en Ontwikkelingsprogramma De perspectiefnota is traditioneel bedoeld om zaken in een meer strategische samenhang te kunnen plaatsen. Voor het eerst werd daarbij nu gebruik gemaakt van een nieuw afwegingskader; het Meerjaren Investerings- en Ontwikkelingsprogramma. Centraal daarbij staat de kwaliteit van de samenleving. In het MIOP heeft de gemeente al belangrijke strategische beleidskeuzes gemaakt, vastgelegd in de Tilburgse agenda en programma's. De perspectiefnota is een verdere concretisering van het MIOP.
Een aparte plaats binnen de perspectiefnota is uitgeruimd voor verbetering van de dienstverlening en de eigen bedrijfsvoering.
Nieuw beleid
Totaal is vanuit de algemene middelen en kleine ƒ 4,5 miljoen per jaar aanvullend beschikbaar voor nieuw beleid.
Het college van b&w stelt in de perspectiefnota voor 1,2 miljoen - waarvan 5 ton uit de algemene middelen - te besteden aan een verblijfsruimte voor drugverslaafden en een voorziening voor nachtopvang. Extra toezichthouders en camera's in de binnenstad kosten ƒ 377.000 extra.

Om de algemene sportdeelname te verhogen wordt 2 ton uitgetrokken (breedtesportimpuls). In 2000 werd de doorberekening van de invoering van de flexwet op de sporttarieven al gecompenseerd. In de perspectiefnota wordt ook voor de komende jaren een doorberekening voorkomen (ƒ 125.000).
In 2004 wil Tilburg beschikken over acht brede scholen, voor vier stuks is de financiering al rond, voor 2 extra scholen is in 2001 ƒ 210.000 uitgetrokken.
Verder wil de gemeente in de toekomst slagvaardiger kunnen optreden in het buitengebied (planontwikkeling en -uitvoering; ƒ 300.000).
Voor de totstandkoming van culturele werkplaatsen wordt ƒ 300.000 uitgetrokken. De Rock Academy krijgt een bijdrage in de huisvestingskosten. Er wordt een Technocentrum opgericht, er komt ruimte voor cultuureducatie en promotie van het technisch onderwijs. Vooruitlopend op het nog op te richten mediacentrum, waarin Filmtheater Louis een belangrijke functie kan vervullen wordt de subsidie voor het theater gecontinueerd.
Het textielmuseum krijgt ƒ 100.000 ter beschikking om onderzoek te doen naar de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw, een Europese werkplaats voor textiel en de herinrichting van het museum.
Bedrijfsvoering
De kwaliteit van de eigen bedrijfsvoering krijgt een belangrijke impuls; voor het verbeterplan van de brandweer wordt een miljoen uitgetrokken. Dit miljoen is een gevolg van de preventieve bedrijfsdoorlichting in '98 waarbij geconstateerd werd dat de organisatie op onderdelen dringend aan vernieuwing toe was. Een verbeterplan moet goede randvoorwaarden creëren voor de toekomst. Er gaat 4 ton naar het Fonds voor Organisatie Ontwikkeling, om beter in te kunnen spelen op nieuwe - vooral digitale - ontwikkelingen. De marketing- en communicatiefunctie bij het sportbedrijf zal worden gecontinueerd (ƒ 100.000).
De gemeenteraad heeft eerder besloten om de streefcijfers van de arbeidsdeelname van allochtonen in de gemeentelijke organisatie te verhogen. Daarvoor wordt nu ƒ 100.000 geïnvesteerd. Een nieuw voorstel is ontwikkeld om de voorziening voor kinderopvang voor eigen personeel uit te breiden (ƒ 100.000 extra). De verwachting is dat dat leidt tot een betere positie van de gemeente op de arbeidsmarkt en tot minder stress-gerelateerd ziekteverzuim.

Deel: ' Kwaliteit samenleving centraal in perspectiefnota Tilburg '
Lees ook