Gemeente Tilburg


5-1-99

Kwaliteit zomertraktaties wordt verder aangescherpt

De gemeente Tilburg wil de kwaliteit van de Zomertraktaties verder aanscherpen. Dat blijkt uit het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Daarin zijn de evenementen van 1998 geëvalueerd en worden beleidsvoorstellen voor dit jaar gepresenteerd. Het college wil Tilburg nog nadrukkelijker op de nationale evenementenkaart zetten. Tot de voornemens behoren onder meer de ontwikkeling van een algeheel promotieplan, professionalisering van de sponsorwerving, het op een hoger plan brengen van de organisatie en een betere interne en externe samenwerking. Enkele bestaande Zomertraktaties kunnen naar de mening het college nog duidelijk winnen aan kwaliteit. Daarnaast wordt gemikt op evenementen die nadrukkelijker landelijk belangstelling zullen trekken.

Evaluatie 1998
In 1998 zijn in Tilburg 15 Zomertraktaties georganiseerd. Die heeft de gemeente, in samenwerking met de verschillende organisaties en het Platform Zomertraktaties, getoetst aan een aantal kwaliteitscriteria. Deze hebben betrekking op onder meer aantallen en herkomst van bezoekers, diversificatie in thematiek, spreiding in de periode mei/september, promotionele bijdrage voor Tilburg en economische spin off.
De evaluatie over 1998 leidt tot de conclusie dat alle organisaties achter de Zomertraktaties zonder uitzondering een toenemende professionaliteit aan de dag leggen. De bezoekersaantallen zijn verder gestegen: 1.842.000 tegen 1.425.000 in 1997. Deze aantallen hadden echter nog hoger kunnen uitvallen, als het overwegend slechte weer en de concurrentie van het WK voetbal in aanmerking worden genomen. Het college concludeert ook dat enkele evenementen hun vizier meer nadrukkelijk op een bovenregionaal publiek zouden moeten richten. Er is sprake van een grote variëteit in het aanbod van evenementen. Niettemin doen zich nog steeds overlappingen voor in met name de culturele sector. Teveel evenementen richten zich met een eenzelfde soort aanbod op relatief kleine publieksgroepen. Over de promotie rond de Zomertraktaties en de kwaliteit van de locaties bestaat in het algemeen tevredenheid. Ook de economische spin off van de evenementen wordt positief beoordeeld maar moet als wegingsfactor voor de nabije toekomst een nog grotere rol gaan spelen. Hoewel er ook in 1998 weer sprake was van een verdere kwaliteitsverbetering, streeft het college ernaar om de lat nog iets hoger te leggen. Zomertraktaties kunnen niet als vanzelfsprekendheden door het leven gaan. Met name de landelijke uitstraling en het onderscheidend vermogen zijn daarbij aandachtspunten. Men zal voortdurend bedacht moeten zijn op concurrentie en op de marktvraag.

Beleid 1999
Met name rond de kwaliteitsverbetering wil het college al in 1999 concrete stappen zetten. Er komt een onderzoek naar de huidige status en de potenties voor de toekomst van Tilburg als evenementenstad. Ook wordt gekeken naar vraag en aanbod op de evenementenmarkt. De resultaten van het onderzoek moeten in het jaar 2000 leiden tot een toekomstvisie.
Ook de promotie en de sponsoring behoeven verdere professionalisering. In een algeheel promotieplan zal nadrukkelijk worden aangehaakt bij de wervingskracht van Tilburg Moderne Industriestad. Tilburg moet ook beter in beeld komen bij de landelijke 'evenementen-bedrijfstak' (producenten, intermediairs etc.). Een in 1999 te ontwikkelen sponsortraject moet vanaf 2000 resulteren in jaarlijks een overall opbrengst van ¦ 200.000,- voor de Zomertraktaties. Dit bedrag komt bovenop de sponsorgelden van de afzonderlijke evenementen en is in de eerste plaats bedoeld voor de algehele promotie. Sponsors zullen met name worden gezocht in kringen van het grotere bedrijfsleven. Het college wil ook de organisatie rond de Zomertraktaties alsmede de interne en externe samenwerking verder verbeteren. Het Platform Zomertraktaties blijft een nuttige organisatie om verzekerd te zijn van een goede onderlinge afstemming tussen de verschillende evenementen. Met name om initiatieven te kunnen ontwikkelen die leiden tot de gewenste kwaliteitsverbetering is versterking van de organisatiestructuur nodig. Gedacht wordt aan een presidium, waarin behalve de voorzitter van het Platform enkele onafhankelijke leden zitting hebben. Verbetering van de in- en externe samenwerking moet vanaf 2000 geënt zijn op een evenementen-jaarplan waarin èn van de gemeentelijke afdelingen èn van externe partners als winkeliers en horeca organisatorische en financiële afspraken vastliggen. Dat leidt binnen de gemeentelijke organisatie tot een betere stroomlijning. Bij de centrumpartners zal een grotere betrokkenheid het resultaat zijn.

Zomertraktaties 1999
De kalender voor de Zomertraktaties 1999 telt op dit moment 13 evenementen. Hiertoe behoren 'oude bekenden' als de Tilburgse Kermis, Festival Mundial, Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles, Festipet en het Fuji Groots Festival van het Levenslied. Ook Hap Stap Festival, Tilburg Street Golf en Tilburg Wijnstad/Tilburg Culinair keren terug. De Meimarkt krijgt als langer bestaand evenement voor het eerst het predikaat Zomertraktatie. Nieuwkomers zijn: Music Meeting, te beschouwen als opvolger van het vroegere Musicon; Parkavonden, met een cyclus aan concerten in Stadspark Oude Dijk; De Spiegeltent met Xarxa Nit Magica, een nationale première van een indrukwekkend theaterspektakel in de stad en de Boekenmarkt.
In totaal is met de Zomertraktaties 1999 een exploitatiebedrag gemoeid van ruim 4 miljoen gulden. Daar komt nog 2,3 miljoen bij van andere festiviteiten en evenementen. Door de organisatoren van Zomertraktaties was in totaal om
¦ 437.000,- aan subsidie gevraagd. Hiervan wordt ¦ 312.000,- gehonoreerd (in 1997: 215.500).

Het jaar 2000 en het EK voetbal
Op verzoek van de gemeente heeft het Platform Zomertraktaties in het evaluatierapport een zienswijze gepresenteerd op het jaar 2000. Dan vindt in juni en juli onder meer in Nederland het EK voetbal plaats. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels laten weten dat in die periode maar ook reeds daarvóór de politie-inzet rond dit sportevenement de hoogste prioriteit krijgt. Het Platform verwacht dat de voor de Zomertraktaties benodigde politie-inzet hiermee in gevaar komt. In het uiterste geval zouden enkele grootschalige evenementen, waarmee Tilburg juist het beste scoort, geen doorgang kunnen vinden. Het Platform is van mening noch de continuïteit in de evenementen noch de opgaande lijn in de productontwikkeling in gevaar mogen komen. Ook vindt men het ongewenst als Tilburg een economische spin off van tenminste 50 miljoen gulden moet missen, die de huidige anderhalf miljoen bezoekers van de Zomertraktaties opleveren.

Deel: ' Kwaliteit 'zomertraktaties' Tilburg verder aangescherpt '
Lees ook