Kwaliteitstoetsing in de GGZ

Instellingen in de gezondheidszorg laten zich steeds vaker beoordelen op hun kwaliteitsbeleid. Sommige sectoren, zoals de thuiszorg, kiezen voor een certificatietraject waarbij een onafhankelijke certificerende instantie de kwaliteit beoordeelt. Andere sectoren kiezen voor een onderlinge visitatie binnen de eigen sector. Ook GGZ Nederland is de weg van externe kwaliteitstoetsing ingeslagen. Samen met het Trimbos-instituut heeft de koepelorganisatie een toetsingskader voor interinstitutionele toetsing opgesteld. Dit toetsingskader is een uitwerking van het ‘Voorlopig Harmonisatiemodel voor Externe Kwaliteitsbeoordeling’ dat de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (SHKZ) heeft ontwikkeld. In het toetsingskader staat het primaire proces van zorgverlening centraal.

Het toetsingskader beschrijft kwaliteitsnormen voor de volgende zes aandachtsgebieden: het primaire proces, beleid en organisatie, personeel, fysieke omgeving/materiaal, diensten door derden en documenten(beheer). Het afgelopen jaar hebben in acht GGZ-instellingen (Riagg, APZ, RIBW en verslavingzorg) proeftoetsingen plaatsgevonden, georganiseerd door de koepelorganisatie. Belangrijke onderdelen van de toetsingsprocedure zijn: een zelfevaluatie door de instelling aan de hand van het toetsingskader, een reeks gesprekken in de instelling door een visitatiecommissie (samengesteld uit een pool van medewerkers in de GGZ) en een vertrouwelijk rapport voor de instelling met de bevindingen en aanbevelingen van de commissie.

Op basis van de ervaringen met de proeftoetsingen wordt het toetsingskader op dit moment door het Trimbos-instituut herzien: er worden kwaliteitsnormen aangescherpt, aangevuld, maar ook geschrapt. Verder komt er een aparte module voor de toetsing van preventieactiviteiten en wordt er een richtlijn opgesteld die de cliëntenraad kan gebruiken om de kwaliteit van de instelling te toetsen.

Met behulp van het herziene toetsingskader start GGZ Nederland in april een nieuwe reeks van acht toetsingen. In overleg met de leden van de koepelorganisatie zal worden bezien welke volgende stappen in verband met externe kwaliteitsbeoordeling zullen worden gezet.

Margot Place/Marianne van Ooijen (030) 297 11 00

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Homepage

Copyright ©1998 Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Kwaliteitstoetsing in de GGZ '
Lees ook