Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 MAART 1999

Landschap van relatie- en huwelijksbureaus wordt geordend

Op initiatief van Welzijnsminister Luc MARTENS heeft de Vlaamse regering na advies van de Raad van State haar definitieve goedkeuring gehecht aan een besluit tot uit- voering van het Decreet van 10/11/1993 m.b.t. de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door huwe- lijks- en relatiebemiddelaars.

Hiermee komt de Vlaamse overheid tegemoet aan een concre- te nood. De behoefte aan professionele relatie- en huwe- lijksbemiddeling is immers groot. Maar momenteel is voor het uitbaten van een huwelijksbureau geen enkele kwalifi- catie vereist. En er is ook geen controle op de kwaliteit van de dienstverlening. Het feit dat de erva- ring met relatiebemiddeling voor veel (ex)-cliënten een taboe-onderwerp is, bemoeilijkt trouwens het opsporen van slechte dienstverlening.

Op dit moment waakt de Vlaamse overheid reeds over de kwaliteit van de relatiebemiddeling in de niet-commer- ciële sfeer. Dat gebeurt in het kader van de psychosoci- ale hulpverlening in de polyvalente centra van het alge- meen welzijnswerk. Maar daarnaast is er een ruim aanbod aan commerciële bemiddelaars. Cijfers van het Ministerie van Economische Zaken leren dat in 1995 zo'n 180 bemid- delaars waren geregistreerd in ons land, waarvan er een 90-tal actief waren. Een bureau telt gemiddeld 50 tot 60 klanten.

Vanaf 1/1/2000 zal de Vlaamse overheid een erkenning toekennen aan de commerciële huwelijks- en relatiebemid- delaars die beantwoorden aan de voorwaarden van het nu goedgekeurde besluit. Indien de erkenning wordt gewei- gerd door de administratie Welzijn van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, moet de bemiddelaar zijn activi- teiten binnen de drie maanden stopzetten.

Om in aanmerking te komen voor erkenning, moeten bemidde- laars in de toekomst minstens een diploma van het sociaal hoger onderwijs korte type kunnen voorleggen, en de nodi- ge ervaring aantonen in de welzijns-, gezondheids- of sociaal-culturele sector. Erkende bureaus zullen hun cliënten vooraf grondig moeten informeren, bijvoorbeeld over de samenstelling van het ledenbestand m.b.t. leeftijd, geslacht en opleidingsniveau van de kandidaten, over de bemiddelingsmethode of over de mogelijkheden tot psychologische begeleiding.

Voordat een overeenkomst wordt afgesloten, zal ook gepeild moeten worden naar de relatiebekwaamheid van de cliënt. Wanneer de cliënt een overeenkomst afsluit, vindt hij daarin de nodige gegevens over het verdere ver- loop van de procedure. En elke cliënt zal in de toekomst ook schriftelijk moeten instemmen met de informatie die aan andere cliënten of via advertenties wordt meegedeeld. Advertenties zullen steeds de naam en het erkenningsnum- mer van de bemiddelaar vermelden.

Met dit besluit wordt de kwaliteit en klantvriendelijk- heid in de sector van de huwelijks- en relatiebemiddeling gestimuleerd, waardoor mensen gemakkelijker hun vertrou- wen zullen kunnen schenken aan deze vorm van dienstverle- ning. Eerlijke informatie, psychologische ondersteuning, goede bemiddelingsmethodes aan de hand van een voldoende ruim en evenwichtig samengesteld ledenbestand : het besluit bouwt de nodige garanties in voor een vertrou- wensvolle relatie tussen een relatiebemiddelaar en zijn klanten.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Deel: ' Kwaliteitsverbetering relatiebureaus in Vlaanderen '
Lees ook