Inspectie van het Onderwijs

Kwaliteitszorg niet-bekostigd HBO-onderwijs nog niet op orde

22 april 1999

De niet door de overheid gefinancierde instellingen die hoger beroepsonderwijs verzorgen, hebben hun kwaliteitsbewaking nog niet op orde. Van deze 'aangewezen' instellingen die HBO-onderwijs verzorgen, heeft niet meer dan 40 procent een systeem van kwaliteitszorg dat voldoende tegemoet komt aan de eisen van de wet. Slechts enkele instellingen voldoen aan de eis van een openbaar oordeel door onafhankelijke externe deskundigen. De aangewezen instellingen voor wetenschappelijk onderwijs hebben zich veelal aangesloten bij het visitatiestelsel van de VSNU en voldoen daarmee wel aan de kwaliteitseisen.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs onder 50 aangewezen instellingen die HBO-onderwijs verzorgen en negen aangewezen WO-instellingen. Deze private instellingen vallen onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek omdat zij officiële HBO- of WO-diploma's en titels uitreiken. Daarmee zijn deze instellingen gehouden aan regelmatige beoordeling van het onderwijs door externe deskundigen, waarvan de uitkomsten openbaar dienen te zijn. Aandachtsgebieden in de externe beoordeling zijn onder meer doelstellingen en eindtermen, onderwijsinhoud, onderwijsproces en rendementen.

De HBO-instellingen verzorgen samen 147 opleidingen met in totaal ruim 28 duizend studenten, die in aanmerking komen voor studiefinanciering. Ongeveer drie kwart van deze opleidingen is in deeltijd te volgen. Hoewel het merendeel van de vijftig instellingen die HBO-onderwijs verzorgen, procedures heeft voor kwaliteitszorg, voldoet niet meer dan 40 procent in voldoende mate aan de eisen van de wet. Daarnaast heeft ongeveer 30 procent een systeem van kwaliteitszorg dat daaraan niet voldoet, en van de overige 30 procent zijn geen of onvoldoende gegevens aangeleverd.

De inspectie concludeert op grond van de uitkomsten van het onderzoek dat de aangewezen onderwijsinstellingen snel werk moeten maken van een openbare kwaliteitsbeoordeling door onafhankelijke deskundigen.

Deel: ' Kwaliteitszorg niet-bekostigd HBO-onderwijs niet op orde '
Lees ook