Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VROM-inspectie: kwart gemeenten handhaaft bouwregels beneden de maat (13-6-2002)


Het bouw- en woningtoezicht is bij de meeste gemeenten matig georganiseerd. Een kwart van de gemeenten scoort beneden maat. De gemeenten Hellendoorn en Zeewolde scoren het slechtst. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek van de VROM-inspectie naar de handhaving van de bouwregels door gemeenten. Staatssecretaris Remkes (VROM) heeft het rapport met een begeleidende brief vandaag naar de Tweede Kamer
gestuurd.
Gedurende het jaar 2001 heeft de Inspectie bij 44 gemeenten onderzoek verricht naar de uitvoering van de bouwregelgeving. Daarmee is inzicht verkregen in de wijze waarop en de mate waarin gemeenten hun handhavingstaak op dit terrein uitvoeren. Het onderzoek maakt deel uit van het inspectieprogramma bouwregelgeving waarbij alle gemeenten in Nederland voor 2004 zullen zijn onderzocht.

Zorgwekkend
Bij het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de (papieren) toetsing van de bouwplannen voor de start van de bouw en de toetsing op de bouwplaats tijdens de bouw. Een aantal aspecten van de taakuitvoering door gemeenten blijkt zorgwekkend. Volledige toetsing van bouwplannen aan het Bouwbesluit is voor gemeenten moeilijk uitvoerbaar. De omvang van het Bouwbesluit en de complexiteit worden als redenen hiervoor genoemd.
De controle op de naleving van de bouwregels tijdens de bouw is over het algemeen onvoldoende. Gemeenten blijken in overgrote mate prioriteit te leggen bij de toetsing van bouwplannen maar deze lang niet altijd goed uit te voeren.
Met het verlenen van een sloopvergunning waarbij verwijdering van asbest aan de orde is, hebben gemeenten ook moeite. De kennis op het gebied van asbest en asbestverwijdering bij gemeenten schiet tekort.
De uitkomsten van de inspectieonderzoeken bouwregelgeving bij gemeenten over de jaren 1999, 2000 en 2001 verschillen niet echt van elkaar. Een ontwikkeling ten goede in de uitvoering van de bouwregelgeving valt nog niet te constateren. Bij de nacontrole die bij al eerder onderzochte gemeenten heeft plaatsgevonden blijkt dat wel een aantal maatregelen is getroffen.

Verbetering
Bij elk gemeentelijk inspectieonderzoek worden afspraken ter verbetering van de handhaving gemaakt. Een heldere effectmeting zal in het vervolg inzicht moeten geven in hoeverre de gemaakte afspraken door gemeenten in de praktijk gerealiseerd worden. Met deze effectmeting volgt de staatssecretaris een advies op van de Algemene Rekenkamer uit het rapport "Rijksinspecties geïnspecteerd".
Om makkelijker te kunnen handhaven zullen - naar het zich nu laat aanzien per 1 januari 2004 - de bevoegdheden (sanctiemogelijkheden) in de wetgeving voor de VROM-Inspectie worden uitgebreid. De minister van VROM - lees de VROM-Inspectie - krijgt de bevoegdheid om zelf handhavend op te treden op kosten van de gemeente. Gemeenten zullen partijen eenvoudiger kunnen aanschrijven om bouwwerken aan de regelgeving te laten voldoen. Zij krijgen ook de plicht om jaarlijks een handhavingsbeleidsplan en -verslag op te stellen. De staatssecretaris van VROM past de bouwregelgeving in de komende jaren aan om de uitvoerbaarheid voor gemeenten te verbeteren.
Het zwaartepunt van de inspectieaandacht heeft tot nu toe voornamelijk bij de gemeenten gelegen. Gelet op recente incidenten
- zoals het instorten van het parkeerdek van het Van der Valk motel in Tiel - zal de VROM-Inspectie ook bij bedrijven en burgers onderzoeken gaan uitvoeren. Zij hebben de primaire verantwoordelijkheid voor het nakomen van de bouwregelgeving.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7670&site=persbericht )

Deel: ' Kwart gemeenten handhaaft bouwregels beneden de maat '
Lees ook