CBS Persbericht


Datum: 12-08-99

Kwart minder faillissementen door Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

In de eerste helft van 1999 zijn bijna 2 000 faillissementen geteld. Dit is ruim een kwart minder dan in de overeenkomstige periode een jaar eerder. Deze forse daling is grotendeels het gevolg van de invoering per 1 december 1998 van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De daling van het aantal faillissementen heeft zich in alle provincies voorgedaan. Uit onderzoek van het CBS blijkt verder dat naar verwachting de in 1998 uitgesproken faillissementen ruim drie miljard gulden aan vorderingen onbetaald zullen laten.

Duidelijk effect van nieuwe wet

De per 1 december 1998 ingevoerde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) heeft een duidelijk effect op het aantal uitgesproken faillissementen. In het eerste halfjaar van 1999 is bij 2 381 natuurlijke personen definitief een schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. Ten opzichte van de eerste helft van 1998 daalt het aantal faillietverklaringen bij natuurlijke personen met 51 procent en bij eenmanszaken met 43 procent. Door de forse daling van het aantal faillissementen van eenmanszaken is het aantal faillissementen bij bedrijven en instellingen met 20 procent afgenomen.

Verschillen tussen de bedrijfstakken groot

Indien eenmanszaken buiten beschouwing worden gelaten, daalt het aantal gefailleerde bedrijven en instellingen in de eerste helft van 1999 met 4 procent. Niet in alle bedrijfstakken is het aantal uitgesproken faillissementen afgenomen. In de bedrijfstakken bouwnijverheid, reparatie van consumentenartikelen en handel en financiële instellingen is het aantal faillissementen flink toegenomen.

Effect schuldsanering bij alle provincies zichtbaar

Vergeleken met de eerste helft van 1998 is het totaal aantal faillietverklaringen in de eerste helft van 1999 in alle provincies gedaald. Het kleinste aantal faillissementen heeft het CBS waargenomen in de provincie Zeeland (26), gevolgd door Flevoland (46). Ondanks een daling met 26 procent blijft Zuid-Holland met 443 faillissementen koploper, gevolgd door Noord-Holland met 353 faillissementen.

Afgewikkelde faillissementen 1998 laten drie miljard gulden aan vorderingen onbetaald

Uit onderzoek van het CBS naar de financiële gevolgen van de in 1998 afgewikkelde faillissementen blijkt dat gemiddeld per faillissement 635 duizend gulden aan schulden onbetaald blijft.

Per vennootschap blijft gemiddeld 973 duizend gulden per afgewikkeld faillissement aan schulden onbetaald, per eenmanszaak 309 duizend gulden en per natuurlijk persoon 235 duizend gulden. Uitgaande van deze uitkomsten zullen de in 1998 uitgesproken faillissementen 3,1 miljard gulden aan schulden onbetaald laten.

Technische toelichting

Per 1 december 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van kracht geworden. Particulieren personen al of niet met een eenmanszaak die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen kunnen onder bepaalde voorwaarden, wanneer een faillissement dreigt, een beroep doen op deze wet.

Achtergrondinformatie

Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar de binnenkort te verschijnen publicatie Faillissementsstatistiek 1997-1998.
Voor achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met de heer W.F. Swaager van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, telefoon (070) 337 56 42; email: bsar@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 12 augustus 1999

Deel: ' Kwart minder faillissementen door Wet Schuldsanering '
Lees ook