CBS Persbericht


Datum: 20-09-99

Kwart studenten haalt eindstreep niet

De gemiddelde studieduur in het wetenschappelijk onderwijs bedraagt bijna zes jaar. Studenten die opleidingen volgen in de sector gezondheid zijn het snelst, rechtenstudenten zijnin de sector recht het traagst. Het aantal geslaagden voor een doctoraaldiploma na vijf jaar studie is beduidend groter dan in het verleden. Vrouwen die in de periode 1993/'94 - 1997/'98 de bul behaalden, studeerden gemiddeld vier maanden sneller af dan mannen. Van allede studenten die een studie starten in het wetenschappelijk onderwijs, verlaat bijna een kwart het hoger onderwijs zonder diploma.

Grote verschillen in studieduur per opleiding

De studenten die in 1997/'98 het doctoraaldiploma behaalden, hadden daar gemiddeld vijf jaar en tien maanden voor nodig. Dat is een maand langer dan degenen die in 1995/'96 en 1996/'97 afstudeerden. Tussen de verschillende sectoren doen zich grote verschillen voor. Bij studierichtingen op het gebied van gezondheid bedroeg de gemiddelde studieduur van de geslaagden in 1997/'98 vijf jaar en twee maanden. Rechtenstudenten hadden , bij recht was dat ruim een jaar meer nodig. Vrouwen studeerden sneller af dan mannen. De vrouwen die in de periode 1993/'94 - 1997/'98 de bul behaalden, hadden daar gemiddeld vier maanden minder voor nodig dan mannen. Bij de sector taal en cultuur was het verschil zelfs tien maanden.

Percentage geslaagden na vijf jaar sterk gestegen

Van de studenten die in 1991, 1992 en 1993 met een studie in het wetenschappelijk onderwijs zijn begonnen, had vijf jaar later 30 procent de bul behaald. Vergeleken met de jaren daarvoor is dat beduidend hoger. De stijging kan samenhangen met de in 1991 ingevoerde beperking van de duur van de basisbeurs van zes naar vijf jaar. Dit betekent overigens niet dat van de jaargroepen vanaf 1991 uiteindelijk meer studenten de bul behalen. Van de eerstejaars uit 1991 had zes jaar later 46 procent de bul op zak. Dat waren er iets meer dan van voorgaande jaargroepen. De resultaten na zeven jaar studie zijn ongeveer gelijk.

Kwart van de studenten behaalt uiteindelijk geen diploma

Van de studenten die in 1988 in het wetenschappelijk onderwijs zijn gaan studeren, heeft bijna driekwart het hoger onderwijs met een diploma verlaten. Twee van de drie studenten behaalden een diploma wetenschappelijk onderwijs en 7 procent slaagde voor een diploma in het hoger beroepsonderwijs. Bijna een kwart verliet het hoger onderwijs zonder een diploma te hebben behaald. Voor alle onderzochte jaargroepen is de ongediplomeerde uitval het grootst in het eerste studiejaar.

Technische toelichting

Tezamen met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft het CBS kengetallen berekend voor studenten in het wetenschappelijk onderwijs. Hiervoor is gebruik gemaakt van de inschrijvings- en examengegevens in het hoger onderwijs. Voor het wetenschappelijk onderwijs is de informatie afkomstig van de instellingen; de hbo-gegevens worden betrokken van de Informatie Beheer Groep (IBG). Door de gegevens te relateren kan de schoolloopbaan van studenten in het hoger onderwijs worden gevolgd.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens over studenten die in de periode 1988-1997 voor het eerst zijn gestart met een universitaire opleiding. Het merendeel van deze studenten heeft als vooropleiding vwo en kwam als voltijdstudent terecht in de propedeutische fase.

Gegevens voor deze groep studenten worden opgenomen in het VSNU-rapport Kengetallen Universitair Onderwijs 1999. In dit rapport worden ook gegevens per instelling en opleiding opgenomen. In september zal de VSNU deze gegevens openbaar maken. Voor nadere informatie verwijzen we U naar mevrouw drs. A. Tjon A Tjoen, tel. 030
- 236 38 91.

De gegevens in het persbericht van het CBS hebben betrekking op alle eerstejaarsstudenten. Hiertoe behoren ook deeltijdstudenten en hbo-ers die zich voor het eerst aanmelden in het wetenschappelijk onderwijs.

Gegevens over studenten aan de Open Universiteit, de theologische universiteiten, de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Nijenrode zijn niet in de cijfers opgenomen.

Van de studenten die in de periode 1993/'94 - 1997/'98 een doctoraal hebben behaald, is de gemiddelde studieduur bepaald. Deze wordt berekend vanaf het moment van eerste inschrijving in het wetenschappelijk onderwijs.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, de heer K.F.J.M. van der Heide, tel. 070 - 337 53 33. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst, tel. 070 - 337 58 16.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 20 september 1999

Deel: ' Kwart studenten haalt eindstreep niet '
Lees ook