Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsrubriek / Persberichten /
Eindexamens 1999:
Kwart van scholen meldt onregelmatigheden niet
23 november 1999

Hoewel de maatregelen bij onregelmatigheden zoals spieken, wegblijven en te laat inleveren van examenwerk adequaat en zorgvuldig zijn, blijkt een kwart van de scholen deze zaken niet aan de inspectie te melden. 85 procent van de scholen voor VBO, MAVO, HAVO en VWO houdt zich voldoende aan de wettelijke regels met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de eindexamens. Een kwart van de scholen had problemen met de administratieve verwerking van de examens. De meeste fouten zijn gemaakt bij de vaststelling van de cijfers die kandidaten halen op het schoolonderzoekgedeelte van het examen.

Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport Examens 1999 getoetst, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De jaarlijkse rapportage gaat na of bij de examens voldoende zorgvuldigheid wordt betracht. De inspectie let daarbij op de voorlichting, zowel aan de scholen als door de scholen aan de kandidaten, het afnemen van de examens, het opstellen van de opgaven, de normering en de correctie en tenslotte de administratieve afhandeling en verwerking van de examengegevens. Aan het examen 1999 namen ruim 208.000 kandidaten deel, waarvan ongeveer 90 procent geslaagd is.

Voorlichting
De scholen zijn in 1999 goed geïnformeerd door de organisaties die bij het eindexamen zijn betrokken, zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Centrale Examencommissie Vaststelling van Opgaven (CEVO), de Informatie Beheer Groep (IBG), en het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO). Over de examenroosters van met name het VBO zijn door scholen klachten geuit. Deze roosters van het examenbureau VBO lopen niet parallel met de roosters die door de CEVO zijn opgesteld voor VWO, HAVO, MAVO, VBO.

De scholen geven voorlichting aan de kandidaten door middel van het schoolexamenreglement en de schoolprogramma's van toetsing en afsluiting. Op 10 procent van de scholen zijn de examenreglementen van onvoldoende kwaliteit. Dit is op 15 procent van de scholen het geval voor de programma's van toetsing en afsluiting. Overigens zijn er vrijwel geen scholen waar alle programma's van toetsing en afsluiting voor 100 procent goed worden beoordeeld. Dit heeft in de meeste gevallen niet tot ernstige consequenties geleid, dankzij de mondelinge toelichting die de scholen aan de kandidaten hebben verstrekt. Dit neemt echter niet weg dat de juridische basis voor de examenregeling in deze scholen nogal wankel is.

Toename van verleende examenfaciliteiten
De inspectie constateert ook dit jaar een toename van 20 procent van het aantal verleende faciliteiten voor kandidaten met een dyslectische handicap. Voor vrijwel alle dyslectische kandidaten is door een deskundige een verklaring afgegeven van dyslexie. Een verklaring voor deze toename is niet te geven. Uit een steekproef bleek bovendien dat 11 procent van de scholen niet aan de inspectie meldt wanneer zij examenfaciliteiten aan gehandicapte kandida ten toestaan, hoewel dat wel een wettelijke verplichting is.

Onregelmatigheden
Het aantal aangemelde onregelmatigheden is dit jaar niet gestegen. Wel is op de scholen uit een steekproef gebleken dat een kwart van de scholen niet bij de inspectie meldt wanneer er onregelmatigheden plaatsvinden bij het schoolonderzoek. Dit vindt de inspectie zorgelijk omdat bij niet melden een controle op de rechtsgelijkheid in behandeling van examenkandida ten niet meer mogelijk is.

Schoolonderzoek
Op 19 procent van de scholen worden de opgaven en beoordelingsnormen voor het schoolon derzoek opgesteld door één docent zonder overleg met en controle van collega's. Op 27 procent van de scholen is er voor alle opgaven overleg en controle tussen de docenten onderling. Op 73 procent van de scholen is de situatie wisselend. Dit betekent een lichte verbetering ten opzichte van vorige jaren. Ook krijgen op 32 procent van de scholen docenten scholing in het maken van opgaven. Hierdoor is de kans kleiner dat de norm achteraf gewijzigd moet worden of dat de opgaven afgekeurd en het examenonderdeel opnieuw gemaakt moet worden.

Afname examens en administratieve verwerking
85 procent van de scholen voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid inzake voorbereiding en uitvoering van de examens. Daarbij is vooral gelet op het toezicht, de omstandigheden en het gebruik van hulpmiddelen tijdens het examen.
Bij de administratieve verwerking van het examen is men vaak niet zorgvuldig genoeg. Op 25 procent van de scholen heeft men wel fouten geconstateerd, zoals het onjuist invoeren van cijfers, het niet correct aangeven van het examenniveau of het verwisselen van scores. In vrijwel alle gevallen kwamen de onzorgvuldigheden aan het licht voordat de uitslag was vastgesteld. Op 85 procent van de scholen hanteert men procedures met voldoende controle momenten, zodat er wel sprake is van voldoende zorgvuldigheid bij de administratieve verwerking.

Aanbevelingen
Op grond van de rapportage over 1999 pleit de inspectie bij de minister om te bevorderen dat de informatievoorziening van de centrale examens en de examens van het examenbureau VBO beter wordt gestroomlijnd. Tevens zouden de examenroosters meer op elkaar moeten worden afgestemd, met name de aanvangstijden en data van de examens in overeenkomende vakken lopen nu niet parallel.

home

Deel: ' Kwart van scholen meldt onregelmatigheden examens niet '
Lees ook