Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Ontwikkelingssamenwerking en Nederlands Bedrijfsleven

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 4 juni 1999
Kenmerk DOB-0590.hv/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft kwartaalrapportage Oret/Miliev
C.c. -

Conform de afspraak om elk kwartaal te rapporteren over de uitputting van het ORET- en MILIEV-programma, stuur ik u hierbij het financiële overzicht van het eerste kwartaal 1999. De laatste kwartaalrapportage ging u toe met mijn brief DOB 026.hv/99 van 22 januari 1999.

Op grond van de halfjaarlijkse rapportage van het bedrijfsleven en de daarin gegeven ramingen voorzie ik in 1999 een neerwaartse bijstelling van het bedrag dat ik in mijn vorige rapportage noemde met fl 50 mln. Bij het thans voorziene uitgavenniveau zal het kasplafond van fl 330 mln voor 1999 ruim voldoende blijken te zijn.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Deel: ' Kwartaalrapportage Oret/Miliev naar Kamer '
Lees ook