Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
DOB

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 9 juli 1999
Kenmerk DOB-0925/99
Blad /1
Bijlage(n) Overzicht juni 1999 van Oret/Miliev verplichtingen-

en kasramingen en -budgetten
Betreft kwartaalrapportage Oret/Miliev
C.c. -

Conform de afspraak om elk kwartaal te rapporteren over de uitputting van het Oret/Miliev-programma, stuur ik u hierbij het financiële overzicht over het tweede kwartaal 1999. De laatste kwartaalrapportage ging u toe met mijn brief DOB-0590/99 van 4 juni 1999.

Volgens het op 1 juli jl afgesloten overzicht bedroegen de uitgaven voor Oret/Miliev in het afgelopen halfjaar fl 95 mln. Dat is 37% van het op grond van de meeste recente bedrijfsgegevens en van eigen inschattingen voor geheel 1999 voorziene uitgavenbedrag ad fl 256 mln. Laatstgenoemd bedrag is fl 29 mln lager dan een kwartaal eerder werd verwacht.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Deel: ' Kwartaalrapportage Oret/Miliev naar Tweede Kamer '
Lees ook