Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

04-07-2002
Kwestie Wirwarbar

Kwestie Wir War Bar

Op 24 juni jl. heeft het college een gesprek gehad met de heer J.N. Veerman en zijn juridische adviseurs. Aanleiding van het gesprek was het verzoek van de heer J.N. Veerman aan de gemeente tot medewerking aan een bestemmingswijziging in relatie tot het schikkingsvoorstel tussen hem en de BSNV.
Het was een oriënterend gesprek met de bedoeling om informatie te verkrijgen voor een standpuntbepaling van het college naar de gemeenteraad. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan, dat over wijzigingen van bestemmingen dient te besluiten. Het college doet ter voorbereiding van de besluitvorming een voorstel aan de raad.

Het voorlopig standpunt van het college is:

1. Voor wat betreft de aansprakelijkheidstelling van de gemeente door derden is het voor de gemeente onmogelijk om af te zien van het zogenaamde regresrecht, het verhalen op medebetrokkenen. Dit is in strijd met het financiële belang van de gemeente en daarmee voor alle inwoners. De aansprakelijkheid wordt overigens afgewezen.
2. Het college is geen partij bij de schikking en doet derhalve geen uitspraak over de financieel inhoudelijke aspecten van het schikkingsvoorstel noch over de ethische aspecten van het schikkingsvoorstel tussen de heer J.N. Veerman en de BSNV.
3. Het college vindt het ongewenst, dat gelet op de gevoelens van diverse betrokkenen en respect voor de nabestaanden, in het pand waarin de ramp heeft plaatsgevonden nog horeca-exploitatie plaats vindt, maar heeft geen middelen om dit te beletten. Vanuit planologische optiek is het mede gelet op de gevoeligheden ongewenst, dat er op 2 locaties horeca-exploitatie plaats vindt. Het is daarnaast inmiddels vastgesteld beleid, dat er slechts horeca-activiteiten mogen plaats vinden op één niveau (bouwlaag) in een pand.

Het college is in principe bereid de raad voor te stellen de bestemming van het pand Haven 154/156 (Het hemeltje, de Wir War en de Blokhut) te wijzigen van "horeca" in kantoordoeleinden (Het Hemeltje) en " detailhandel" op dijkniveau ( Wir War). De horeca-activiteiten in de Blokhut en de opslag in de kelder voor horeca dienen in dit pand dan te worden gestaakt.
Voor wat betreft het pand Haven 146/148 is het college bereid te overwegen de raad voor te stellen de bestemming op dijkniveau te wijzigen in " horeca". De lagen boven het dijkniveau krijgen de bestemming van " woondoeleinden".

Het college gaat zich beraden over de ontvangen informatie en neemt vervolgens een definitief standpunt in ter voorbereiding van de besluitvorming voor de raad. Besluitvorming vindt plaats na het zomerreces.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kwestie Wir War Bar gemeente Edam '
Lees ook