Gemeente Papendrecht

Laatste update: 10.09.2001 BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend, dat van vrijdag 14 t/m donderdag 27 september 2001 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Markt 22, bij de afdeling Ontwikkeling, kamer 2.12, ´s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en ´s middags na telefonische afspraak (6418321) de bouwaanvraag voor de bouw van een woning in de wijk Oostpolder (fase 2), deelgebied Tiendzone-west (naast de al gerealiseerde ABB-woningen) aan de Rijshaak. Het bouwplan ligt binnen het geldend bestemmingsplan Oostpolder 1993 en voldoet aan de bestemming ´Uit te werken woongebied met bijbehorende voorzieningen -UW(bv)- De bouwaanvraag is in overeenstemming met het plan dat burgemeester en wethouders voor dit gebied voorbereiden.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om conform artikel 15, lid II uit genoemd bestemmingsplan en nadat van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen, medewerking te verlenen aan het bouwplan. Gedurende de inzagetermijn van twee weken kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 13 september 2001

De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 14 september 2001 t/m vrijdag 28 september 2001 voor een ieder op gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22 ter inzage zal liggen:

Een aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen en tijdelijk geplaatst houden van een asielzoekerscentrum (AZC) met bijbehorende voorzieningen, welke gesitueerd zijn op het beoogde AZC-terrein in de wijk Oostpolder voor de maximale duur van vijf jaar.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Oostpolder 1993". Echter gelet op het tijdelijke karakter van het bouwwerk en de noodzaak van het bouwplan is ons college voornemens op basis van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maximaal vijf jaar vrijstelling te verlenen van de
bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor dit bouwplan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 45 van de Woningwet.

Gedurende genoemde termijn van veertien dagen kan een ieder tegen dit voornemen schriftelijk bedenkingen indienen bij ons college.

Papendrecht, 13 september 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de BruinB O U W A C T I V I T E I T E N

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

Ontvangen aanvragen om bouwvergunning
De volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
- Op 26 juli 2001 voor het vergroten van de entree aan de voorzijde van de woning
Wipmolen 2;


- Op 5 september 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning Erasmusplein 7;


- Op 5 september 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Oosteind 116;


- Op 5 september 2001 voor het bouwen van 7 woningen in de woonwijk Oostpolder (fase 2B);


- Op 7 september 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning Kamillehof 2;


- Op 7 september 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning J.R. Thorbeckesingel 60.

Afgegeven bouwvergunning
De volgende bouwvergunning is verzonden:

- Op 10 september 2001 voor het vergroten van de entree aan de voorzijde van de woning Wipmolen 2.

Bouwtoestemming
De volgende bouwtoestemming is verzonden:

- Op 10 september 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Bosch 10.

Zoekwoorden:

Deel: ' Laatste nieuws gemeente Papendrecht '
Lees ook