Gemeente Enschede

Laatste en grootste sanerings- en sloopoperatie rampgebied van start Enschede, 20 september 2001
Vrijdag 21 september a.s. geeft wethouder Bleker het startsein voor de laatste en grootste sloop- en saneringswerkzaamheden in het rampgebied. Het betreft de sloop en sanering van het Bamshoevecomplex. Naar verwachting zijn eind dit jaar alle asbestsaneringswerkzaamheden afgerond. De sloop is waarschijnlijk voorjaar 2002 gereed.

In totaal moet ruim 44.000 ton asbest besmet puin en 5.000 ton schoon puin worden afgevoerd. Daarnaast nog eens 16.000 ton staal en 800 ton verharding en 1600 kubieke meter asbesthoudende grond. Het schroot wordt, indien noodzakelijk, op het terrein zelf gereinigd van asbesthoudende stof voordat het naar de verwerker gaat. Dit gebeurt onder stringente voorwaarden.
Het asbestbesmet materiaal van de Bamshoeve wordt in hermetisch afgesloten vrachtwagens (klepwagens) afgevoerd. Alvorens deze vrachtwagens het rampgebied verlaten gaan ze door een speciaal gebouwde wasinstallatie. Dit moet voorkomen dat de vrachtwagens asbesthoudende stof meenemen buiten het gebied. In totaal zullen ongeveer 3300 vrachtwagens vertrekken richting de afvalverwerkers. Het schone en te hergebruiken puin wordt afgevoerd naar TRM (Twentsche Recycling Maatschappij), het asbestbesmet materiaal wordt afgevoerd naar Boeldershoek. Het vervoer van dit soort asbesthoudend materiaal in de klepwagens wordt, na instemming van de betrokken Rijksinspecties en Ministeries, voor het eerst toegepast in Nederland.

Door de aannemerscombinatie Dusseldorp/Pongers zijn maatregelen genomen om verspreiding van het aanwezige asbest tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Rondom het gebied zijn hekken geplaatst met geotextiel, een soort stofdoek. Verder wordt er tijdens de werkzaamheden gesproeid om stofvorming tegen te gaan. De aannemer is verplicht regelmatig te meten of deze maatregelen voldoende effect hebben. Daarnaast zal de gemeente tien luchtmetingen per week uitvoeren om er zeker van te zijn dat het asbest zich niet verspreidt buiten het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. Telkens op een andere plek onder meer afhankelijk van windrichting en weersomstandigheden. Ook het vervoer van het materiaal naar de verwerkingsinstallaties zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Deel: ' Laatste sanerings- en sloopoperatie rampgebied Enschede '
Lees ook