Provincie Overijssel

Laatste subsidiemogelijkheid voor sanering asbestwegen

De provincies Overijssel en Gelderland hebben van het ministerie van VROM opdracht gekregen wegen, paden en erven die in het verleden verhard zijn met asbestafval op te ruimen. Het gaat om afval van de voormalige asbestfabrieken in Goor en Harderwijk.

Op 1 februari 2003 is de ?Saneringsregeling asbestwegen tweede fase? van kracht geworden. Het is de laatste kans om met overheidssubsidie, volledig op kosten van de rijksoverheid, particuliere asbestwegen te saneren. Na sluiting van deze tweede fase van de regeling is de sanering van asbestwegen voor eigen rekening van de eigenaren.

Melden
Particulieren, bedrijven of instellingen die eigenaar zijn van asbesthoudende wegen, paden en erven moeten zich daarom uiterlijk 31 mei 2003 aanmelden bij het Milieupunt Overijssel, telefoon 038-4252423. De provincie Overijssel vervult een coördinerende rol en voert de regeling mede namens de provincie Gelderland uit.

Gevaar

Het gebruik van deze asbestwegen, -paden en -erven kan gevaren opleveren voor de volksgezondheid. De risico?s door verstuiving van asbestdeeltjes wordt tegengegaan door de vervuilde plekken af te graven en te voorzien van afsluitende wegbedekking, zoals asfalt.

Het gaat er in eerste instantie om de lokaties te vinden en in kaart te brengen, zodat er nader onderzoek kan komen om de saneringen te kunnen uitvoeren. Naar verwachting zal de vervuiling in 2004 worden opgeruimd. Deze maatregelen staan vermeld in het Besluit asbestwegen WMS en de Regeling nadere eisen asbestwegen van het ministerie van VROM.

Maatregelen

Eigenaren van asbestwegen hadden in principe voor 1 januari 2000 al maatregelen moeten nemen. In de periode 2000-2002 is door VROM de 'Saneringsregeling asbestwegen 1^e fase' uitgevoerd in de omgeving van Goor en Harderwijk. Deze regeling is inmiddels beëindigd.

Gebleken is, dat er toch nog steeds particuliere wegen, paden of erven zijn, die voor sanering in aanmerking komen. Daarom heeft VROM nogmaals besloten een saneringsregeling open te stellen, waarbij de onderzoeks- en saneringskosten voor 100% door de regeling worden vergoed.

Nadere informatie over de saneringsregeling asbestwegen tweede fase volgt binnenkort. Iedereen die eigenaar is van een dergelijke weg kan zich nu al melden zodat rechtstreeks nadere informatie kan worden toegezonden.

Ook zullen er op verschillende plaatsen informatieavonden worden gehouden om mensen te ondersteunen bij het aanvragen van de saneringssubsidie. Het mandaatbesluit en de subsidieregeling zijn hieronder te downloaden. Via de internetsite van de provincie Overijssel zijn binnenkort alle gegevens te raadplegen. Open mandaatbesluit -tweedefase.pdf mandaatbesluit -tweedefase.pdf

Deel: ' Laatste subsidiemogelijkheid voor sanering asbestwegen '
Lees ook